Kinodistribusjon og underskuddsgaranti

Denne ordningen retter seg mot aktører som driver profesjonell distribusjon av film i Norge. Her kan du søke om tilskudd til underskuddsgaranti og til å dekke kostnader knyttet til å sette opp en film på kino. Neste søknadsfrist er 15. mars 2017.

Videodistribusjon

Denne ordningen retter seg mot aktører som driver profesjonell distribusjon av film i Norge. Her kan du søke om tilskudd til relevante kostnader knyttet til å distribuere film på videogram. Neste søknadsfrist er 15. mars 2017.

Filmfestivaler

Denne ordningen retter seg mot arrangører av filmfestivaler som søker tilskudd på beløp over 100.000 kroner. Med festivaler forstås arrangement som i en tidsavgrenset periode tilbyr et sammensatt filmprogram, av et visst omfang, og som er åpent for publikum. Neste søknadsfrist er 15. april 2017.

Lokale film- og kinotiltak

Denne ordningen retter seg mot etablerte kinoer i Norge. Her kan du søke om tilskudd til prosjektmidler som skal dekke kostnader i forbindelse med lokale film- og kinotiltak. Neste søknadsfrist er 1. juni 2017.

Cinematek- og filmklubbvirksomhet

Denne ordningen retter seg mot etablerte cinematek og filmklubbforbund. Her kan du søke tilskudd til drifts- og prosjektmidler. Neste søknadsfrist er 15. november 2017.

Nasjonale profileringstiltak

Denne ordningen retter seg mot arrangører av nasjonale tiltak som bidrar til å styrke den norske og utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum. Neste søknadsfrist er 1. april.

Filmkulturelle tiltak

Denne ordningen retter seg mot arangører av filmformidlingstiltak, seminarer, kort- og dokumentarfilmarrangementer og mindre filmfestivaler som søker om tilskudd under 100.000 kroner. Neste søknadsfrist er onsdag 1. juni 2017.

Tilskudd til filmtiltak i DKS

Fra 1. januar 2017 har Kulturtanken overtatt det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken på filmområdet. Neste søknadsfrist for tilskudd til filmtiltak i DKS er 1. april.

Les mer på kulturtanken.no

Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Som rettighetshaver på kort- eller dokumentarfilm har du mulighet til å søke om innkjøp i Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm. Ordningen har to søknadsfrister i året: 30. april og 30. september.

Les mer om ordningen og søk her

Innkjøpsordningen for spill

Formålet med ordningen er å gjøre norske spill tilgjengelig på biblioteker i hele landet. Alle norske spillprodusenter kan søke sine spill inn til innkjøpsordningen uavhengig av kategori og plattform. Dette kan også være spill som er utviklet uten støtte fra Norsk filminstitutt. Frist for å søke var 22. august 2016, og 12 spill ble kjøpt inn. Disse gjøres tilgjengelige for bibliotekene fra 1. november 2016. Ny søknadsrunde er ikke fastsatt ennå.