Slik saksbehandler vi

Norsk filminstitutt er et statlig forvaltningsorgan. Derfor er vi underlagt en del formelle krav til saksgang og saksbehandling. Nedenfor kan du lese om det vi mener er viktig å vite for deg som søker.

1. Levering av søknad

Alle søknader om tilskudd fra Norsk filminstitutt må leveres elektronisk. For noen ordninger er skjemaet det samme. Andre ordninger har sine egne skjema. Klikk deg inn på tilskuddsordningen som er relevant for deg og finn det riktige skjemaet der. Når du har sendt inn søknaden, vil du etter kort tid få en bekreftelse på e-post på at vi har mottatt den. Dersom du ikke får en slik bekreftelse, sjekk spamfilteret ditt før du tar kontakt med oss.

1.1 Søknadsfrister

Vi har en rekke tilskuddsordninger med ulike søknadsfrister. Noen ordninger har faste frister, mens andre har løpende. Enkelte ordninger har også flere frister i løpet av et år. Dersom en ordning har mer enn to frister, kan vi ikke alltid oppgi dato for den siste fristen tidlig på året. Følg med på de ordningene dette gjelder. Oversikt over søknadsfrister finner du her og under hver enkelt ordning.

1.2 Dokumentasjonskrav

Som regel krever vi at du laster opp dokumentasjon i søknadsskjemaet. I noen tilfeller krever vi i tillegg at du leverer dokumentasjonen i et bestemt format, mal eller plan. Du finner informasjon om dette under hver enkelt ordning. Ønsker du en oversikt over alle ordningene og hvilke maler de benytter, kan du klikke her.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å ettersende materiale etter at søknadsfrist er utløpt, med mindre det etterspørres fra saksbehandlere i NFI.
Dette for å ivareta likebehandling, og for å opprettholde framdrift i saksbehandlingen.

1.3 Offentlighetsloven

NFI er underlagt offentlighetsloven. Det betyr at vi registrerer alle søknader i Offentlig elektronisk postjournal (OEP), som er en felles publiseringstjeneste for postjournaler til statlige virksomheter. Når du søker om tilskudd fra oss, vil prosjekttittel og navnet ditt bli offentliggjort i OEP. Journalister og andre interesserte kan søke om innsyn i søknaden. Hvis dette skjer, vil vi kontakte deg før vi offentliggjør søknaden. Da vil du ha mulighet til å unnta deler av søknaden for innsyn. Ønsker du at tittel på prosjektet ikke skal offentliggjøres, må du kontakte oss på post@nfi.no.

2. Saksbehandling og vurdering av søknad

2.1 Saksbehandlingstid

Vi bruker vanligvis fire til seks uker på å behandle søknadene, men dette varierer fra ordning til ordning. Du finner konkret informasjon om dette under den ordningen du skal søke på. En komplett oversikt finner du i siste kolonne her.

2.2 Vurdering av søknadene

Vi vurderer alle søknadene opp mot gjeldende forskrift for tilskuddsordningene. Hvis du vil lese mer om dette, finner du både lenke til forskrift og ytterligere forklaring under hver enkelt ordning. Du kan også finne en komplett oversikt her.

Ønsker du å se hvem som behandler din søknad? Se kolonne 2 og 3 her.

2.3 Vedtak

Søker du om mindre enn 800.000 kroner, er det saksbehandler som lager en anbefaling og enten avdelingsdirektør eller direktør som vedtar. Søker du om mer enn 800.000 kroner, vil avdelingsdirektør anbefale og direktør vedta. I enkelte av ordningene er det et utvalg som behandler søknadene og gir anbefaling til direktør som deretter fatter vedtaket.

2.4 Avslag

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket. Du må sende oss klagen innen tre uker etter at du har mottatt avslaget. I klagen bør du begrunne hvorfor du mener NFIs vedtak er feil.

Vi vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Hvis vi mener at klagen gir grunnlag for det, kan vi endre vårt vedtak. Dersom vi ikke endrer vedtaket sender vi klagen til behandling hos Medieklagenemda som behandler klager på våre vedtak. Klagen sendes til Utenriksdepartementet (UD) dersom saken gjelder UDs reisestøtte. Du vil motta kopi av klageoversendelsen.  Medieklagenemda (eller Utenriksdepartementet) behandler deretter klagen, og du vil få svar direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.

Hvis søknaden din er vurdert og innstilt til avslag hos konsulent, ekspertpanel eller utvalg, kan du ikke klage på det kunstneriske eller filmfaglige skjønnet. Dersom du får avslag fra en konsulent har du krav på å en ny og uavhengig av vurdering av en annen konsulent. Du må selv be om en slik vurdering.  Har du fått avslag på søknad som er vurdert av et ekspertpanel eller et utvalg kan du søke på nytt ved neste søknadsrunde.

Vi publiserer alle klagesaker på nettsidene. For å se klagesakene, klikk her.

3. Tilskudd og utbetaling

3.1 Utbetaling

Har du mottatt tilsagn om tilskudd uansett ordning, må du sjekke tilskuddsbrevet for hvilken utbetalingsanmoding du skal benytte.

Ferdig utfylt Utbetalingsanmodning sendes så post@nfi.no

3.2 Krav til utbetaling

I hovedsak er det nok at du fyller ut den rette utbetalingsanmodningen, men det finnes unntak:

  • For Kinodistribusjon og underskuddgaranti skjer utbetaling etter utbetalingsanmodning med vedlagt kjøpskontrakt.
  • Ved Underskuddsgaranti skjer utbetaling etter utbetalingsanmodning, med dokumentasjon på filmens inntjening og krav til garantiutbetaling. 

Anmodningen om garantiutbetaling må sendes inn i løpet av 8-12 uker etter filmens premieredato.

For alle andre tilskudd gjelder egne regler.

Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje

  • Tilskudd utbetales i to rater. 1. rate ved utbetalingsanmodning etter tildeling og andre rate ved levering av rapport og regnskap.
  • Tilskudd med lavere periodevise kostnader (inntil 20.000 kroner) utbetales på bakgrunn av tilsendt faktura per periode i etterkant av at tiltaket har funnet sted.

3.2 Føring av regnskap

Vi har egne retningslinjer for hvordan du fører regnskap for tilskudd til prosjekter under utvikling, produksjon og lansering.

Ved driftstilskudd over 400.000 kroner på Filmformidling, bruker du:

3.3 Kreditering av Norsk filminstitutt

Hvis du har mottatt tilskudd fra oss, skal du kreditere NFI med logo på reklame og informasjonsmateriell.

Filmer, serier og spill skal kreditere NFI i sluttekst og i øvrig materiale. Kreditering skal skje på lik linje med programmets produsenter og øvrige finansiering.  Dersom vi har vurdert produksjonen, skal både konsulent og den ansvarlige produksjonsrådgiver ved NFI krediteres i filmens sluttekst. Dersom andre er kreditert med logo, skal også NFI krediteres med logo. 

Logo og beskrivelse av hvordan du skal bruke denne finner du her.

3.4 Konsekvenser ved at du bryter retningslinjene

I enkelte tilfeller kan vi trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd. Dette gjelder:

  • dersom du bryter opplysningsplikten. Det kan være om du for eksempel har byttet regissør eller bruker en mindre merittert foredragsholder på et seminar enn den som ble oppgitt i søknaden og som dermed ble lagt til grunn for utmåling av tilskuddet. I slike tilfeller vil vi hevde at dette er et brudd på din opplysningsplikt overfor NFI.
  • dersom tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetningene. Et eksempel er at det norske bidraget i en samproduksjon blir redusert etter at du har sendt inn søknad. Dette er et minimumsvilkår og vesentlig når vi foretar en skjønnsmessig vurdering mellom søknadene som oppfyller vilkårene. Derfor er det nødvendig at du informerer oss hvis noe slikt skulle skje.
  • dersom det skjer brudd på annet relevant regelverk dokumentert av annen offentlig myndighet. Et eksempel på dette er at en produksjon eller filmfestival med tilskudd fra NFI bryter arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet reagerer på dette. Da kan vi holde tilbake tilskudd til forholdet er rettet opp på en tilfredsstillende måte.
  • dersom du på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i den aktuelle forskriften eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av Norsk filminstitutt med hjemmel i denne.

NFIs reaksjon skal stå i forhold til det aktuelle bruddet. Det vil for eksempel si at dersom det er grove brudd på vilkår eller forutsetninger for tilskuddet, kan vi kreve tilbakebetaling. Ved mindre alvorlige brudd er det mer naturlig at vi holder tilbake deler av tilskuddet inntil forholdet er rettet opp.

4. Offentliggjøring av tilskudd - tildelinger

Norsk filminstitutt er pålagt å offentliggjøre alle tilskudd. Vi publiserer derfor informasjon om våre tildelinger på nfi.no. Hvor mye informasjon vi legger ut varierer fra ordning til ordning, men minimum er søker, prosjekt, budsjett og tilskudd gitt.

Oversikt over alle tildelinger finner du her.

5. Rapportering

Alle som får tilskudd fra Norsk filminstitutt, må rapportere på bruke av midlene. Noen ordninger krever rapportering kun i etterkant, mens andre har krav til rapportering underveis. Informasjon om hva som gjelder for din ordning finner du i tildelingsbrevet.