Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Du kan søke om tilskudd til felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer.

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak.

Søknadsfrister

 • Søknader behandles fortløpende, men søknaden må være levert senest seks uker før festivalen eller salgsmarkedet starter.
 • Søknader fra filmfestivaler behandles i henhold til fristene for Tilskudd til filmfestivaler 15. april og 15. november 
 • Søk om tilskudd her

Hvilke aktører henvender ordningen seg til?

Film-, serie- og spillbransjen.

Formål

Tilskuddsordningen skal styrke de nasjonale målsettingene om at norske audiovisuelle produksjoner oppnår sitt maksimale inntekts- og publikumspotensial i Norge og utlandet.

Tilskudd skal også bidra til økt profesjonalisering og kompetanseheving av bransjen.

Kapittel 5. Fellestiltak for audiovisuell bransje

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til tiltak på:

 • Internasjonale festivaler, salgsmarkeder og messer
 • Andre bransjerelevante internasjonale arenaer

Relevante kostnader:

 • Leie av stand
 • Mottakelser og presentasjoner
 • Felles materiell og annonsering
 • Prosjektleder/-koordinator
 • Markedsføring/PR

Det gis ikke tilskudd til audiovisuelle verk under denne ordningen.

Vilkår for tilskudd

At lanseringen skjer på en profesjonell og anerkjent internasjonal arena

Viktige krav til søknad

 • Lanseringsplan med beskrivelse av strategi, mål, målgrupper og tiltak
 • Beskrivelse av hvorfor tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres
 • Beskrivelse av samarbeidspartnere
 • Beskrivelse av lanseringsarenaen
 • Søkers relevante erfaring og gjennomføringsevne
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting  av søknader

 • Prosjekter som har bred representasjon fra bransjen og/ eller som på sikt vil bidra til å styrke profesjonalisering, internasjonalisering og kompetanseheving av den norske audiovisuelle bransjen skal prioriteres. Tiltak som finner sted på en profesjonell og anerkjent arena vil bli prioritert.
 • Om tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres og at kvaliteten på tiltaket styrkes
 • Den forventede samlede effekten av tiltaket og søkers gjennomføringsevne samt dokumentert erfaring fra gjennomføring av tilsvarende tiltak, egeninnsats og annen finansiering vil bli vektlagt.
 • Tilskudd vil også bli vurdert i forhold til mål om kjønnsbalanse.
 • Satsingsområder fastsatt av departement/tilskuddsforvalter kan prioriteres.

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Rådgiver behandler søknadene i samråd med fagpersoner i NFI.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Før og etter søknad: Mia Lindrup