Utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering

Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Søknadsfrister

 • Vi behandler søknader om tilskudd til utvikling fortløpende.
 • Søknader om produksjonstilskudd har to frister i året:
  • 7. mars 2017
  • 4. september 2017
 • Søk om tilskudd her

Format

Spillefilm

Formål

Tilskudd skal stimulere til utvikling og produksjon av spillefilmer som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper.

§ 3-6.Tilskudd etter kunstnerisk vurdering

 • Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.
 • Ordningen skal bidra til originalitet, nyskapning og kunstnerisk vågemot samtidig som tradisjoner, sjangre, fagkunnskap og profesjonalitet stimuleres.
 • Ordningen skal i sum bidra til å frembringe spillefilmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder.
 • Ordningen skal styrke soliditet, lønnsomhet og bærekraft i bransjen. 

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. Du kan søke om flere utviklingsfaser.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • For produksjonstilskudd må du ha avtale med distributør
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.
 • Track record: Både regissør, produsent og selskap skal levere track record (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).

Prioritering og vekting av søknaden

 • Vi vurderer prosjektet ut fra fortellertekniske, produksjons- og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten.
 • Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.
 • Utviklingsprosjekter uten tilknyttet regissør prioriteres ikke.
 • Det er særlig regissørens kunstneriske track record som vektlegges i prioriteringen.
 

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Spillefilmkonsulent vurderer søknaden i samråd med produksjonsrådgiver. Saksbehandlingstid er 5-6 uker.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen
For spørsmål om ordningen:
Anne Frilseth / Arve Figenschow

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Arve Figenschow
 • Produksjonsrådgiver kinofilm
 • Telefon: +47 22 47 88 62
 • Mobil: +47 913 20 228
 • E-post: arve.figenschow@nfi.no