Spillefilm etter markedsvurdering

Du kan søke om tilskudd til produksjon av spillefilm med stort publikumspotensial.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året:

Formater

Spillefilm

Formål

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal stimulere til produksjon av spillefilmer av høy kvalitet og høyt publikumspotensial.

§ 3-7.Tilskudd etter markedsvurdering

I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader skal det særlig legges vekt på filmens forventede publikums- og inntektspotensial på dokumenterbare plattformer i Norge, på søkers markeds- og distribusjonsstrategi, på tidligere kommersielle resultater og på nøkkelpersonene i prosjektet. § forskrift

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om produksjonstilskudd til spillefilm som skal vises enten på kino eller annen dokumenterbar plattform
 • Du kan søke under to tilskuddsnivåer: Inntil NOK 15 000 000 og inntil NOK 7 000 000.
  • Søker må definere i hvilket nivå det søkes tilskudd under og ha finansieringsplan med bekreftet finansiering for det aktuelle nivået.
  • Samme prosjekt kan ikke søke under begge nivåer

Vilkår for tilskudd

 • Tilskudd kan ikke overstige 50% av filmens godkjente budsjett.
 • Spillefilmen må ha et publikumsestimat på minst 200 000 besøkende for å kvalifisere for tilskudd.
 • Øvrig finansiering av spillefilmen må være bekreftet når søknad sendes.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript, kalkyle, finansierings- og fremdriftsplan
 • Markedsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet
 • Bekreftelse på finansiering
 • Regi- og produsentnotat
 • Track record: Både regissør og produsent skal levere track record.

Prioritering og vekting av søknader

 • Prosjekter vektes opp mot hverandre innenfor hvert av de to tilskuddsnivåene, og konkurrerer ikke med søknader under det andre tilskuddsnivået
 • Prosjekter som har sammenlignbare estimater innenfor 50 000 besøkende vil bli vurdert etter moderat kvotering innen nøkkelfunksjonene produsent, regissør, manusforfatter og hovedroller
 • Tack record: Det er produsentenes tidligere kommersielle resultater som vektlegges (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen 

Slik saksbehandler vi

Prosjektene vurderes av et rådgivende panel på tre personer. Saksbehandlingstid er normalt 8 – 12 uker avhengig av antall søknader.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen.
For spørsmål om ordningen: Arve Figenschou.