Nye veier, utvikling og produksjon etter konsulentvurdering

Du kan søke om tilskudd til å utvikle et prosjekt av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Ordningen fokuserer på talentutvikling.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Søknadsfrister

 • Søknader om utviklingstilskudd for spillefilm, dokumentarfilm over 60 minutter og dramaserie har én frist årlig: 
  • 25. september 2017.
 • Søknad om produksjonstilskudd (spillefilm, dokumentarfilm over 60 minutter og dramaserie - pilot/episode) gjøres etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid innenfor Nye veier og har ikke søknadsfrist.
 • Søk om tilskudd her

Formater

Spillefilm, dokumentarfilm over 60 minutter og dramaserier (episode/pilot)

Formål

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. 

§ 3-6.Tilskudd etter kunstnerisk vurdering

I Nye veier skal prosjektene ha tydelige rammer både kunstnerisk og produksjonsmessig. Innenfor disse skal regissør og produsent ha tid til fordypning og forskning, mer rom for utforskning og eksperimentering når det gjelder form og innhold. 

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning
 • Du kan søke om at en betydelig andel av totalbudsjettet planlegges brukt i utviklingsfasen med begrunnelse i den kunstneriske prosessen og de produksjonsmessige rammene for prosjektet.

Vilkår for tilskudd

Nye veier er faseinndelt som tilskudd til henholdsvis utvikling og produksjon. Ved tilskudd til utvikling vil det bli gitt et intensjonsbrev med særlige vilkår for produksjonstilskuddet.

 • Maksimalt totalbudsjett for spillefilm er NOK 8 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 6 400 000)
 • Maksimalt totalbudsjett for dokumentarfilm over 60 minutter er NOK 3 300 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 2 640 000)
 • Maksimalt totalbudsjett for episode/pilot dramaserie er NOK 2 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 600 000)
 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Søker må være registrert som aksjeselskap
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha relevant erfaring innen sitt fagfelt. 
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke
 • Planlagt ferdigstilling skal ikke være senere enn ett år etter produksjonstilskudd

Viktige krav til søknaden

 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • 1-2 relevante tidligere arbeider, som regissøren mener dokumenterer hennes eller hans talent.
 • Track record: Både regissør, produsent og selskap skal levere track record (ferdig utfylt track record-skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet). 
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

Vurdering av og prioritering mellom søknader baserer seg på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske og tekniske forhold og hvordan prosjektet kan bidra til utvikling av talentfulle regissører.

Nye veier skal bidra til nyskapning, variasjon og kvalitet i filmtilbudet. 

Det vil bli lagt særlig vekt på:

 • Tidligere arbeider som regissøren kan vise til
 • Egendefinerte rammer for prosjektet, kunstneriske så vel som produksjonsmessige.
 • Konstellasjonen regissør og produsent 

Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til bedre kjønnsbalanse.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
Søknadene vurderes av filmkonsulenter i samråd med rådgiver talentutvikling og produksjonsrådgiver.
Se her for en full gjennomgang av skasgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen.
For spørsmål om ordningen: Fridrik Mar / Eva Færevaag.

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Fridrik Mar
 • Produksjonsrådgiver, dokumentar og Nye veier
 • Telefon: +47 22 47 45 51
 • Mobil: +47 901 98 916
 • E-post: fridrik.mar@nfi.no
 • Eva Færevaag
 • Rådgiver, talentprogrammet
 • Telefon: +47 22 82 24 16
 • Mobil: +47 916 14 164
 • E-post: eva.faerevaag@nfi.no