Sørfond

Du kan søke om tilskudd til produksjon av fiksjonsfilm eller dokumentarfilm der hovedprodusenten er fra et land på OECDs DAC-liste.  Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet . 

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter 

Søknadsfrister

 • Det er én frist i året: 1. mars 2017

Formater

Spillefilm og dokumentarfilm 

Formål

Tilskudd fra Sørfond skal bidra til å finansiere filmer i land hvor filmproduksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. 

 • Tilskudd skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet på den internasjonale filmscenen og styrke ytringsfriheten. 
 • Tilskuddet skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje. 

Hva kan du søke om?

Du kan søke om produksjon av en fiksjon- eller dokumentarfilm med visningstid på minimum 50 minutt produsert for kino, tv eller andre audiovisuelle plattformer. Maksimalt tilskudd er 1 000 000 NOK. 

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Det norske produksjonsforetaket må ha en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten
 • Det norske produksjonsforetaket må være et aksjeselskap og inneha betydelig relevant erfaring
 • Hovedprodusenten må være etablert i et land på DAC-listen, og inneha filmretten til verket.
 • Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i, et land på DAC-listen.
 • Minimum 70 % av det samlede tilskuddet skal brukes i land på DAC-listen.
 • Minimum 50 % av finansieringen må være skriftlig bekreftet på engelsk (LOI er ikke godkjent)

For alle Sørfonds retningslinjer ser her

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Hoved- og minoritetsprodusentens CV
 • Intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusenten. 
 • Dokumentasjon på at minimum 50 % av finanseringen er bekreftet (LOI er ikke godkjent) 
 • Bekreftelse på at hovedprodusent har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden og alle vedlegg (inklusive finansieringsbekreftelser) må være på engelsk
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

 • Prosjektets kunstneriske, produksjonsmessige, finansielle og tekniske kvaliteter.
 • Prosjektets kulturelle egenidentitet, herunder bruk av lokalt språk og lokale opptakssteder.
 • Den norske minoritetsprodusentenes erfaring. 

Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til bedre kjønnsbalanse.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Det er ikke mulig å mellomlagre skjemaet når du søker. For at du skal kunne forberede deg, kan du se en forhåndsvisning av skjemaet her (PDF-fil)

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstiden er normalt 8-10 uker.
Et panel bestående av tre til fem medlemmer behandler søknaden. I panelet skal minst én deltaker fra et DAC-land være representert.
Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden: Kaia Høidalen.
For spørsmål om ordningen: Ingrid Festøy Ottesen.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet

Kontakt NFI

 • Kaia Høidalen
 • Søknadskoordinator
 • Telefon: +47 22 47 80 42
 • Mobil: + 47 47 02 30 36
 • E-post: kaia.hoidalen@nfi.no
 • Ingrid Festøy Ottesen
 • Produksjonsrådgiver, kortfilm og tv-drama
 • Telefon: + 47 22 47 80 49
 • Mobil: +47 918 30 890
 • E-post: ingrid.festoy.ottesen@nfi.no