Ny forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Publisert: 11.11.2016 | Sist endret: 11.11.2016

Norsk filminstitutt har utarbeidet ny forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, som trer i kraft 1. januar 2017. Den er nå publisert på Lovdata. Her kan du lese om noen av de viktigste endringene i den kommende forskriften.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

I arbeidet med ny forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon har NFI hatt et overordnet mål om forenkling og modernisering: 14 forskrifter har nå blitt til én, regionene skal nå bruke samme forskrift, og begrepene kinofilm og tv-drama finnes ikke lenger. 

Forskriften er gjort mer fleksibel. Det er Kulturdepartementet som delegerer ansvaret til NFI, mens vi eier forskriften og den har blitt mindre detaljregulerende. NFIs forskrift er gitt med hjemmel i departementets forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Plattformnøytrale tilskuddsordninger

En ny medievirkelighet må gjenspeiles i hvordan det gis tilskudd til utvikling, produksjon og lansering, og i den nye forskriften er tilskuddsordningene nå plattformnøytrale. Dette betyr at distribusjonsplattform ikke lenger skal være førende for forskriftene fra NFI, og tilskuddsordningene kan anvendes uansett om prosjektet skal på kino, tv eller nye digitale plattformer. 

Noen tilskuddsordninger er knyttet til forretningsmodeller med salg av billetter/visninger. Vi har i forskriften definert et nytt begrep, som skal gjelde for alle visningsplattformer som oppgir seertall og som generer inntekter per visning: dokumenterbar plattform. Foreløpig er det bare kinodistribusjon som NFI anser som dokumenterbar plattform, men det åpner for det kan utvikles nye distribusjonsplattformer som baserer seg på samme forretningsmodell. 

NFIs prioriteringer i ny forskrift

Filmmeldingen signaliserte at selskaper som kan vise til gode kunstneriske og kommersielle resultater – sin «track record» - skal prioriteres. Dette gjøres for å bidra til å bygge en mer bærekraftig bransje. Med ny forskrift vil NFI kunne prioritere søkere med god track record i alle tilskuddsordninger.  

Det er også åpnet for søknader som bidrar til å bedre kjønnsbalansen i bransjen prioriteres. Dette gjelder for særlig for nøkkelfunksjonene regissør, produsent, manusforfatter. Du kan lese mer om vårt arbeid for en likestilt bransje i Handlingsplan for kjønnsbalanse i norsk film

Tilskudd etter markedsvurdering

Nytt i tilskudd til markedsvurdering er at det nå finnes to tilskuddsnivåer; inntil NOK 15 000 000 og inntil NOK 7 000 000. Når det søkes må det defineres hvilket av nivåene det søkes innunder, og samme prosjekt kan ikke søke under begge. Søknader vurderes innen hvert nivå, og konkurrerer ikke med søknader under det andre. 

Det er innført tilskudd til utvikling av dramaserier etter markedsvurdering i den nye forskriften.  Dette er i hovedsak en videreføring av utviklingstilskudd for serier basert på matching fra tv-kanalene. 

Etterhåndstilskudd

Primærvisningen for utmåling av etterhåndstilskudd er knyttet til dokumenterbar plattform, som per i dag betyr solgte kinobilletter. Det innføres en fast terskel på 10 000 solgte billetter for filmer som får tilskudd etter kunstnerisk vurdering og samproduksjon. For dokumentarfilm i kinodistribusjon kan terskelen settes lavere. Filmer som har fått tilskudd etter markedsvurdering, og filmer som ikke har fått forhåndstilskudd, gjelder fortsatt kravet om 35 000 solgte billetter. 

NFI har endret sin tolkning av «Norge som primærmarked». Tidligere tolkning var at alle prosjekter som får forhåndstilskudd fra NFI regnes for å ha Norge som primærmarked. I ny forskrift skal det gjøres en skjønnsmessig vurdering om hva som er primærmarkedet. 

Filmer som ikke regnes for å ha Norge som primærmarked vil kun få etterhåndstilskudd for inntektene filmen har i Norge. 

Teksting og synstolkning

I ny forskrift skal alle audiovisuelle verk som får produksjons-, lanserings- og/eller etterhåndstilskudd tekstes på norsk. I dagens forskrift er det kun knyttet til kinofilm. 

Alle filmer som mottar produksjons-, lanserings- og/eller etterhåndstilskudd (etter forskriften) og som distribueres på kino i Norge skal synstolkes. 

Fellestiltak for audiovisuelle bransje

Dette er et nytt område som ikke har vært regulert i forskrift tidligere. Tilskuddene etter forskriftens kapittel 5, fellestiltak for audiovisuell bransje, skal støtte opp under bransjetiltak, som profilering i utlandet og kompetanseheving i bransjen. Det gis ikke tilskudd til audiovisuelle verk under denne. 

Tilskudd til manusutvikling

For mottagere av tilskudd til manusutvikling krever vi nå at de skal være selvstendig næringsdrivende. 

Overgangsregler

Prosjekter som har mottatt produksjonstilskudd etter tidligere forskrift skal få utmålt etterhåndstilskudd og tilskuddstak etter denne forskriften.

Mer informasjon

NFI planlegger et informasjonsmøte om den nye forskriften i desember, og vi vil informere om tid og sted i nærmeste fremtid.

Du finner den nye forskriften i sin helhet på Lovdata.

Kontakt NFI

Sveinung Golimo
  • Sveinung Golimo
  • Avdelingsdirektør, Utviklings- og produksjonsavdelingen
  • Telefon: +47 22 47 46 03
  • Mobil: +47 906 06 165
  • E-post: sveinung.golimo@nfi.no