Presentasjon av rapport om effektene av insentivordningen

Publisert: 22.08.2016 | Sist endret: 31.01.2017

Norsk Filminstitutt har engasjert konsulentselskapet Olsberg SPI til å lage en rapport om effektene av insentivordningen etter første runde med tildelinger. Rapporten skal gi NFI et datagrunnlag og en metode for å kunne måle utviklingen og effektene av insentivordningen på sikt.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Olsberg SPI presenterer noen foreløpige hovedfunn på filmpolitisk seminar i Haugesund denne uken. Den endelige rapporten vil være klar i begynnelsen av september 2016. Du kan laste ned presentasjonen fra Haugesund i sin helhet i boksen til høyre.

Om rapporten

Olsberg SPI har gått gjennom søknadene til de prosjektene som fikk tilskudd, og gjennomført samtaler med alle søkerne og et bredt utvalg bransjeaktører, fra blant annet linjeprodusenter, regionale fond, -sentre og filmkommisjoner, Virke Produsentforeningen, Filmforbundet, Kulturdepartementet, Oslo kommune og NFI.

Rapporten er basert på budsjettallene som er oppgitt søknadene, og er derfor kun et estimat. De endelige kostnadene blir først tilgjengelige når produksjonene har levert revisorbekreftet regnskap.

Hovedfunn

Rapporten er viser at estimert forbruk i Norge er på 198 millioner kroner, hvorav 86 millioner til varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten.

Det anslås i rapporten at Norge har kapasitet til å ta imot inntil fire produksjoner på størrelse med Snømannen hvert år. Det anbefales videre at rammen utvides og at det satses på et kompetansebyggingsprogram for å utdanne flere kvalifiserte filmarbeidere. Videre anbefales det at Paragraf 7 i ordningen endres til at man ikke godkjenner uforutsette kostnader på inntil 20%, slik det åpnes opp for i dagens forskrift.

Om Insentivordningen

Insentivordningen for film og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt og har en ramme på 45 millioner kroner for 2016.
 
Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der produksjoner som kvalifiserer kan søke om tilskudd på inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Første søknadsfrist var den 21. januar 2016, og Norsk filminstitutt (NFI) mottok fire søknader med totalt budsjetterte kostnader i Norge på 384 millioner kroner. I vedtaksmøte den 2. mars ble det tildelt et tilskudd på 40,5 millioner til Snømannen og 4,5 millioner til Downsizing.

Om Olsberg SPI

Olsberg•SPI har spesialisert seg på å evaluere og måle effekten av insentivordninger for audiovisuelle produksjoner, samt andre effekter av kreative næringer på samfunnsøkonomien. Selskapet utførte i 2015 også en sammenliknende studie av europeiske insentivordninger, som blant annet dannet grunnlaget for hvilke kriterier European Audiovisual Observatorie skal bruke for å måle effekten av slike ordninger i Europa. 

Kontakt NFI

  • Stine Helgeland
  • Avdelingsdirektør - Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold
  • Telefon: +47 22 47 45 17
  • Mobil: +47 957 44 173
  • E-post: stine.helgeland@nfi.no
  • Jakob Berg
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 22 47 45 91
  • Mobil: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no