2014: Kutt i tv-drama og spillefilm.

Publisert: 29.11.2013 | Sist endret: 29.11.2013

Forhåndsstøttede spillefilmer og TV-drama er postene i fondsbudsjettet som får de største reduksjonene etter den nye regjeringens kutt på 31,2 millioner kroner.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Etter budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ble budsjettrammen for filmfondet kuttet med kr 31,2 millioner fra 2013 til 2014. Fordelingen av budsjettrammen ble behandlet av styret i Norsk filminstitutt i møte 28 november, og styret besluttet at hoveddelen av kuttene vil komme innen tilskudd til tv-drama og spillefilm:

TV-drama kuttes med kr 9 millioner. 
Størstedelen av det resterende kuttet blir tatt på forhåndstilskudd til spillefilm.

I tillegg er det mindre justeringer på andre poster.

-Kuttene var krevende, og det var et ønske om å beskytte de mindre budsjettpostene, der selv mindre kutt ville kunne ha svært store konsekvenser, sier direktør i Norsk filminstitutt, Nina Refseth.

-TV-drama har de siste årene fått en sterk økning i tilskuddene, fra 16 millioner kroner i 2010 til 41 millioner kroner i 2013. Produksjon av tv-drama har tilgang til kapital også fra tv-kanalene, og vi håper at disse også nå vil være med å ta ansvar for den videre kvalitetsutviklingen, sier Refseth.

De ulike postene for forhåndstilskudd til spillefilm blir fra 2014 slått sammen til en post. Filmene som har mottatt tilsagn om tilskudd etter pakkefinansiering blir realisert innenfor rammen, mens den øvrige fordelingen vil bli avklart senere. Det er også forventet en økning i den automatiske ordningen for etterhåndstilskudd i 2014, noe som fører til en ekstra belastning på budsjettet for kinofilm.

Kuttene vil isolert sett tilsvare en reduksjon med 2-3 forhåndstilskudd til kinofilmer fra totalt 13 i 2013. For tv-drama vil reduksjonen også svare til 2-3 tilskudd fra totalt 10 tilskudd i 2013.

 
-For 2014 håper vi å kunne dempe noe av effekten ved overførte midler fra 2013. Men på sikt vil dette kunne medføre en svekket satsing på kvalitetsfilmen, i og med at den er særlig avhengig av forhåndstilskudd, sier NFI-direktør Nina Refseth.