NFI produserer statistikk og utarbeider analyser. Dette er en del av kunnskapsgrunnlaget når viktige beslutninger for norsk film-, serie- og spillproduksjon skal fattes. Her finner du de viktigste rapportene og undersøkelsene.

 • Dokumentene foreligger i excel-format. Oppdatering skjer etterskuddsvis på årlig basis.

  tba 2016 2015 2014 2013
  2012 - -- - -
 • Årsrapporten oppsummerer NFIs regnskap, resultater, statistikk og analyser på områdene spill, film og TV-serier i det aktuelle året. Årsrapporten svarer på oppfyllelsen av styringsparameterne gitt av Kulturdepartementet.

  - 2016 2015 2014 2013
  2012 2011 2010 2009 2008

  Revisjonsberetning

  Drift 2016 | Fond 2016

 • Facts & Figures presenterer kort og oversiktlig statistikk om norske filmer, TV-serier og spill på engelsk. Rapporten blir utarbeidet i samarbeid med Film & Kino.

  2016 2015 2014 2013
  2011 2010 2009 2008
 • For de fleste større norske filmer som kommer på kino, oppretter vi en filmprofil med tall og grafisk fremstilling av hvordan filmen traff publikum. Innsamlingen skjer i samarbeid med CAPA og Kantar TNS. Filmprofilene gir produsenter innsikt i publikumsvaner, og er et nyttig verktøy for arbeidet med lansering av nye filmer.

 • Mange norske filmer eksporteres hvert år til utlandet. Vi følger utviklingen i den samlede salgsverdien og analyserer tallene. Flere av eksportundersøkelsene inneholder et kapittel der vi også ser på norske kinofilmers besøk i utlandet.

  - - 2016 2015 2014
  2011 2010 2009 2008 2002-2007
 • Norsk films tilgjengelighet på VOD-plattformer

  De siste to årene har vi undersøkt tilgjengeligheten til norsk film på VOD-plattform i det norske markedet. Rapportene har vist at tilgjengeligheten er relativt god. TVOD-tjenester (enkeltkjøp) trekker den samlede tilgjengeligheten opp, mens SVOD-tjenester (abonnement) trekker ned.

  Bedre kjønnsbalanse i norsk film – et spørsmål om rekruttering?

  Vi er glade for å kunne melde at kjønnsbalansen i norsk film har hatt en positiv utvikling de siste årene, selv om vi fortsatt har et stykke igjen før filmbransjen er likestilt. Funnene i rapporten viser betydelig færre kvinner enn menn allerede i rekrutteringen til bransjen for majoriteten av de audiovisuelle formatene.

  AMT-direktivet

  NFI har på oppdrag av Kulturdepartementet utredet mulighetene som ligger i EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) og kommer med anbefalinger om hvordan direktivet bør implementeres i norsk lov.

  Rapport om Likestilling på filmområdet

  Våren 2011 bad Kulturdepartementet Norsk filminstitutt om å foreta en mer omfattende vurdering av tiltak for å bedre kjønnsbalansen på filmområdet. Denne rapporten skisserer ulike alternativer for hvordan kjønnskvotering kan innføres i større grad enn i dag, både kvoteringstiltak innenfor rammen av dagens regelverk og kvoteringstiltak som vil kreve endringer i regelverket er vurdert.