Som et ledd i regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring har NFI i 2018 fått i oppdrag å iverksette tiltak som skal styrke de aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norske audiovisuelle produksjoner internasjonalt. Hensikten er å bidra til at en større andel av inntektene ved internasjonalt salg går til norske rettighetshavere. Til dette formålet forvalter vi 1 million kroner i 2018, som nå utlyses til særlig nyskapende pilotprosjekt/er rettet mot distribusjon og salg. 

social-media-1233873_1280.jpgSøknadsfrist 11. juni 2018.

Tilskudd gis med hjemmel i Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon 

Relevante tiltak - krav til prosjekt

Det må framkomme hvordan tiltaket skal bidra til at å bygge bærekraftige strukturer for å få norsk film ut i verden, slik at en større andel av inntektene kommer tilbake rettighetshavere i Norge.

Lanseringstiltaket/tiltakene må innebære utforsking av noe nytt, for eksempel nye salgsmetoder, nye forretningsmodeller, nye markeder, nye plattformer, ny teknikk, nye samarbeidspartnere oa. 

Tiltaket/tiltakene må skje på anerkjent og prioritert festival eller salgsmarked. Se oversikter her og/ eller dokumenterbar plattform. Med dokumenterbar plattform menes en visningsplattform som oppgir seertall eller antall visninger, og som genererer markedsinntekter til tilskuddsmottaker knyttet til hver enkelt visning. 

Det må framkomme hvordan tiltaket skal bidra til at å bygge bærekraftige strukturer rundt det skapende leddet i norsk film, slik at en større andel av inntektene kommer tilbake rettighetshavere i Norge.

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan gis til en bransjeaktør som påtar seg å administrere tiltaket på vegne av flere bransjeaktører (fellestiltak på internasjonale arenaer), eller til en produsent som ønsker å prøve ut nye metoder og/eller nye markeder for et aktuelt audiovisuelt prosjekt (langsiktig lansering i utlandet).  Avhengig av prosjektene og søknadene kan tilskuddet gå i sin helhet til én søknad, eller fordeles på flere.

Godkjente kostnader

I tillegg til ordinære kostnader for de to ordningene (se lenker under) – godkjenner vi ekstra kostnader til evaluering og rapport.  Vi kan også godkjenne kostnader til innhenting av ekstern ekspertise knyttet til utprøving av nye ideer. Andre aktuelle kostnader kan diskuteres med rådgiver før søknaden sendes inn.

Rater, rapportering - særlige vilkår

Tilskudd utbetales i to rater (70 % og 30 %). Rapporteringstid 15 måneder fra tilskuddsdato. Søker forplikter seg til å dele erfaringer fra prosjektet med øvrig bransje via en rapport og eventuelt på annen måte etter avtale med tilskuddsgiver når prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Søknadsskjema 

Dersom det søkes om tilskudd til felles bransjetiltak på internasjonal arenaer,  vennligst les retningslinjene og benytt søknadsskjemaet for felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Dersom det søkes om tilskudd til langsiktig lansering i utlandet av et enkelt verk, vennligst les retningslinjene og benytt søknadsskjema for lansering i utlandet. 

--

Vedtakene vil bli bekjentgjort for søkerne før 1. juli. Tilskudd utbetales tidligst i august.

 • Mia Lindrup
  • Mia Lindrup

  • Fagleder lansering serier og spill utland
  • Telefon: +47 22 47 45 49
  • Mobil: +47 922 26 978
  • E-post: mia.lindrup@nfi.no