1 000 000 kroner gis i tilskudd til pilotprosjekt 2018-2019. Dette er et nytt tiltak som skal  styrke kulturell og kreativ næring og kan søkes av deg som jobber med å markedsføre og selge norske audiovisuelle produksjoner internasjonalt. Vi ønsker at en større andel av inntektene ved internasjonalt salg går til norske rettighetshavere. Derfor retter vi denne utlysningen mot dere  som vil jobbe med nyskapende prosjekter innen internasjonal distribusjon og salg. 

social-media-1233873_1280.jpgNy søknadsfrist 15. september 2018.

Tilskudd gis med hjemmel i Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon 

Relevante tiltak - krav til prosjekt

Det må framkomme hvordan tiltaket skal bidra til at å bygge bærekraftige strukturer for å få norsk film ut i verden, slik at en større andel av inntektene kommer tilbake til rettighetshavere i Norge.

Prosjektet må innebære utforsking av noe nytt, for eksempel nye salgsmetoder, nye forretningsmodeller, nye markeder, nye plattformer, ny teknikk, nye samarbeidspartnere oa. 

Tilskuddet kan gis til en bransjeaktør som påtar seg å administrere tiltaket på vegne av flere bransjeaktører (fellestiltak på internasjonale arenaer), eller til en produsent som ønsker å prøve ut nye metoder og/eller nye markeder for et aktuelt audiovisuelt prosjekt (langsiktig lansering i utlandet).  Avhengig av prosjektene og søknadene kan tilskuddet gå i sin helhet til én søknad, eller fordeles på flere.

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan gis til enten en bransjeaktør som påtar seg å administrere tiltaket på vegne av flere bransjeaktører (Fellestiltak på internasjonale arenaer), eller til en produsent som ønsker å prøve ut nye metoder og/eller nye markeder for et aktuelt audiovisuelt prosjekt (Langsiktig lansering i utlandet).  Avhengig av prosjektene og søknadene kan tilskuddet gå i sin helhet til én søknad, eller fordeles på flere.

Søkere fra spillbransjen vil ikke bli prioritert for tilskudd fra denne engangspotten, da det tidligere har vært utlyst tilsvarende midler for spillbransjen.

Godkjente kostnader

I tillegg til ordinære kostnader for de to ordningene (se lenker under) – godkjenner vi ekstra kostnader til evaluering og rapport.  Vi kan også godkjenne kostnader til innhenting av ekstern ekspertise knyttet til utprøving av nye ideer. Andre aktuelle kostnader kan diskuteres med rådgiver før søknaden sendes inn.

Rater, rapportering - særlige vilkår

Tilskudd utbetales i to rater (70 % og 30 %). Rapporteringstid 15 måneder fra tilskuddsdato. Søker forplikter seg til å dele erfaringer fra prosjektet med øvrig bransje via en rapport og eventuelt på annen måte etter avtale med tilskuddsgiver når prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Søknadsskjema 

Dersom det søkes om tilskudd til felles bransjetiltak på internasjonal arenaer,  vennligst les retningslinjene og benytt søknadsskjemaet for felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Dersom det søkes om tilskudd til langsiktig lansering i utlandet av et enkelt verk, vennligst les retningslinjene og benytt søknadsskjema for lansering i utlandet. 

Merk at det i begge tilfellene vil kunne gjøres unntak fra listen over prioriterte arenaer hvis man søker under disse ordningene.