Norsk filminstitutt utlyser ekstra midler til langsiktig lansering av spill i utlandet for 2018.

Englekrsj.png
Illustrasjonsfoto: Det norske spillet Englekræsj

Søknadsfrist: 18. april 

Norsk filminstitutt har i 2018 fått ekstra midler til å styrke internasjonal lansering av norske spill. Midlene skal benyttes til bransjefremmende tiltak, og bidra til økt omsetning og eksport av norske spill. I den forbindelse utlyser NFI nå et engangstilskudd til langsiktig lansering av spill på det internasjonale markedet, totalt NOK 3,75 millioner.

Med hjemmel i FOR-2016-10-31-1264, Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, § 3-12 har Norsk filminstitutt utarbeidet følgende retningslinjer for vurdering av søknader om tilskudd til lansering i utlandet av spill med et særlig stort internasjonalt potensial:

Det kan søkes om lansering av én produksjon på flere arenaer i samme søknad. Lanseringsperioden kan vare i inntil 15 mnd. etter søknadsfrist.

Lanseringsplanen kan gjerne beskrive tiltak for flere av selskapets spill som skal lanseres i samme periode. Det kan søkes om tilskudd fra NOK 200.000 til NOK 400.000. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av kalkulerte, godkjente kostnader for lanseringen.

Prioriteringskriterier:

 • Spillets internasjonale potensiale
 • Lanseringsplan og langsiktig strategi for selskapet
 • Selskapets dokumenterte gjennomføringsevne
 • Utforskning av nye markeder, plattformer eller samarbeidspartnere

Godkjente kostnader:

 •  Produksjon av internasjonalt promoteringsmateriale
 • Deltakelse på anerkjente* internasjonale arenaer, herunder:

-Spesifiserte reisekostnader
-Akkreditering/deltakeravgift
-Annonsering på relevante distribusjonsplattformer i forbindelse med deltakelsen (ikke ordinær lanseringskampanje)
-Standleie og omkostninger
-Forberedelser og etterarbeid/ oppfølging

 • Kostnader i forbindelse med tilrettelegging av spill til nye markeder, herunder

-Kostnader i forbindelse med oversettelser
-Andre relevante kostnader forbundet med lanseringen eller tilrettelegging

Omdisponering av kostnader i lanseringsperioden, kan godkjennes etter avtale med NFI innenfor godkjent budsjettramme.

*NFI’s liste over prioriterte salgsmarkeder kan for denne utlysningen fravikes.

Viktige krav til søknad

Dokumenter som skal benyttes i søknaden finner du under dokumenter og maler:

Lanseringsplan (mal)

Kalkyleskjemaet 80 – Lansering av audiovisuelle produksjoner i utlandet 

Søknadsprosedyre og saksbehandling

Søkerne benytter samme søknadsprosedyre som ved NFIs tilskuddsordning for lansering av audiovisuelle produksjoner i utlandet. Saksbehandlingstid ca. 2 uker.

Benytt søknadsskjema for lansering i utlandet

Spill som mottar tilskudd fra denne ordningen, blir ikke prioritert for tilskudd til lansering i utlandet på enkeltmarkeder i perioden tilskuddet gjelder.

 • Kaja Hench Dyrlie
  • Kaja Hench Dyrlie

  • Seksjonsleder
  • Produksjon
  • Telefon: +47 22 47 66 51
  • Mobil: +47 951 46 912
  • E-post: kaja.hench.dyrlie@nfi.no