Revidert nasjonalbudsjett viser at filmområdet har blitt hørt, og at de 16 millionene som filmfondet ble redusert med i forrige runde nå er foreslått tilbakeført. Dette ser vi som et positivt signal og et engasjement til fordel for den norske filmen.

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Økt bevilgning til filmfondet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til filmfondet med 21 millioner kroner. Fem millioner skyldes overføring av midler til internasjonal satsing på dataspill. Det resterende, 16 millioner kroner, går til økt ramme for fondsmidlene. Bevilgningen skal også nyttes til å dekke utgifter som er knyttet til at Norge skal være fokusland på European Film Market i 2019 under filmfestivalen i Berlin.

Åremål for UPA-direktør og filmkonsulentene

Filmkonsulentene i Norsk filminstitutt har sammen med avdelingsdirektør for utvikling- og produksjonsavdelingen vært ansatt på åremål siden etableringen av konsulentordningen.  Den nye statsansatteloven, som trådte i kraft i 2017, setter strenge begrensninger til bruk av åremål, noe som innebar at denne bestemmelsen måtte revurderes. Resultatet er at regjeringen foreslår et unntak fra statsansattelovens bestemmelser om bruk av åremålsstilling for konsulenter og leder som forvalter tilskudd til utvikling og filmproduksjon i NFI

Revurdering av insentivordningen

Kulturdepartementet vil utrede konsekvensene og vurderer å legge om denne ordningen til en mer regelstyrt ordning. Dette vil skje i en dialog med Norsk filminstitutt. 

 Hvis du vil lese mer om endringene i budsjettet finner du dokumentet her:

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018