Regjeringens har styrket sin satsing på kulturell og kreativ næring, og nå fordeles 18,5 millioner kroner i tilskudd gjennom Kulturrådet, 30 millioner kroner gjennom Innovasjon Norge og 1 million kroner gjennom NFI som en del av denne satsingen.

kultur og naering.JPG
Fra venstre: Monica Larsson, Kulturrådet, Mia Lindrup, Norsk filminstitutt og Margit Klingen Daams fra Innovasjon Norge.

Mandag ble det avholdt et informasjonsmøte på Filmens hus i Oslo der representanter fra Norsk filminstitutt, Kulturrådet og Innovasjon Norge fortalte om hvordan filmbransjen kan benytte seg av regjeringens satsing på kulturelle og kreative næringer - og hva man kan søke om hos de respektive organisasjonene. 

Hvordan virker disse ordningene og hvordan kan du som jobber med å skape eller formidle film benytte deg av dem? Noen nøkkelord er rådgivning og prosjektstøtte, markedsføring, salg, lån og garantier.

NFIs lanseringstilskudd

Mia Lindrup, fagleder for lansering av spill og dramaserier i utlandet, fortalte om NFIs pilotprosjekt for internasjonale lansering, der man kan søke om tilskudd til å prøve ut nye metoder og/eller nye markeder for en aktuell film eller serie. Til dette formålet forvalter NFI 1 million kroner i 2018, som nå utlyses til særlig nyskapende pilotprosjekt/er rettet mot distribusjon og salg. Les mer her.

Pilotprosjektet er en del av Regjeringens Norwegian Arts Abroad-prosjekt.

Målet med den nye millionen til internasjonal lansering er å bidra til at en større andel av inntektene ved internasjonalt salg går til norske rettighetshavere. 

Det må framkomme hvordan tiltaket skal bidra til at å bygge bærekraftige strukturer for å få norsk film ut i verden, slik at en større andel av inntektene kommer tilbake rettighetshavere i Norge. Tilskuddet kan gis til en eller flere bransjeaktører for fellestiltak, eller til en produsent som ønsker å prøve ut nye nye metoder og markeder for lansering i utlandet.

Lanseringstiltaket/tiltakene må innebære utforsking av noe nytt, for eksempel nye salgsmetoder, nye forretningsmodeller, nye markeder, nye plattformer, ny teknikk, nye samarbeidspartnere oa. Dette er et langsiktig tilskudd med 15 måneder rapporteringstid. Søkeren forplikter seg også til å dele erfaringer med bransjen.

Søknadsfristen er 11. juni, og vedtak vil bli bekjentgjort innen 1. juli.

Det er tidligere lyst ut egne midler til langsiktig lansering av spill. Her gikk søknadsfristen ut 18. mai, og NFI har mottatt flere spennende søknader.

Kulturrådets tilskudd

Kulturrådet skal fordele 18,5 millioner kroner til kulturelle og kreative næringer, 7,7 millioner kroner gjennom næringsutviklingsordningen, som er en tilskuddsordning for mindre virksomheter. Her gis tilskudd på inntil 400.000 kroner, og tilskuddet gis kun en gang.

- Her er det viktig på si at man kan få støtte til markedsføring, men ikke til en enkelt film, det må være markedsføring av virksomheten eller av flere filmer som et prosjekt. Målet er å profesjonalisere kunstneriske og kreative næringer, sa seniorrådgiver i Kulturrådet, Monica Larsson, som oppfordret filmbransjen til å søke.

Hun oppfordret også bransjen til å lære av hverandre, gjennom for eksempel å se på hvilke søknader som er blitt innvilget til filmbransjen tidligere. Det kan man gjøre ved å søke her på sjanger film.

Hun understreket at mens Innovasjon Norge gir tilskudd til større selskaper og bedrifter kan Kulturrådet gi tilskudd til mindre selskaper og enkeltmannsforetak inne kulturfeltet.

- Husk at vi gir ikke tilskudd til ordinær drift, lønn eller innholdsproduksjon.

Kulturrådets råd:

Kulturrådet disponerer også 10,7 millioner gjennom en regional bransjeutviklingsordning, der midlene skal fordeles likt mellom de fem regionene - fordi det skal være mulig å jobbe som kunstner over hele landet. Her kan man få tilskudd til for eksempel kompetansesentre, kontorfellesskap eller andre ordninger som kan øke både omsetning og sysselsetting - og fremme samarbeid.

Larsson hadde følgende konkrete råd til de som vil søke:

 • Beskriv hvordan tiltakene kan føre til økt økonomisk bærekraft for virksomheten
 • Presiser ønsket virkning/effekt av prosjektet
 • Forklar hvordan tiltakene vil øke inntektene gjennom for eksempel økt salg, økt sysselsetting
 • Tenk potensiale – ikke egne behov
 • Tenk større, helhetlig, ikke et enkelt tiltak 

Innovasjon Norge

Margit Klingen Daams leder Innovasjon Norges satsing på kulturell og kreativ næring, som på oppdrag fra Kulturdepartementet skal fordele hele 30 millioner kroner til bedrifter som ønsker å vokse og videreutvikle seg.

Oppdrageter et samarbeidsprosjekt mellom Kulturrådets seksjon for kreativ næring, Norwegian Arts Abroad og Innovasjon Norge, og mens Kulturrådet jobber med de mindre bedriftene jobber vi med de litt større - slik utfyller vi hverandre godt, sa Klingen Daams.

Hun fortalte at Innovasjon Norge får svært få søknader fra filmbransjen, og de ser gjerne flere søknader fra innovative filmbedrifter som utfordrer eksisterende verdikjeder og tar en utfordrerrolle. 

- Husk at Innovasjon Norges oppdrag handler om å tilgjengeliggjøre eksisterende virkemidler, mens Kulturrådets oppdrag handler om å utvikle nye virkemidler. Innovasjon Norge jobber hovedsakelig med næringsutvikling, og har kontorer i alle fylker og i 30 land, sa Klingen Daams.  Videre fortalte hun at midlene er landsdekkende, altså ikke bundet til hvor du bor.

 Innovasjon Norge har flere tiltak for kreativ næring:

 • Forretningsutviklingsprogram (overføres snart til Kulturrådet)
 • Forprosjekt bedriftsnettverk
 • Forprosjekt klynger
 • Eksportprogram
 • Investorprogram 
 • Lån og garanti
 • Powered by culture - en nasjonal konkurranse om å skape nye konsepter som kan løfte fram Norge som kulturdestinasjon.

Innovasjon Norges råd:

Hun hadde følgende tips til de som måtte ønske å søke Innovasjon Norge:

 • Vær tydelig og ha ambisjoner, og spør deg selv;
 • Skaper du et produkt eller en tjeneste som kundene vil elske?
 • Har du et team med gjennomføringsevne?
 • Er prosjektet innovativt for din bransje?
 • Har tjenesten eller produktet markedspotensial?
 • Bidrar du til verdiskaping i Norge – sysselsetting og omsetning?

Kontaktperson Kulturrådet:

Monica Larsson: monica.larsson@kulturradet.no. Tlf: 21 04 59 78
Mobil: 970 22 420

Kontaktperson Innovasjon Norge:

Margit Klingen Daams. margit.klingen.daams@innovasjonnorge.no. Tlf: 220026505. Mobil: 90937763

 • Mia Lindrup
  • Mia Lindrup

  • Fagleder lansering serier og spill utland
  • Telefon: +47 22 47 45 49
  • Mobil: +47 922 26 978
  • E-post: mia.lindrup@nfi.no
 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 22 82 24 16
  • Mobil: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no