Norsk filminstitutt

Den totale rammen på fondsbudsjettet (post 50) for 2018 er på 541 millioner, hvorav 510,3 millioner er nye midler over statsbudsjettet 2018 og resterende er ikke disponerte midler overført fra 2017. I tillegg kommer tilskudd til insentivordningen på 57,01 millioner, regional filmsatsing 76,55 millioner og Sørfond på 3,02 millioner.

Omdisponeringer kan forekomme i løpet av året.

Utvikling, produksjon, lansering (audiovisuell produksjon)

MNOK

Format

Tilskuddsordning

Til disp.

Utvikling og produksjon

 

Spillefilm

Kunstnerisk vurdering

65,200

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

7,260

Markedsvurdering

44,169

Samproduksjon

10,000

Rammetilskudd for utvikling

5,000

Etterhåndstilskudd

166,519

Sum

298,148

Dramaserier

Kunstnerisk vurdering

32,000

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

3,700

Markedsvurdering

7,000

Sum

42,700

Dokumentar

Kunstnerisk vurdering

33,089

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

9,090

Etterhåndstilskudd

5,140

Rammetilskudd for utvikling

4,000

Sum

51,319

Kortfilm

Kunstnerisk vurdering

14,240

Kunstnerisk vurdering - Nye veier

2,760

Sum

17,000

Spill

Kunstnerisk vurdering (utvikling)

20,150

 

Sum utvikling/produksjon

429,317

Lansering

   
 

Lansering Norge - film

29,550

 

Lansering Norge - spill

1,170

 

Lansering utland

8,472

 

Kreativ næring - Lansering utland - Norwegian Arts Abroad

0,500

 

Internasjonal spillsatsing

5,000

 

Spill ut i verden

0,830

 

Sum

45,523

Tilskudd til enkeltpersoner

 
 

Manuskriptutvikling/ regikonsept

7,252

 

Ideutvikling - nye veier

1,200

 

Vekst i prosjekt (VIP)

1,200

 

Deltakelse festivaler/ prisutdelinger utland

0,438

 

Filmrekrutteringsstipend

0,250

 

Kurs i utlandet

1,754

 

Øremerkede tiltak stipend KII (i år: UP utviklingsordning kvinnelige filmskapere)

0,300

 

Sum

12,394

Fellestiltak

   
 

Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

1,189

 

Kreativ næring - felles lanseringstiltak internasjonalt

0,500

 

Øremerkede felles lanseringstiltak internasjonalt (i år: Berlinalen 2019)

3,000

 

Kompetansehevende tiltak audiovisuell bransje

1,100

 

Sum

5,789

Totalt audiovisuell produksjon

493,023

Filmformidling

 

 

 

Distribusjon

 

 

Underskuddsgaranti

1,000

 

Kinodistribusjon

3,000

 

Versjonering av barnefilm

1,000

 

Videodistribusjon

1,000

 

Sum

6,000

 

Arrangementer og visning

 

 

Filmfestivaler

20,000

 

Lokale film- og kinotiltak

1,500

 

Filmkulturelle tiltak

0,907

 

Sum

22,407

 

Cinematek og filmklubbvirksomhet

 

 

Cinematek utenfor Oslo

5,060

 

Norsk filmklubbforbund

3,150

 

Sum

8,210

 

Kompetansehevende tiltak filmformidlingsbransje

 

 

Kompetansetiltak formidlere og pedagoger

2,200

 

Film- og kinoteknisk rådgivning

0,900

 

Sum

3,100

 

Profilering

 

 

Nasjonale profileringstiltak

1,950

 

Utgivelser

1,100

 

Sum

3,050

 

Innkjøpsordninger

 

 

Innkjøpsordninger for film – kortfilm

0,999

 

Innkjøpsordninger for film – dokumentar

2,000

 

Innkjøpsordninger for spill

2,212

 

Sum

5,211

Totalt filmformidling

47,978

Totalt fondsmidler - post 50:

541,000

Sørfond - UD-midler

3,015

Insentivordningen - post 72: 

57,000

Regional filmsatsing - post 73: 

76,550