Norsk filminstitutt

Fra høsten 2019 blir det løpende saksbehandlig av søknader om tilskudd til produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering.

Vi har besluttet å avvikle de faste søknadsfristene (vår og høst) for å søke tilskudd til produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering. Det betyr at det fra i høst blir løpende saksbehandling på disse søknadene, slik det allerede er på dokumentarfilm.

Erfaringene fra da vi fjernet søknadsfristene for dokumentarfilm, var at det kom færre og  bedre søknader. Det er vårt håp at det samme vil skje for spillefilmen. Færre søknader betyr færre avslag, noe som er positivt for alle. Prosjektene vil kunne utvikles på egne premisser, ikke på NFIs. Det stiller større krav til tydelig og avklart kommunikasjon om prosjektene i utviklingsfasen. Selv om det vil bli en vanskeligere jobb for filmkonsulentene, tror vi dette blir en bedre løsning for norsk filmbransje.

Det har vært ulike meninger om hvorvidt søknadsfrister fungerer etter hensikten. En av fordelene er at det gir forutsigbarhet for bransjen; alle vet når fristen for å søke tilskudd er. Det gir også en større åpenhet, ettersom listen over søknader er offentlig. Søknadsfrister forenkler arbeidet for konsulentene siden de kan vurdere de ulike prosjektene opp mot hverandre. Og ikke minst er det enklere å «holde orden» på fondsøkonomien ved å sørge for at ikke alle fondsmidlene blir disponert for tidlig på året.

Det har også vært fokusert på ulempene med søknadsfrister: De utløser flere søknader. Produsenter søker ofte nettopp fordi det er en frist, ikke nødvendigvis fordi prosjektet er søknadssklart på samme tid. Mange søker flere ganger på samme prosjekt, i håp om at sammenligningsgrunnlaget i søkerbunken endrer seg. Dette medfører mye ekstra arbeid både for bransjen og for NFI. Søknadsfrister kan medføre et forsert utviklingsforløp for å nå en frist.

Vi har vært i dialog med Virke produsentforeningen om dette, og deres holdning er at siden meningene er for så vidt delte rundt søknadsfrister, så ser de seg ikke i stand til å gi NFI et råd. Spillefilmprodusentene er delt, med omtrent like mange for som mot. NFI har derfor besluttet at vi fra og med budsjettåret 2020 avvikler søknadsfristene.

Som tidligere vil bransjen fortløpende kunne holde seg orientert om hvilke prosjekter som mottar utviklings- og produksjonstilskudd her på nettsidene, i nyhetsbrev og pressemeldinger.

Disponible rammer for forhåndstilskudd til spillefilm for fondsåret 2019 er tildelt, kommende tildelinger vil bli fra rammen for 2020. Derfor iverksettes opphevelsen av søknadsfrister umiddelbart, og den planlagte søknadsfristen i september bortfaller.

Vi vil imidlertid ikke starte saksbehandling før i oktober, ettersom vi ikke kan gi nye produksjonstilskudd før tildelingsbrevet fra KUD for 2020 kommer på nyåret. Under høstens søknadsbehandling vil NFI som tidligere kunne utferdige et LOI knyttet til budsjettrammene for 2020.

Spillefilmprodusenter kan altså søke nå, men vil ikke få sin søknad behandlet før til høsten. Regler for saksbehandlingstid vil derfor først løpe fra oktober.

Søknadsfrister for samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent vil som vanlig være to ganger i året - i januar og september.

 • Lars Løge
  • Lars Løge

  • Avdelingsdirektør
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 415 14 180
  • E-post: lars.loge@nfi.no
 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no