NFI har innført nye rutiner for rapportering på utviklingstilskudd gjeldende fra 22. januar 2019. Den nye rutinen vil gjelde nye tilskudd, og tilskudd til prosjekter som ikke er avsluttede og dermed heller ikke er rapportert på. Dette skal sikre at utviklingstilskudd som gis oppfyller de kravene som stilles.

I alle utviklingstilskudd er det krav om sluttrapportering når utviklingsforløpet avbrytes eller er fullført. En sluttrapport skal inneholde en faglig rapport med avtalt materiale og et prosjektregnskap. Når samlet utviklingstilskudd overstiger 100.000 kroner skal prosjektregnskapet være revisorattestert. Sluttrapport skal normalt leveres innen 3 måneder etter avbrutt/ferdigstilt utviklingsforløp.

NFI har tidligere normalt kunne gi utsatt levering av revidert regnskap og revisors særattestasjon (regnskapsrapportering) der det er gitt ytterligere tilskudd til utvikling eller produksjon.

Denne praksisen endres nå noe.

Det skal nå leveres særattestasjon og revisorbekreftet regnskap i tillegg til faglig rapport med materiale spesifisert i tilskuddsbrev når:

  • totalt utviklingstilskudd passerer NOK 400 000. Utvikles prosjektet med nye utviklingstilskudd fra NFI som igjen overstiger 400.000,- skal det likeledes rapporteres, og slik vil kravet om rapportering fortsette i intervaller på 400.000,- så lenge prosjektet er i utvikling.
  • det er mer enn 2 år siden siste regnskapsavlevering i prosjektet.
  • utviklingsfasen(e) avsluttes og det er gitt tilskudd til produksjon.  Det skal nå alltid sluttrapporteres på utviklingsfasen(e) før første rate produksjon kan utbetales.

Et prosjekt kan altså søke om, og få tildelt, produksjonstilskudd før sluttrapport på utviklingsforløpet er levert, men første rate av produksjons¬tilskuddet vil ikke bli utbetalt før sluttrapport er mottatt, og normalt senest innen 3 måneder etter fullført utviklingsforløp.

Regnskap attestert av revisor gjennomgås først av produksjonsrådgiver/konsulent hos NFI, deretter kontrolleres det av controller.

Nærmere informasjon om rapportering vil fremgå av tilskuddsbrev. Ta kontakt med produksjonsrådgiverne i NFI for mer informasjon.