1 000 000 kroner gis i tilskudd til pilotprosjekt 2019-2020. Dette er et tiltak som skal styrke kulturell og kreativ næring og kan søkes av deg som jobber med å markedsføre og selge norske audiovisuelle produksjoner internasjonalt. Vi ønsker at en større andel av inntektene ved internasjonalt salg går til norske rettighetshavere. Derfor retter vi denne utlysningen mot dere som vil jobbe med nyskapende prosjekter innen internasjonal distribusjon og salg.

social-media-1233873_1280


Tilskudd gis med hjemmel i Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Relevante tiltak - krav til prosjekt

Det må framkomme hvordan tiltaket skal bidra til at å bygge bærekraftige strukturer for å få norsk film ut i verden, slik at en større andel av inntektene kommer tilbake til rettighetshavere i Norge.

Prosjektet må innebære utforsking av noe nytt, for eksempel nye salgsmetoder, nye forretningsmodeller, nye markeder, nye plattformer, ny teknikk, nye samarbeidspartnere o.a.

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan gis til enten en bransjeaktør som påtar seg å administrere tiltaket på vegne av flere bransjeaktører (Fellestiltak på internasjonale arenaer), eller til en produsent som ønsker å prøve ut nye metoder og/eller nye markeder for et aktuelt audiovisuelt prosjekt (Langsiktig lansering i utlandet).  Avhengig av prosjektene og søknadene kan tilskuddet gå i sin helhet til én søknad, eller fordeles på flere.

Søkere fra spillbransjen vil ikke bli prioritert for tilskudd fra denne engangspotten, da det tidligere har vært utlyst tilsvarende midler for spillbransjen.

Godkjente kostnader

I tillegg til ordinære kostnader for de to ordningene godkjenner vi ekstra kostnader til evaluering og rapport. For oversikt over vilkår og ordinære kostnader vennligst les søknadsveiledningen for ordningene: Fellestiltak på internasjonale arenaer og Lansering i utlandet

NB: Ikke bruk søknadssskjemaet inne i disse lenkene, bruk eget søknadsskjema som det lenkes til lenger nede i teksten her. 

Vi kan også godkjenne kostnader til innhenting av ekstern ekspertise knyttet til utprøving av nye ideer. Andre aktuelle kostnader kan diskuteres med rådgiver før søknaden sendes inn.

Rater, rapportering - særlige vilkår

Tilskudd utbetales i to rater (70 % og 30 %). Rapporteringstid 15 måneder fra tilskuddsdato. Søker forplikter seg til å dele erfaringer fra prosjektet med øvrig bransje via en rapport og eventuelt på annen måte etter avtale med tilskuddsgiver når prosjektet er gjennomført og avsluttet.


Søknadsskjema

Vennligst benytt søknadsskjema for pilotprosjekt 2019-2020 internasjonal lansering

I søknadsskjemaet velger man enten å søke tilskudd til fellestiltak på internasjonale arenaer eller langsiktig lansering av et enkelt verk i utlandet. 

Merk at det i begge tilfellene vil kunne gjøres unntak fra listen over prioriterte arenaer hvis man søker under disse ordningene.

Søknadsfrist 16.september 2019

Saksbehandlingstid ca.2 uker etter søknadsfrist.
 

  • Adrian Ophus
    • Adrian Ophus

    • Lanseringsrådgiver kort- og dokumentarfilm, dramaserier
    • Telefon: +47 474 58 031
    • E-post: adrian.ophus@nfi.no