De regionale filmfondene Filmfond nord, Mediefondet Zefyr og Filminvest er tildelt totalt 23.300.000 kroner i tilskudd for 2019. 

I 2016 ble ansvaret for fordelingen av tilskudd til regionale filmfond overført fra Kulturdepartementet til NFI.

Bevilgningene til regionale filmfond under kap. 334 post 73 består 23,3 mill NOK. Bevilgningen skal fordeles etter ny fordelingsmodell som angitt i statsbudsjettet og NFIs tildelingsbrev for 2019.03.07:

 • 80 % av statstilskuddet fordeles etter en aktivitetsbasert indeks ut fra hvor mye midler fondet tildeler til den regionale aktivitet som bygger mest bransje.
 • 20 % av statstilskuddet fordeles etter NFIs vurdering av resultater og foreliggende realistiske planer for hvordan fondet styrker regionen som kraftsenter for film.
 • Det settes en nedre terskelverdi på 4.500.000 NOK  i modellen – som det minste beløp et fond kan oppnå.

Midlene fordeles etter rapportering av aktivitetsdata og søknad - der fristen var 1.mars 2019.

De tre fondene som får tilskudd er Filmfond Nord (Nordland, Troms og Finnmark), Mediefondet Zefyr (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark) og Filminvest Midt-Norge (Trøndelag, Hedmark og Oppland).

Tilskuddene fordeler seg slik:

 

Sum tilskudd

Resultat

 

2016

2017

2018

2019

Filminvest

5 544

6 250

6 155

8 579

Filmfond nord

4 887

4 795

4 632

4 500

Medief. Zefyr

9 570

9 255

9 988

10 221

Sum tilskudd

20 001

20 300

20 775

23 300

 • Ola Hunnes
  • Ola Hunnes

  • Produksjonsrådgiver dokumentar
  • Telefon: +47 22 47 88 64
  • Mobil: +47 480 57 570
  • E-post: ola.hunnes@nfi.no