De regionale filmsentrene er tildelt totalt 57 millioner kroner i tilskudd for 2019.

Bevilgningene til regionale filmsentre under post 73 fordeles etter beregningsmodell utarbeidet i samarbeid mellom FilmReg og Norsk filminstitutt. Tilskuddet til Oslo fastsettes som en separat tildeling på statsbudsjettet på 4 mill NOK, utenfor beregningsmodellen for regionale filmsentre.

De regionale filmsentrene skal utvikle en regional filmkultur ved å bygge opp talenter og utvikle og profesjonalisere filmbransjen ved å gi tilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk. Det skal også arbeides med å øke filmkompetansen blant barn og unge i regionen. Sentrenes aktivitet skal også bidra til jevnere kjønnsbalanse i filmbransjen.

Tilskudd til enkeltpersoner, tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av audiovisuelle verk, rammetilskudd til produksjonsforetak og fellestiltak for audiovisuell bransje skal forvaltes etter forskrift av 7.oktober 2016 nr 1196 (Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk) og forskrift av 31.oktober 2016 nr 1264 (Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon).

Filmsentret skal selv angi avgrensninger og prioriteringer innenfor hvilke formater tilskuddet kan benyttes til innenfor de ulike bestemmelser i forskriftene.  Det skal også angis hvordan regional tilknytning vektlegges og hvordan vektlegging av tilskudd til nye talenter i forhold til etablert bransje prioriteres innenfor § 3-5 i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

For spillefilm eller dramaserie – skal eventuelle tilskudd begrenses til utvikling. For spill skal tilskudd begrenses til utvikling og lansering.

Den samlede fordeling til vedtak for 2019 blir da som følger ( i millioner):

Filmsenter

Prop 1s, post 73- fra modellen

Filmkraft Rogaland

7 029

Midtnorsk filmsenter

6 311

Nordnorsk filmsenter

8 771

Sørnorsk filmsenter

5 967

Vestnorsk filmsenter

11 462

Viken filmsenter (med Oslo)

13 028

Østnorsk filmsenter

4 488

 

57 055

 

 

 • Ola Hunnes
  • Ola Hunnes

  • Produksjonsrådgiver dokumentar
  • Telefon: +47 22 47 88 64
  • Mobil: +47 480 57 570
  • E-post: ola.hunnes@nfi.no