Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) ønsker å redusere konsekvensene av at landets kinoer nå holder stengt, og sørge for at publikum fortsatt har tilgang til ny, norsk film. NFI oppretter derfor en ny tilskuddsordning til annengangs lansering av norsk film på digitale plattformer og på kino.

filmfremviser

Koronaviruset rammer bransjen hardt og tiltakene for å redusere spredningen er omfattende. Kino-Norge er intet unntak. Først reduserte kinoene kapasiteten, deretter stengte saler og kinohus over hele landet. Filmer som allerede gikk på kino mistet sin visningsplattform og filmer med planlagt kinopremiere våren og sommeren 2020 går en usikker fremtid i møte.

Derfor oppretter NFI nå en ny tilskuddsordning som skal bidra til at norske filmer likevel kan nå sitt publikum, og at folk får tilgang på norsk film. 

Når kinosalene igjen åpner, vil konkurransen bli hard og premierene mange, og det vil være vanskelig å relansere en norsk kinofilm uten nye midler. Det er viktig at norske filmer får muligheten til å hevde seg mot store Hollywood-produksjoner og annen utenlandsk film i kampen om kinosalene og publikum.

Norske kinofilmer som ble lansert eller var planlagt lansert i perioden januar til og med mai 2020, og ble rammet av koronastengte kinosaler, kvalifiserer til å søke tilskudd til ny kinolansering når kinoene åpner igjen, eller til digital lansering på dokumenterbar plattform umiddelbart.   

Aktuelle produsenter vil få tilsendt detaljert informasjon og lenke til et forenklet søknadsskjema. 

Annengangs lansering på kino  

 • For annengangs lansering av film i ordinær kinodistribusjon kan produsent søke om maksimalt 400.000 kroner i lanseringstilskudd.  
 • Samproduksjoner som har mottatt forhåndstilskudd til samproduksjon fra NFI, og/eller er godkjent under den europeiske samproduksjonskonvensjonen kan søke annengangs lanseringstilskudd etter følgende veiledende maksimumssatser:

  Norsk andel av produksjonsbudsjett

  Veiledende maksimumssatser
  Under 10% 100.000 kroner
  Mellom 10-20% 250.000 kroner
  Over 20% 400.000 kroner
 • Tilskuddet kan ikke overstige 75% av godkjente regnskapsførte kostnader. 
 • NFI kan godta kostnader til lanseringsansvarlig med opptil 50.000 kroner som privat investering i budsjettet.   

Annengangs digital lansering

 • For annengangs lansering av film i digital distribusjon på ‘dokumenterbar plattform’* kan produsent søke om maksimalt 200.000 kroner i lanseringstilskudd.  
 • Tilskuddet kan ikke overstige 75% av godkjente regnskapsførte kostnader. 
 • NFI kan godta kostnader til lanseringsansvarlig med opptil 50.000 kroner som privat investering i budsjettet.  

Vurderingskriterier og vekting av søknader

Søknader om annengangs lansering vil vurderes opp mot vilkårene i forskriften § 3-12. I vurderingen av og prioriteringen mellom søknader om tilskudd til annengangs lansering av film i Norge skal det legges vekt på fremlagte lanseringsplaner, lanseringstidspunkt og prosjektets forventede fremtidige inntekts- og publikumspotensial.  

I den totale vurderingen blir det også lagt vekt på filmens kategori/sjanger, visningsperiode på kino før de stengte og i hvilken grad filmens publikumspotensial på kino var oppnådd. Verk med forhåndstilskudd fra den aktuelle tilskuddsforvalter kan prioriteres.  

Ordningen er regulert av forskriften, inkludert en ny bestemmelse §3-13 a: 

§ 3-13 a Midlertidig ordning for tilskudd til annengangs lansering i Norge.
   
Tilskuddsforvalter kan gi tilskudd til annengangs lansering av filmer som er tildelt tilskudd for lansering i Norge i perioden fra og med januar 2020 til og med mai 2020. Tilskudd etter denne bestemmelsen kan kun innvilges i løpet av året 2020.  

Tilskudd til annengangs lansering i Norge skal ikke overstige 75 prosent av regnskapsførte lanseringskostnader eller maksimalt 2 600 000 kroner.  

Det kan fastsettes satser for lanseringstilskudd. 

Bestemmelsene i § 3-12 gjelder så langt de passer. 

*Plattformer som rapporterer enkeltpåsyn og inntekter relatert til dette tilbake til produsent, dvs. Plattformer som tilbyr transaksjonsbasert påsyn, typisk Video-on-Demand (T-VOD) og Electronic Sell-Thru (EST). 

Saksbehandling

 

 • Marianne Hjerpseth
  • Marianne Hjerpseth

  • Seksjonsleder medvirkning og arena
  • Telefon: +47 930 28 889
  • E-post: marianne.hjerpseth[@]nfi.no