Norsk filminstitutt

NFI samler manusutvikling, kortfilmordning, talentordning og kunstnerisk vurdering i en ny, samkjørt og fleksibel konsulentordning. Dette for å styrke fokus på utvikling og høyne kvaliteten på filmene som prioriteres til produksjon.

konsulentene
NFIs filmkonsulenter, f.v. rad 1: Anne Borggaard Sørensen, Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen og Asle Vatn. Rad 2 (f.v.): Cecilie Aspenes, Eirin Gjørv og Klara Nilsson Grunning.

Den nye konsulentordningen vil bestå av seks  konsulenter, som skal samarbeide og utveksle kompetanse innad i ordningen og i møte med det enkelte prosjekt, uavhengig av format. Fire av konsulentene vil arbeide med fiksjonsformatene, to med dokumentar. 

Målet er at flere av filmene i konsulentordningen når sitt fulle potensial, både kunstnerisk og markedsmessig. Dette vil også gjøre det enklere for søkerne å jobbe på tvers av formater, særlig i tidlig fase av utviklingen, der en for eksempel kan la valget mellom å realisere fortellingen som film eller dramaserie stå åpent lengre.

Større fokus på prosjektet

- Vi prøver å lære av hverandre. I dette tilfellet har vi sett at måten dokumentarkonsulentene arbeider på, der konsulentene arbeider med alt fra tidlig ideutvikling til produksjon, med hell kan overføres til fiksjonsformatene. På denne måten elimineres terskler internt, og utviklingen av prosjekter vil i mye større grad foregå på prosjektenes premisser, ikke på støttesystemets, sier leder for kunstnerisk vurdering i NFI, Ståle Stein Berg.

Dette betyr at den gamle ordningen med egne manuskonsulenter forsvinner, men potten til manusutvikling beholdes. Disse søknadene behandles av en av fiksjonskonsulentene, som nå kan behandle alt fra manusutviklingssøknader til produksjonssøknader, og i enkelte tilfeller følge et prosjekt fra idé til publikum. Målet er at brukerreisen gjennom NFI-systemet utvikles og forbedres for søkeren.

Pottene til spesifikke formater beholdes og øremerkes, men en større andel av det totale filmfondet vil nå bli brukt til utvikling. 

Stimulere til flere finansieringskilder

Dagens utviklings- og finansieringsarbeid blir stadig mer komplekst, og et av målene i NFIs nye strategi er å stimulere til en større bredde av finansieringskilder i norsk film. Dette mener vi blant annet kan gjøres gjennom å styrke utviklingsfasen, slik at prosjektene står enda bedre rustet til å tiltrekke seg eksterne investorer før produksjon 

-  Vi skal gjøre vårt for at norske filmfortellinger er attraktive for et stadig større antall finansiører og visningsarenaer i fremtiden. Det viktigste finansieringsverktøyet en har, er et godt utviklet prosjekt. Derfor vil vi styrke vår egen innsats i utviklingsfasen, og legge til rette for at prosjekter i våre ordninger får bedre muligheter til å nå sitt fulle potensial, både når det kommer til innhold, posisjonering og publikum, sier Ståle Stein Berg.

 
NFI innførte for et par år siden et sett kvalitetskriterier..
- Dette skal vi jobbe videre med framover, og fortsette arbeidet med å utvide og nyansere kvalitetsbegrepet, spesielt med henblikk på mangfold, relevans og publikumsoppnåelse, sier Berg.

Det er også et mål for NFI at det skal lages film over hele landet, og her er samarbeidet med de regionale filmsentrene og -fondene viktig. Nå vil også filmer som er støttet av de regionale filmkonsulentene kunne kvalifisere for etterhåndstilskudd, noe vi håper vil bidra til flere kinofilmer fra regionene.

Vil prioritere mangfold

-   Vi har også innført mangfold* som et prioriteringskriterium, noe som nå er forskriftsfestet. Dette gir et tydligere insitament til å velge prosjekter som bidrar til økt mangfold der det er relevant, på samme måte som vi gir kjønnsbalanse tilsvarende oppmerksomhet. Vi ser at slike grep virker, sier Ståle Stein Berg.


Mangfold blir også viktig i den nye talentordningen, som  nå blir tilordnet faste konsulenter . Dette skal være en lavbudsjettsordning for nye talenter, og vil bidra til å få flere nye stemmer og nye historier inn i norsk film. Den nye talentordningen erstatter Nye veier, men det vil fortsatt være mulig å kjenne igjen vesentlige elementer fra Nye veier også i den nye ordningen. 

*Mangfold og diversitet knyttet til kjønn, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, alder (barn, unge, seniorer), seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk, geografisk tilhørighet, funksjonsevne og sosial bakgrunn – både når det kommer til innholdsmangfold, skapermangfold og brukermangfold. Les mer om NFIs handlingsplan for økt mangfold og represetativitet her.

Slik skal konsulentene jobbe

Anne B. Sørensen: Neo/talentordning (lang fiksjon), kort fiksjon, manusutvikling, Eurimages
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen: Neo/talentordning (lang fiksjon), kort fiksjon, manusutvikling
Asle Vatn: Spillefilm, dramaserier, manusutvikling
Cecilie Aspenes: Spillefilm, dramaserier, manusutvikling
Eirin Gjørv: Dokumentarfilm, dokumentarserier, Neo/talent (dok), manus/ide (dok)
Klara Nilsson Grunning: Dokumentarfilm, dokumentarserier, Neo/talent (dok), Manus/ide (dok)
 

 

 • Ståle Stein Berg
  • Ståle Stein Berg

  • Seksjonsleder
  • Kunstnerisk vurdering
  • Telefon: +47 472 54 395
  • E-post: stale.stein.berg[@]nfi.no
 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo[@]nfi.no