Norsk filminstitutt

Etter to års arbeid, analyse og debatt er endringene i forskriftene til Norsk filminstitutt nå klare. 

- Jeg er veldig glad for at NFI nå kan fastsette en ny forskrift. Det har vært viktig for meg at vi får en balansert forskrift som tar hensyn til bransjens behov, samtidig som vi får kontroll over utgiftene til Filmfondet. Vi har lyttet til innspillene og justert på en rekke områder. Disse justeringene lover godt for framtiden og vil bety mye for norsk film i årene som kommer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.  

Kjersti Mo Web bruk dette 2020
-Jeg er glad at vi sammen er kommet dit at vi kan implementere ny forskrift, sier NFI-direktør Kjersti Mo. 

Har tatt innspill til følge

- Mange av endringene har det vært bred oppslutning om, men  har druknet litt i debatten om det mye omtalte etterhåndstilskuddet. Det har også kommet en rekke gode innspill gjennom høringen, som vi tar til følge. Resultatet er bra, og til å leve godt med for de aller fleste aktørene i bransjen. Jeg er veldig glad for at vi har kommet så langt med dialogen, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt (NFI).  
 
Mo mener at det med endringene som nå gjennomføres, åpnes muligheten for å styrke norsk film, serier og spill videre i årene som kommer. Det er viktig under de nye omstendighetene som preges av digitalisering og globalisering, mener NFI-direktøren. 

Når forskriften nå endres, er det startskuddet på justeringen av ordningene som forskriften regulerer. Dette arbeidet vil foregå i dialog mellom NFI og aktørene i bransjen. NFI vil fortløpende evaluere effekten av endringene for å sikre at de treffer riktig og, dersom det viser seg å være ønskelig og nødvendig, justere forskriften.   

Oppdrag fra Kulturdepartementet

Det var Kulturdepartementet som for to år siden ga NFI i oppdrag å tilpasse virkemidlene til endringene i det audiovisuelle feltet og sikre at de er optimalisert for å nå de filmpolitiske målene satt av Stortinget.  Etter ekstern og intern evaluering i 2019 med påfølgende dialog og høring i 2020, har NFI og Kulturdepartementet nå konkludert etter en grundig gjennomgang av de 49 høringssvarene. 

Det endelige resultatet inneholder noen viktige justeringer som blant annet vil bidra til demokratisering og maktspredning.. Det vil totalt sett bli like mye etterhåndstilskudd som tidligere til norsk kinofilm, men innenfor rammer som gjør det mulig å budsjettere forsvarlig og mer forutsigbart fra år til år. 

-Det har vært bred enighet om behovet for å gjøre det mulig å budsjettere forutsigbart, ettersom Filmfondet har en begrenset størrelse. Dette vil gjøre det mulig å prioritere de politiske målsetningene som mangfold, regional satsning, kunstnerisk kvalitet, barn og unge, bærekraftig økonomi og satsing på dataspill. For å kunne levere på dette trenger NFI handlingsrom i fondsbudsjettet, sier direktør Kjersti Mo.

Dobling av antall filmer i markedsordningen

I markedsordningen, der etterhåndstilskuddet (EHT) utgjør den største andelen, er det en ambisjon å doble antall filmer. Dette for å sikre at publikum får godt tilfang av ambisiøse, norske filmer, og at andel norsk film som sees på kino kan økes. Kinoen vil fortsatt være en viktig arena for norsk film.

Endring av etterhåndstilskudd gir rom for norsk film

NFI opprettholder videre et valgfritt etterhåndstilskudd for film som får tilskudd basert på kunstnerisk vurdering. Maksimalt kan dette tilskuddet utgjøre 8 millioner eller 20% av budsjettet. Ved å gi mulighet til å heller velge et større forhåndstilskudd, vil det stimuleres til en bredde av distribusjonsformer utover kino

Det vil imidlertid ikke lenger være mulig å hente ut etterhåndstilskudd for filmer uten forhåndstilskudd. Årsaken er at denne automatiske ordningen vil tappe fondet over tid, og at den åpner en pengestrøm ut av landet. Når denne tilgangen til etterhåndstilskudd lukkes, gir det et avgjørende rom for norsk film til å oppnå den bredden av mål som er satt for NFI for hele filmbransjen, i hele landet, i alle formater. Rommet vil også kunne benyttes av de som tidligere har laget film kun basert på etterhåndstilskudd.

Regionale tilskudd kan utløse EHT

Etter forslag fra Filmreg vil også tilskudd fra regionale filmforvaltere fremover kunne utløse etterhåndstilskudd.  Dette er et viktig grep for å spre makt og for å sørge for at det er flere innganger til å finansiere prosjekter, også for spillefilm,

Kontroll over automatiske ordninger gir rom for andre prioriteringer

Et viktig gjennomgående grep i NFIs endringer  er  å styrke utviklingsarbeidet for alle formater. Ved å ta kontroll over de automatiske ordningene, skapes det rom for å prioritere politiske målsetninger knyttet til mangfold, bredde i uttrykk og kunstnerisk kvalitet.

 -Jeg er glad at vi sammen er kommet dit at vi kan implementere ny forskrift . Nå skal vi sammen gi norsk film et løft inn i fremtiden, sier Kjersti Mo.  

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg@nfi.no