Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt setter av 6 millioner kroner som øremerkes til barnefilm. Disse pengene vil deles ut gjennom NFIs konsulentordning basert på kunstnerisk vurdering av prosjektene som søker.

Knøttekino-Barnefilmfestivalen (004).jpg
Foto: Barnefilmfestivalen

 - Tidligere i år besluttet vi at vi ønsket å øremerke midler for å styrke norsk barnefilm. Nå har vi gleden av å annonsere at friske midler tilføres konsulentordningen og at vi øremerker totalt 6 millioner til produksjon av film rettet mot barn og unge. Vi håper dette kan bidra til mer originalskrevet film for barn, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. 

Disse midlene kan søkes på i høstens søknadsrunde. De øremerkede midlene vil tildeles gjennom konsulentordningen, som skal bidra til å frambringe nyskapende spillefilmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi. 

Satser på barn og unge 

- Vi velger å ta dette grepet fordi barn og unge er en prioritert målgruppe for Norsk filminstitutt. Unge målgrupper fortjener gode filmopplevelser som speiler vårt språk og kultur. Det er viktig at barn og unge utvikler en egen relasjon til den den norske filmfortellingen, og får mulighet til å ta del i de viktige kulturelle møteplasser som bygges rundt felles filmopplevelser, ser Kjersti Mo.  

Norsk filminstitutt har innebygde mekanismer som gjør det gunstigere å lage barne- og ungdomsfilm enn annen spillefilm, blant annet raskere utbetaling av etterhåndstilskudd til filmer av denne typen.  

Cinekid og barnefilmfestival

Filminstituttet er samarbeidspartner med Cinekid, verdens største barnefilmfestival, og sender jevnlig norske filmskapere dit på kurs, seminarer og workshops for å bidra til at de skriver enda bedre barnefilmmanus og får ytterligere kompetanse og nettverk som barnefilmprodusenter.

NFI gir tilskudd til barnefilmfestivalen i Kristiansand og Amandus i Lillehammer, og prioriterer barnefilm som tiltak til alle filmfestivaler som mottar tilskudd. NFI jobber også for at barn skal få tilgang på film av høy kvalitet gjennom satsingen Barnas Cinematek. Filminstituttet gir også tilskudd til utvikling av filmprosjekter til den kulturelle skolesekken, som er et viktig tiltak for at sikre at barn og unge – uavhengig av bakgrunn – får kulturopplevelser gjennom film.  

Norsk filminstitutt støttet i 2021 medvirkningstiltak med tre millioner kroner, fordelt på tolv prosjekter, der barn og unge gis mulighet til å være med å arrangere filmfestivaler, audiovisuelle verksteder og utvikle filmprosjekter. Barn og unge får utvikle egne filmtilbud / NFI. I 2022 er det satt av to millioner kroner til slike tiltak. 

Barn og unge står også på agendaen når Den norske filmfestivalen i Haugesund i år for første gang inviterer til et eget Barnefilmkonvent, i samarbeid med Norsk filminstitutt og Kulturtanken.  

 

 • Terez Hollo-Klausen
  • Terez Hollo-Klausen

  • Avdelingsdirektør utvikling, spill og publikum
  • Telefon: +47 913 16 375
  • E-post: terez.hollo-klausen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no