Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt, Talent Norge og Norsk Tipping utlyser UP 3.0, et utviklingsprogram for kvinnelige spillutviklere med søknadsfrist 1. mars.

Hvorfor UP 3.0?

Vi tror at mangfoldige miljøer gir den beste grobunn for talentutvikling og bidrar til å styrke norske spills kvalitet og relevans på markedet. Åtte kvinnelige spillutviklere blir nå spydspissen i NFIs talentsatsing for å styrke kvinneandelen i norsk spillbransje. Programmet skal synliggjøre de mange talentene bransjen besitter og skape forbilder og inspirasjon for tilvekst.

Deltakerne i programmet får en unik mulighet til å fokusere på individuell utvikling og på kreativ prosess i programmet, som varer fra mars 2023 til juni 2024. Produsenter, kreative og tekniske talenter fra den norske spillbransjen inviteres til å søke.

Mål for UP 3.0

I løpet av programperioden skal deltakerne få økt:

 • Tilgang på relevant fagkompetanse og nettverk
 • Faglig og personlig utvikling gjennom verksteder, fagsamlinger, prosessmøter og coaching
 • Styrket strategisk blikk på prosjektarbeid og karriere
 • Bevissthet om sentrale premissleverandører og mulige samarbeidspartnere for egen utvikling
 • Samhold med de andre deltakerne og en arena for erfaringsdeling og vekst

På lang sikt skal programmet bidra til å øke andelen kvinnelige fagsjefer i bransjen.

Tilbudet til deltakerne i UP 3.0

 • Fem fellessamlinger med faglig opplegg tilpasset deltakernes målsettinger
 • Individuell coaching fra Talent Norge og tilgang på deres seminar og nettverksmøter
 • Et personlig stipend på 50.000 NOK
 • 30.000 NOK for kjøp av mentortjenester
 • Oppfølging med månedlige digitale treff, fokusert på deltakernes målsettinger
 • Reisestøtte til alle samlinger, til Nordic Game i 2023 og 2024, samt en felles tur til GDC 2024 (evt. alternativ internasjonale messe / konferanse)

Programmet strekker seg fra april 2023 til juni 2024 og ledes av prosjektleder Cecilie Stranger-Thorsen, samt foredragsholdere og anerkjente bidragsytere fra spillbransjen. UP 3.0 bygges opp etter modell fra UP (2018/2019) og UP 2.0 (2020/2022).

Hva kreves av deltakerne?

Deltakerne søker seg inn med personlige mål og utviklingsplaner. Tema for samlingene planlegges i samråd med deltakerne.

Deltakernes deling av kompetanse, erfaringer og pågående arbeid vil være en viktig komponent for å skape utvikling og det forventes at deltakerne bidrar aktivt i programarbeidet og i relevante bransjeaktiviteter under programmets gang.

Deltakerne søker med både individuelle og kreative målsettinger, sistnevnte knyttet til et konkret prosjekt de vil arbeide med under prosjektperioden. Detaljer om prosjektet, utover tittel, skal ikke offentliggjøres utenfor programmet uten samtykke, men prosjektet bør være av en slik karakter at det fritt kan deles og diskuteres i samlinger. Ved opptak til programmet blir det bedt om en godkjennelse fra prosjekteier på dette.

Et vellykket program er avhengig av at deltakerne både deler og stoler på hverandre. Alle deltakerne skriver under en taushetserklæring om at informasjon som deles under programmet forblir mellom deltakerne. Samtaler med coach, mentor og prosjektledere er også underlagt fortrolighet.

Hvem kan søke?

Programmet retter seg mot kvinner som arbeider i spillbransjen, som produsent eller innen tekniske / kreative fag.

 • Søker kan være ansatt eller selvstendig næringsdrivende.
 • Søker skal ha en ambisjon om å bli fagsjef / inneha en ledende rolle på sitt fagområde (fagledere eller nystartet selskap kvalifiserer også).
 • Søker må ha utdanning og/eller erfaring fra spillutvikling eller tilgrensende bransjer.
 • Søkner skal ha bidratt i utviklingen av et utgitt spill, eller ha en vesentlig rolle i et spill som er i produksjon.
 • Søker må ha mulighet til å delta i programmets treff og prioritere arbeidet mellom treff.
 • Søker må være åpen med egne målsettinger og erfaringer, samt være interessert i å komme med konstruktive tilbakemeldinger til andre, dele av egen kompetanse og nettverk.

Utvelgelse av deltakere

Basert på søknadskriteriene ovenfor vil det velges ut ca. 10 kandidater som innkalles til intervju. Intervjuene holdes av NFI i Oslo, eller om ønskelig digitalt. Kandidatene får her mulighet til å utdype søknadene og stille spørsmål om programmet.

I den endelige sammensettingen av deltakerne vil vi både legge vekt på faglig bakgrunn og på personlig egnethet.

Viktige datoer

Utvalgte kandidater innkalles til intervju 8 eller 9 mars 2023.  

Samlinger finner sted i Oslo om ikke annet avtales i gruppa:

 • 13. – 14. april 2023
 • 7. – 8. september 2023
 • 16. – 17. november 2023
 • 7. – 8. mars 2024
 • 6. – 7. juni. 2024

Programavslutning vil finne sted i tilknytning til Spillkonventet 2024, tentativt 17 – 18. juni 2024.

Coachingforløpet med Talent Norge avtales separat og tilpasses deltakernes individuelle behov. 

Mentor velges i samråd med NFI. Deltaker og mentor legger selv opp et forløp for mentorskapet.

Det arrangeres obligatoriske digitale nettverkstreff hver første onsdag i måneden (ca 10 treff) og deltakerne må beregne å arbeide minimum 5-10 timer utover samlinger og treff med egne målsettinger. Programmet foregår i all hovedsak på norsk.

Deltakerne tilbys dessuten muligheten til å samles under Kavalkaden 22 april 2023, Nordic Game 2023 og 2024 og Spillkonventet 2023, samt på en internasjonal konferanse / messe. Datoer og opplegg for dette avtales når programmet er i gang.

Vi ber at du i søknaden også bekrefter at du har mulighet til å delta på intervju / felles samlinger, og å bruke den tiden som programmet krever for å jobbe med målsettingene mellom samlinger. Hvis du blir valgt ut til å delta ønsker vi en bekreftelse fra arbeidsgiver, om du ikke er selvstendig næringsdrivende. Stipendet på 50.000 NOK kan benyttes til frikjøp av tid fra arbeidsgiver, om dette behøves. 

Hvordan søker du?

Påmeldingsfrist er 1. mars klokken 24:00. Alle vil få tilbakemelding om utvalget før 17. mars.

Søknadsskjema

Hjelp med søknaden?

Har du behov for å diskutere eller konkretisere målsettingene i forkant tilbyr vi et kort digitalt møte, kontakt prosjektleder Cecilie Stranger-Thorsen i god tid før søknadsfristen: cecilie.stranger-thorsen@nfi.no.