Norsk filminstitutt

For å bistå bransjen i den vanskelige koronasituasjonen gjør vi nå flere endringer i våre tilskuddsordninger. Dette innebærer blant annet ekstra millioner til utvikling, godkjenning av kostnader for avlyste arrangementer og endrede søknads- og rapporteringsfrister. 

Bildet viser en tom kinosal

Overordnet informasjon til våre søkere 

På denne siden finner du informasjon om ny saksbehandling og justering av de ulike tilskuddsordningene som følge av koronaviruset. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på ber vi deg ta kontakt med saksbehandler. 

Koronakrisen preger alle deler av bransjen, også vilkårene for saksbehandling i NFI. Selv om vi gjør vårt ytterste for å opprettholde normal drift, kan saksbehandlingstid i enkelte tilfeller variere. Søkere vil holdes løpende orientert om dette.

Alle søkere må melde inn endringer ved å ta kontakt med sin saksbehandler gjennom søknadsportalen som beskrevet her.

Det vil foreløpig ikke bli opprettet egne søknadsskjemaer på grunn av endringer i allerede eksisterende ordninger. Søknader sendes derfor som før i søknadsportalen på riktig ordning og format. 

Generelle tiltak


Utsettelser av frister ved behov

Vi godkjenner utsettelser og endringer i fremdriftsplaner mm. som følge av koronautbruddet. Dette gjelder alle NFIs ordninger der tilskuddsmottakere rammes av koronasituasjonen. 

Økt fleksibilitet ved likviditetsutfordringer  

Vi kan øke antall rater og utbetalinger innenfor vedtakene som er gjort dersom vi ser at aktiviteten og fremdriften i prosjektet kan opprettholdes, og man samtidig kan håndtere likviditetsutfordringer. Dette gjelder ikke for insentivordningen. 

Dekning av utgifter ved nedleggelse  

Vi kan dekke påløpte, dokumenterte utgifter innenfor NFIs andel av tilskuddet hvis et prosjekt må legges ned.

Endringer i utviklingstilskudd 

Utvikling av audiovisuelle produksjoner 

For å opprettholde aktivitetsnivået i bransjen vil vi allokere midler til utviklingsprosjekter innenfor flere faser og formater, totalt 14 millioner kroner. Disse fordeler seg slik: 

Utvikling av fiksjonsprosjekter (spillefilm og dramaserier) 

Vi øker tilskuddsrammene med totalt 8 millioner for spillefilm og dramaserier.  

Vi åpner for utvikling av dramaserier i tidlig fase uten krav om kanalbidrag. Følgende kriterier gjelder:

 • Søknader behandles løpende. (Altså ikke «førstemann til mølla») Benytt søknadsskjema for utvikling av dramaserier etter konsulentvurdering.
   
 • Prosjektet skal sette dagsorden, utfordre og bidra til fornying av formatet.
   
 • Maks søknadsbeløp 300 000,- (engangstilskudd; må ses på som igangsetting av prosjekter som i neste omgang må skaffe markedsrespons og søke videre utvikling etter markedsvurdering med kanalbidrag).
   
 • Maks offentlig andel 80%.
   
 • Maks regnskapsførte interne kostnader (ansatte, adm., kontor mm.) 50%.
   
 • Produksjonsforetaket, utøvende produsent og serieskaper/regissør/manusforfatter må i løpet av de siste 5 år har vært produsent og serieskaper/regissør/manusforfatter for en serie/spillefilm/dokumentar solgt/kringkastet av en avhengig nasjonal eller internasjonal visningsplattform med bred distribusjon. Tolkes slik at ikke alle i kreativt team må oppfylle kravene, men minst en av funksjonene må.
   
 • Prosjekter som tidligere har vært i utvikling etter markedsvurdering må fremdeles ha kanalbidrag / 50% egenkapital.

Markedsvurdert dramaserie. Behandles som vanlig. 

Ramme. Behandles som vanlig. Selskap med ramme skal benytte denne før det søkes i andre ordninger. Gjelder alle formater

Utvikling dokumentarfilm (enkeltstående og serier)  

 • NFI øker tilskuddsrammene for utvikling av dokumentarfilm med 2 millioner kroner. 

 • Søknad om utviklingstilskudd leveres som vanlig ordning for utvikling av dokumentarfilm etter konsulentvurdering i søknadsportalen. 

Utvikling av dataspill

 • NFI øker tilskuddsrammene for utvikling av dataspill med totalt 2 millioner kroner. 

 • Søknad om utviklingstilskudd leveres som vanlig i tilskuddsordningen for utvikling av spill i søknadsportalen. 

Manusutvikling 

 • NFIs manusutviklingsordning styrkes med 2 millioner kroner.  

For øvrig gjelder samme krav til søknad som vanlig.


Endringer i lanseringstilskudd 

Lansering i Norge 


Tildelte tilskudd

 • Vi vil ikke kreve tilbake tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale og fastsatt andel offentlige tilskudd som følge av at tiltak er avlyst på grunn av korona-utbruddet. Rapport og regnskap må leveres i tråd med tilskuddsbrev. Tilskuddsprosenten opprettholdes. 
 • Vi vil godkjenne endringer og utsettelser som følge av koronaviruset. Melding om endring skal sendes til saksbehandler så snart det lar seg gjøre.

Søknader som venter på behandling

 • For søknader som ikke allerede er blitt behandlet må det sendes inn en oppdatert fremdriftsplan, som inneholder en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. Hvorvidt gjennomføringen anses som realistisk vil bli vurdert av NFI før vedtak. 

Nye søknader

 • Vi opphever søknadsfristen på 12 uker. Vi ber om at søknaden leveres så snart det er sannsynlig at tiltaket kan gjennomføres.  
 • Du kan som før søke tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte plattformer i Norge, det vil si plattformer som avregner inntekter tilbake til rettighetshavere per påsyn. Søknadsfrist for denne typen lansering er også opphevet. 
 • Alle nye søknader som sendes inn må vedlegge fremdriftsplan med en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. 

Lansering i utlandet 

Tildelte tilskudd

 • Tilskudd som er blitt tildelt der tiltaket er blitt avlyst vil ikke bli trukket tilbake. Dokumenterte utlegg til flybilletter, overnatting med videre i henhold til inngått tilskuddsbrev vil ikke bli krevd tilbakebetalt. NFI oppfordrer alle til å søke refusjon av flyselskap, forsikringsselskap og arrangør. Rapport og regnskap må leveres i tråd med tilskuddsbrev. Tilskuddsprosenten opprettholdes.  

Søknader som venter på behandling

 • For søknader som ikke allerede er blitt behandlet må det sendes inn en oppdatert fremdriftsplan, som inneholder en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. Hvorvidt gjennomføringen anses som realistisk vil bli vurdert av NFI før vedtak. Søknader til tiltak som er avlyst vil måtte avslås. 

Nye søknader

 • Alle nye søknader som sendes inn må vedlegge fremdriftsplan med en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. 
 • Du kan søke om tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler. Du søker på vanlig måte uten reiseutgifter. Søknad som er sendt til marked som nå går digitalt må oppdateres i søknadsportalen slik at reiseutgifter utelates. 


Fellestiltak lansering 

Tildelte tilskudd

 • Dokumenterte utlegg i henhold til inngått tilskuddsbrev som er påløpt i planlegging av aktiviteter som utsettes eller avlyses vil ikke bli krevd tilbakebetalt. Avvik fra prosjektbeskrivelsen og påløpte utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport i tråd med inngått tilskuddsbrev. 

Søknader som venter på behandling

 • For søknader som ikke allerede er blitt behandlet må det sendes inn en oppdatert fremdriftsplan, som inneholder en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. Hvorvidt gjennomføringen anses som realistisk vil bli vurdert av NFI før vedtak. Søknader til tiltak som er avlyst vil måtte avslås. 

Nye søknader

 • Vi opphever søknadsfristen på 6 uker. Vi ber om at søknaden leveres så snart det er sannsynlig at tiltaket kan gjennomføres.  
 • Alle nye søknader som sendes inn må vedlegge fremdriftsplan med en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. 


Andre tilskuddsendringer 


Kompetansehevende tiltak 

Tildelte tilskudd

 • Tilskudd som er blitt tildelt der tiltaket er blitt avlyst vil ikke bli trukket tilbake. Dokumenterte utlegg i henhold til inngått tilskuddsbrev vil ikke bli krevd tilbakebetalt. Rapport og regnskap må leveres i tråd med tilskuddsbrev. 

Søknader som venter på behandling

 • For søknader som ikke allerede er blitt behandlet må det sendes inn en oppdatert fremdriftsplan, som inneholder en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. Hvorvidt gjennomføringen anses som realistisk vil bli vurdert av NFI før vedtak. Søknader til tiltak som er avlyst vil måtte avslås. 

Nye søknader

 • Vi opphever søknadsfristen på 8 uker. Vi ber om at søknaden leveres så snart det er sannsynlig at tiltaket kan gjennomføres.  
 • Alle nye søknader som sendes inn må sende fremdriftsplan med en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. 


Reisestipend 

Tildelte tilskudd

 • Tilskudd som er blitt tildelt der tiltaket er blitt avlyst vil ikke bli trukket tilbake. Dokumenterte utlegg til flybilletter, overnatting, kursavgift med videre i henhold til inngått tilskuddsbrev vil ikke bli krevd tilbakebetalt. NFI oppfordrer alle til å søke refusjon av flyselskap, forsikringsselskap og arrangør. Rapport og regnskap må leveres i tråd med tilskuddsbrev. 

Søknader som venter på behandling

 • For søknader som ikke allerede er blitt behandlet må det sendes inn oppdatert informasjon, som inneholder en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. Hvorvidt gjennomføringen anses som realistisk vil bli vurdert av NFI før vedtak. Søknader til tiltak som er avlyst vil måtte avslås. 

Nye søknader

 • Alle nye søknader som sendes inn må gi en vurdering av hvordan koronasitasjonen vil kunne innvirke på gjennomføringen. Hvorvidt gjennomføringen anses som realistisk vil bli vurdert av NFI før vedtak. 


Endring av formidlingstilskudd 


Distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm 

 • Der distributør enten må avlyse eller endre planlagt løp for distribusjon av utenlandske kvalitetsfilmer som har fått, eller vil få, forhåndsutbetalt tilskudd, vil det gis dispensasjon til kravet om tilbakebetaling så lenge godkjente kostnader har påløpt. Så lenge tilskuddsbeløpet er benyttet til godkjente kostnader tilsvarende 100% av støttebeløpet vil det ikke bli satt krav om avkortning. Tiltaket innebærer altså at krav om 200% spending (eller 140% spending for barnefilmer og filmer fra Asia og Afrika) reduseres til 100%. 

 • Utsettelse av premieredato vil innvilges ved melding om dette i søknadsportalen og det vil bli gitt fristutsettelse etter behov. 

 • Endringer må meldes inn i søknadsportalen og godkjennes av saksbehandler. 


Prosjekttilskudd – formidling 

Dette omfatter tilskuddsordningene: Lokale kinotiltak, filmfestivaler som mottar tilskudd til bransjetiltak, Nasjonale profileringstiltak og Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger 

 • Dersom tiltaket utsettes vil dette bli innvilget. Dersom arrangement avlyses skal i utgangspunktet tilskudd tilbakebetales. Det vil imidlertid ikke bli krevd tilbakebetaling for allerede påløpte, godkjente kostnader. 

 • I de tilfeller der arrangement må endres gis det dispensasjon til kravet om tilbakebetaling for relevante påløpte kostnader. 

 • Endringer må meldes inn i søknadsportalen og godkjennes av saksbehandler. 


Driftstilskudd formidling  

Dette gis i ordningen Filmfestivaler, Tilskudd til cinematekvirksomhet og filmklubbvirksomhet, og til tidsskrift under Nasjonale profileringstiltak – utgivelser. 

 • Dersom tiltaket utsettes vil dette bli innvilget.  

 • I de tilfeller der driften må vesentlig endres, eller stanses, vil det gis dispensasjon til kravet om tilbakebetaling så lenge godkjente kostnader påløper. 

 • Endringer må meldes inn i søknadsportalen og godkjennes av saksbehandler. 


Slik håndterer NFI koronasituasjonen
14 millioner ekstra til utvikling
Norsk filmbransje trenger krisehjelp for å overleve
Cinemateket stenger midlertidig

 

 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • internasjonale relasjoner
  • Telefon: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen[@]nfi.no
 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling og samfunn
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no
 • Lars Løge
  • Lars Løge

  • Avdelingsdirektør
  • Produksjon og internasjonale relasjoner
  • Telefon: +47 415 14 180
  • E-post: lars.loge[@]nfi.no