Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av spillefilm eller dokumentarfilm der filmens regissør og hovedprodusent er fra et land på OECDs DAC-liste og som i tillegg står oppført på 85-landslisten. Fondets formål er å styrke filmproduksjon i utviklingsland der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Sørfond er administrert av NFI i samarbeid med Stiftelsen Festivalkontoret og finansiert av Utenriksdepartementet.

Søknadsfrister

01. april 2019

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter. Søker må være samproduksjonens minoritetsprodusent og produksjonsforetaket må være registrert i enhetsregisteret.

Tall og fakta

I 2018 ble det gitt tilskudd på totalt 3 millioner kroner til 3 spillefilmer og 3 dokumentarfilmprosjekter.
Se tildelinger på Film fra sørs nettsider

Format

Spillefilm og dokumentarfilm

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til samproduksjon av en fiksjon- eller dokumentarfilm med visningstid på minimum 50 minutter produsert for kino, tv eller andre audiovisuelle plattformer. Maksimalt tilskudd er 1 000 000 NOK.

Vilkår for tilskudd

 • Det er den norske minoritetsprodusenten som søker. Søknaden må sendes inn før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Det norske produksjonsforetaket må ha en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten
 • Det norske produksjonsforetaket må være et aksjeselskap og inneha betydelig relevant erfaring
 • Hovedprodusenten må være etablert i et land på DAC-listen, som i tillegg står oppført på 85-landslisten og inneha filmretten til verket.
 • Regissøren må være statsborger av, eller være bosatt i, et land på DAC-listen, som i tillegg står oppført på 85-landslisten.
 • Minimum 70 % av det samlede tilskuddet skal brukes i land på DAC-listen, som i tillegg står oppført på 85-landslisten.
 • Minimum 50 % av finansieringen må være skriftlig bekreftet på engelsk (LOI er ikke godkjent)

Viktige krav til søknaden

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Hoved- og minoritetsprodusentens CV
 • Intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusenten.
 • Dokumentasjon på at minimum 50 % av finanseringen er bekreftet (LOI er ikke godkjent)
 • Bekreftelse på at hovedprodusent har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden og alle vedlegg (inklusive finansieringsbekreftelser) må være på engelsk
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet. Du kan se en kopi av søknadsskjemaet her.
 • Ny søknadsportal som skal benyttes ved levering av søknad til fristen 1. april vil bli lansert i mars 2019.
 • For mer informasjon om krav til søknaden, se en kopi av søknadsskjema over. Merk at dette er en tidligere versjon av søknadsskjema, og at det kan komme endringer i krav til dokumentasjon i ny søknadsportal.
 • Retningslinjer Sørfond 2019
 • Liste over land som kvalifiserer til Sørfond-tilskudd

Relevante lenker

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
+47 22 47 44 40
Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

Alle nøkkelbegreper