Norsk filminstitutt

Ordningen skal bidra til å gi et stort publikum tilgang til norske dramaserier av høy kvalitet som både underholder, setter dagsorden og utfordrer. Høy kvalitet er en forutsetning for at norske serier skal kunne konkurrere med tilbudet av store internasjonale produksjoner, både her hjemme og utover Norges grenser.

Ordningens formål

Produksjonstilskuddene skal styrke de norske produksjonsselskapenes muligheter til å produsere attraktive serier og selv eie sine produksjoner, og slik bidra til å bygge en bærekraftig bransje både under selve produksjonen og etterpå.

Utviklingstilskuddene skal bidra til at norske produsenter kan gjennomføre et utviklingsarbeid ut over det visningsplattformene alene kan finansiere, også når den markedsvurderte ordningen er tom eller prosjektets utviklingsbudsjett overgår rammene i markedsordningen.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Produksjonstilskudd gis som toppfinansiering for å sikre kvaliteten og det kunstneriske løftet i produksjonen, og forutsetter at en visningsplattform gjennom kjøp av visningsavtale er hovedfinansiør i prosjektet.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Produksjon: 06. feb. 2020 kl. 12.00, 22. sep. 2020 kl. 12.00

 • Søknader om tilskudd til utvikling i denne ordningen er først og fremst rettet mot de prosjektene som ikke faller inn under NFIs primære tilskuddsordning for utvikling av dramaserier, ordningen Utvikling av dramaserier etter markedsvurdering.
 • Søknader om utviklingstilskudd blir behandlet fortløpende gjennom året frem til årets siste frist for å søke produksjonstilskudd til dramaserie.

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Hva kan du søke om?

 • Produksjonstilskudd dersom du har ferdig manus på minimum to episoder og du har en bindende avtale med visningsplattform om en vesentlig del av finansieringen av produksjonsbudsjettet. Se vilkår under.
 • Utviklingstilskudd dersom du har et dramaserieprosjekt som ikke fyller lengde- eller budsjettkrav til å kunne søke tilskudd til utvikling etter markedsvurdering, eller hvis den potten er brukt opp.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt og før produksjonsbeslutning er tatt.

 • Produsenten må ha filmrett eller opsjon på filmrett, (jf. § 3-3 a). Med filmrett menes enerett til å kunne benytte rettighetshaveres verk som grunnlag for dramaproduksjonen etter avtale mellom produsenten og rettighetshavere. Produsenten må selv ha filmretten under hele produksjonsfasen og frem til ferdigstillelse. Dersom filmretten overføres til et annet foretak før ferdigstillelse, er dette vilkåret ikke lenger oppfylt.

 • Produsenten må selv eie prosjektet og i kraft av produsentrollen ha kompetanse til å inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av filmverket gjennom hele produksjonsfasen og også etter at verket er ferdigstilt, jf. § 3-3 b). Med kompetanse menes her myndighet til å råde over verket ved avtale. Produsenten kan under produksjonsfasen utelukkende inngå tids- og territoriumsbegrensede avtaler som er godkjent som en del av finansieringen. Dersom nevnte eierskap og kompetanse til å inngå avtaler om salg, distribusjon og visning overføres til et annet foretak under produksjonen, er dette vilkåret ikke lenger oppfylt.

 • Produsenten må ha inngått en forpliktende avtale med en visningsplattform om vesentlig finansiering av fasen det søkes om. Visningsplattformen vil inneha en rett til å vise produksjonen i et avgrenset tidsrom og i et avgrenset territorium.

 • Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge og ha en bred markedsandel i Norge. Produksjonsselskapet kan ikke ha vesentlige forretningsmessige bindinger til visningsplattformen.

 • Søknaden må normalt gjelde en fiksjonsbasert dramaserie (ett verk) som minimum består av tre episoder med lengde på minimum én kommersiell halvtime. Unntak for episodelengde kan gjøres for dramaserier rettet mot barn. Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke.

 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

 • Manuskript, kalkyle, finansierings- og fremdriftsplan.
 • For å søke produksjonstilskudd må du minimum levere manuskript til to episoder. I tillegg blant annet synopsis, serieskapernotat og produsentnotat.
 • Avtale om filmrett.
 • Bindende avtale eller LOC med visningsplattform med en tids- og territorieavgrenset visningsrett. LOI er ikke godkjent for søknadsbehandling.
 • Regissør/serieskaper, produsent og selskap skal registrere tidligere resultater.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Prioritering og vekting av søknader

 • Vi vurderer prosjektet ut fra fortellermessige, produksjonsmessige og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten og prosjektets relevans i sin samtid.
 • Vi kan prioritere serier rettet mot målgruppa barn og unge, samt originalskrevne serier og produksjoner med internasjonalt potensiale.
 • Vi vil prioritere tilskudd som bidrar til å løfte seriens kvaliteter utover det de respektive visningsplattformene bidrar med.
 • Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen og som gjenspeiler bredden og mangfoldet i samfunnet.

Saksbehandling

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 918 30 890
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

 • Filmrett

  En opphaver/rettighetshaver kan overdra til en produsent eneretten til å filmatisere vedkommendes verk. Hovedprodusent skal ha filmretten.

Alle nøkkelbegreper