Du kan søke om tilskudd til et prosjekt av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Nye veier er spesielt rettet mot regissører som har utmerket seg gjennom sine tidligere arbeider. Ordningen fokuserer på talentutvikling.

Ved utfylling av søknadsskjemaet

Merk søknaden med Nye Veier i feltet «Eventuelle kommentarer». Dokumenter som er «Viktige krav til søknaden» og som ikke spesifiseres i søknadsskjemaet legges i feltet «Andre eventuelle vedlegg».

I fane 2, prosjektinformasjon, etterspør vi Intensjonsavtale med visningsplattform i Norge og Visningsplattformens vurdering av prosjektet. Dette trenger du ikke levere om du søker Nye veier dramaserier, men du må likevel laste opp et blank dokument.

Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

Søknader om utviklingstilskudd for spillefilm, lang dokumentarfilm og dramaserie har én frist årlig: 19. sep. 2019

Søknader om tilskudd til kortfilm og kort dokumentarfilm har én frist årlig: 25. april 2019.

I Nye veier er prosjektutvikling obligatorisk, og danner grunnlag for beslutning om produksjonstilskudd. Ved tilskudd til prosjektutvikling i Nye veier vil det bli gitt intensjonsbrev for produksjonen.

Søknad om produksjonstilskudd gjøres etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid, og har ikke søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter.

Format

Dramaserier (episode/pilot), spillefilm, lang dokumentarfilm, kortfilm, kort dokumentarfilm.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning.
 • Du kan søke om at en betydelig andel av totalbudsjettet brukes til utvikling med begrunnelse i den kunstneriske prosessen og de produksjonsmessige rammene for prosjektet.

  Ytterligere informasjon om bakgrunnen for Nye veier dramaserier kan du lese her.

Vilkår for tilskudd

Ved tilskudd til utvikling vil det bli gitt et intensjonsbrev med særlige vilkår for produksjonstilskuddet. Det kan gis inntil to tilskudd i hvert format.

 • Maksimalt totalbudsjett for episode/pilot dramaserie er NOK 2 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 600 000).
 • Maksimalt totalbudsjett for spillefilm er NOK 8 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 6 400 000).
  Maksimalt totalbudsjett for lang dokumentarfilm er NOK 3 300 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 2 640 000).
 • Maksimalt totalbudsjett for kortfilm er NOK 1 500 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 350 000).
 • Maksimalt totalbudsjett for kort dokumentarfilm er NOK 1 500 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 350 000).
 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Søker må være registrert som aksjeselskap.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha relevant erfaring innen sitt fagfelt.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke.
 • Planlagt ferdigstilling skal ikke være senere enn ett år etter produksjonstilskudd.
 • I henhold til NFI sin handlingsplan for bedre kjønnsbalanse har vi et definert mål om 50% kvinneandel i talentutvikling/Nye veier.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 • Beskrivelse av prosjektet, handlingsbeskrivelse/synopsis og begrunnelsen for å søke Nye veier (2-3 sider)
 • Beskrivelse av prosess, mål og plan for arbeidet i Nye veier. (2-3 sider)
 • Linker til 1-2 relevante tidligere arbeider, som regissøren/serieskaperen mener dokumenterer hennes eller hans talent.
 • Regissør/serieskaper, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Kalkyle for utviklingsfasen og estimert kalkyle for hele prosjektet.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Kari Moen Kristiansen

Rådgiver talentprogram (permisjon)
+47 22 47 88 61
kari.moen.kristiansen@nfi.no

Kari Moen Kristiansen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 22 47 80 49
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper