Norsk filminstitutt

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke dramaseriers muligheter for internasjonal finansiering, til å nå nytt publikum i andre land, og stimulere til profesjonalisering av bransjen gjennom økt internasjonalt samarbeid. Støtte til samproduksjoner skal også bidra til kvalitet og mangfold i tilbudet til publikum i Norge, speile bredden i det norske samfunnet, inkludert tilbud til barn og unge.

Tilskudd til samproduksjon gis som toppfinansiering for å sikre kvalitet og kunstnerisk løft i produksjonen, og forutsetter at en visningsplattform gjennom kjøp av visningsavtale er hovedfinansiør av den norske andelen i prosjektet.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Dramaserier: 06. feb. 2020 kl. 12.00, 22. sep. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
 • Søker må være prosjektets minoritetsprodusent.

Format

Dramaserie.

Hva kan du søke om?

Produksjonstilskudd til en dramaserie dersom du har en samproduksjonsavtale med hovedprodusenten og prosjektet har en vesentlig norsk kreativ andel. Du må ha ferdig manus på minimum to episoder og ha en bindende avtale med visningsplattform om en vesentlig del av finansieringen av produksjonsbudsjettet.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
 • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Tilskudd til utvikling prioriteres ikke.

Vilkår for tilskudd

 • Du må være prosjektets minoritetsprodusent.
 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Du må som minoritetsprodusent ha inngått en forpliktende avtale med en visningsplattform om vesentlig finansiering av fasen det søkes om. Visningsplattformen vil inneha en rett til å vise produksjonen i et avgrenset tidsrom og i et avgrenset territorium.
 • Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge og ha en bred markedsandel i Norge.
 • Søknaden må normalt gjelde en fiksjonsbasert dramaserie (ett verk) som minimum består av tre episoder med lengde på minimum én kommersiell halvtime. Unntak for episodelengde kan gjøres for dramaserier rettet mot barn.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsportalen.

 • For å søke produksjonstilskudd må du minimum levere manuskript til to episoder. I tillegg blant annet synopsis, serieskapernotat og produsentnotat.
 • Manus eller prosjektbeskrivelse leveres på engelsk eller skandinavisk.
 • Samproduksjonsavtale med hovedprodusenten.
 • Totalbudsjett for hele serien og budsjett for norsk andel.
 • Finansieringsplan for totalbudsjett og for norsk budsjett.
 • Bindende avtale eller LOC mellom minoritetsprodusent og visningsplattform med en tids- og territorieavgrenset visningsrett for Norge. LOI er ikke godkjent for søknadsbehandling.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Regissør/serieskaper og hoved- og minoritetsprodusent skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet)
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.

Dokumenter og maler som benyttes for denne ordningen:

Prioritering og vekting av søknader

Prosjekter under denne ordningen vurderes på bakgrunn av:

 • Det norske bidragets kreative, tekniske og økonomiske andel.
 • Vi vurderer prosjektet ut fra fortellermessige, produksjonsmessige og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten og prosjektets relevans i sin samtid.
 • Vi kan prioritere serier rettet mot målgruppa barn og unge, samt originalskrevne serier og produksjoner med internasjonalt potensiale.
 • Vi vil prioritere tilskudd som bidrar til å løfte seriens kvaliteter utover det de respektive visningsplattformene bidrar med.
 • Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen og som gjenspeiler bredden og mangfoldet i samfunnet.
 • Vi vurderer prosjektets øvrige finansiering til hovedprodusent.
 • Om prosjektet har opprinnelse i et land NFI har samproduksjonsavtale med (inkludert den europeiske).
 • Regissørens/serieskaperens og begge produsentenes tidligere resultater vektlegges.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker.
 • Prosjektet vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (dramaserier)

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 918 30 890
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper