Norsk filminstitutt

Denne tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet for voksne og barn og stimulere filmkulturen i Norge.

Det kan gis tilskudd til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, filmformidlingstiltak med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål, samt tiltak som bidrar til å opprettholde en desentralisert kinostruktur.

§ 4.Tilskudd til arrangementer og visning

Søknadsfrister

02. nov. 2020 kl. 12.00, 01. april 2021 kl. 12.00, 01. nov. 2021 kl. 12.00

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke?

Arrangører av filmfestivaler; organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Filmfestivaler kan søke om tilskudd til drift, og tilskudd til bransjetiltak over kr. 100.000.

Tilskudd til drift omfatter alle festivalens tiltak som er åpne for publikum. Tilskuddet kan både gis som driftstilskudd og som prosjekttilskudd.

Tilskudd til drift kan omfatte lønn, reiseutgifter, lokalleie, filmleie, frakt, gjestekostnader med mer. Tilskuddet skal også bidra til å dekke prosjekter i festivalen (for eksempel programserier med gjester, utstillinger, panelsamtaler og debatter) som naturlig faller inn under festivalens vanlige drift.

For en nærmere avgrensning av hva tilskuddet kan gå til, se opplistingen av godkjente driftskostnader i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 nr. 5.

Dette gjelder også for tiltak som arrangeres utenom festivalens kjerneperiode.

Som arrangør av en filmfestival kan du også søke om tilskudd til bransjetiltak arrangert av festivalen. En søknad om tilskudd til bransjetiltak skal sendes inn til samme søknadsfrist som søknaden om tilskudd til drift. Det er også en mulighet å sende inn egen søknad om bransjetiltak til neste søknadsfrist under forutsetning at festivalen allerede har mottatt tilskudd til drift for det regnskapsåret bransjetiltaket skal arrangeres.

Dersom du mottar tilskudd under tilskuddsordningen for filmfestivalen, vil du normalt ikke bli prioritert for tilskudd under andre ordninger NFI forvalter.

Du kan få tilskudd på opptil 60 % av festivalens totale budsjett. Budsjettet skal omfatte alle aktivitetene som festivalen søker tilskudd til. Dersom festivalen retter seg mot barn og unge, kan vi gjøre unntak og bevilge tilskudd som overstiger 60 % av festivalens totale budsjett.

Du må oppgi alle andre tilskudd filmfestivalen mottar.

Samlet offentlig tilskudd kan ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke driftskostnader og det som skal til for at festivalen går med et rimelig overskudd. Grensen for tilskudd står i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 (7) og (8).

Vilkår for tilskudd

 • Fullstendig søknad må være levert før prosjektstart. For søknad om tilskudd til drift må søknad være levert inn til en frist før regnskapsårets begynnelse.
 • Søker må ha som hovedformål å arrangere en filmfestival med definert, tidsavgrenset periode. Søknaden kan også omfatte tiltak festivalen arrangerer gjennom året, utenom festivalperioden.
 • Programmet må være sammensatt og omfangsrikt.
 • Festivalen må være åpen for publikum.
 • Festivaler med søknadsbeløp under 100.000 kroner kan ikke regne med å bli prioritert.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd

 • Prosjektbeskrivelse (beskrivelse av festivalens overordnede formål og målsetting, og alle aktiviteter/tiltak med målgrupper, faglig innhold og plan for gjennomføring)
 • Budsjett (i tråd med prosjektbeskrivelse og tilhørende tiltak)
 • Finansieringsplan hvor all finansiering (inntekter og øvrige tilskudd) er spesifisert
 • Dokumentasjon på festivalens nøkkelpersoners kvalifikasjoner som arrangør
 • Tidligere oppnådde resultater og høydepunkter som viser festivalens kvalitet

Prioritering og vekting av søknader

Vi gjør en helhetlig skjønnsmessig vurdering av søknadene opp mot hverandre og legger særlig vekt på:

 • Festivalens kunstneriske profil og program (herunder kvalitet og omfang)
 • Festivalen som regional kulturinstitusjon (kunstneriske omdømme, publikumsoppslutning, evne til å tiltrekke seg samarbeidspartnere osv.)
 • Hvordan tiltaket bidrar til å øke mangfoldet av filmtilbud i Norge
 • Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne
 • Evne til å nå relevante målgrupper

Saksbehandling

Kontakt

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver festivaler, cinematek, arrangementer
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken