Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for gode møter mellom film og publikum og bidra til å styrke kinoens posisjon som kulturformidler lokalt.

§ 2 Virkeområde
§ 4 Tilskudd til arrangementer og visning før du søker om tilskudd

Søknadsfrister

18. jan. 2021 kl. 12.00, 18. mai 2021 kl. 12.00, 15. sep. 2021 kl. 12.00

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke?

Alle etablerte kinoer i Norge med visning av film som hovedformål og som betaler avgift i henhold til §3-1 i forskrift om film og videogram.

Dette kan du søke om

Prosjekttilskudd til aktiviteter som gir økt bredde og kvalitet i filmtilbudet på den lokale kinoen og markedsføring av disse.

Eksempler på tiltak du kan søke om prosjektmidler til er:

 • Seminarer, foredrag eller debatter med fokus på film, eller hvor film inngår
 • Tematiske programkonsepter
 • Filmfestivaler i regi av kinoen
 • Større visningsarrangementer som utekino eller lignende

Eksempler på kostnader du kan søke om tilskudd til:

 • Reise og opphold for gjester
 • Honorarer
 • Leie av visningsteknisk utstyr
 • Markedsføringstiltak osv.

Vi anbefaler at du søker om tilskudd til flere tiltak samtidig, som samlet bidrar til å nå en felles målsetning.

Du må oppgi all annen offentlig støtte prosjektet mottar. Samlet offentlig støtte kan ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke de relevante kostnadene for prosjektet, i den aktuelle perioden.

Vilkår for tilskudd

 • Du må levere fullstendig søknad innen søknadsfristens utløp
 • Tiltakets startdato må være minst to måneder etter søknadsfrist

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

 • Kort informasjon om kinovirksomheten, samt opplysninger om kvalifikasjon og kompetanse om nøkkelpersoner i prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett, der alle kostnader knyttet til tiltaket fremkommer, og hvor det tydelig kommer frem hvilke kostnader du søker NFI om tilskudd til å dekke
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert. Dette inkluderer billettinntekter og andre salgsinntekter direkte knyttet til tiltaket

Prioritering og vekting av søknader

Vi fastsetter beløpets størrelse ut fra en samlet vurdering av tiltakene og de økonomiske rammebetingelsene for ordningen.

Vi gjør en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av søknadene opp mot hverandre og legger vekt på:

 • Hvordan tiltaket vil bidra til å skape gode møter mellom film og publikum
 • Hvordan prosjektet vil nå relevante målgrupper lokalt
 • Hvordan tiltaket vil utvikle og stimulere kinokulturen lokalt, eventuelt styrke kinoens kulturelle posisjon i nærmiljøet (gjelder både mindre steder og større byer)
 • Prosjektets kvalitet – i hvilken grad tiltaket bidrar til at ditt publikum får tilgang til et mer variert tilbud av filmer med høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet
 • Hvordan tiltaket skiller seg fra den regulære driften av kinoen
 • Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne. Dette gjelder både kinoen og nøkkelpersoner i prosjektet

Tiltak med en langsiktig målsetting om å nå nye målgrupper, stimulere kinokulturen lokalt eller styrke kinoens kulturelle posisjon i nærmiljøet, vil bli prioritert fremfor søknader til enkeltarrangementer.

Tiltakene blir også vurdert hvordan de kan bidra til å nå målet om kjønnsbalanse, prosjektets bidrag til inkludering og mangfold i befolkningen og mulighet til kunnskapsberikelse hos publikum.

Tiltak ved mindre kinoer kan bli prioritert.

Tiltak primært rettet mot film- og kinobransjen blir ikke prioritert.

Avgrensning mot andre tilskuddsordninger

Vi gir ikke tilskudd til tiltak som er knyttet opp mot en norsk films primære lansering i Norge, som overlapper med ordningen Lansering Norge. Unntak kan gjøres dersom visningen av filmen ikke er en del av den aktuelle filmens lansering, men inngår i et tiltak som ellers tilfredsstiller formålet med denne ordningen.

Saksbehandling

Kontakt

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver festivaler, cinematek, arrangementer
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken