Driver du kino i Norge? Da kan du søke om tilskudd til tiltak som bidrar til bredde i filmtilbudet og økt oppmerksomhet om din lokale kino. Du må ha lest forskrift om tilskudd til filmformidling før du søker.

Søknadsfrister

15. jan. 2020 kl. 12.00, 15. mai 2020 kl. 12.00, 15. sep. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Alle etablerte kinoer i Norge med visning av film som hovedformål og som betaler avgift i henhold til §3-1 i forskrift om film og videogram.

Dette kan du søke om

Tilskudd om prosjekttilskudd til aktiviteter som gir økt bredde og kvalitet i filmtilbudet på den lokale kinoen og markedsføring av disse.

Eksempler på tiltak kinoer kan søke om prosjektmidler til er:

  • Seminarer, foredrag eller debatter med fokus på film, eller film inngår.
  • Tematiske programkonsepter eller filmfestivaler i regi av kinoen.
  • Større visingsarrangementer som utekino eller lignende.

Eksempler på kostnader du kan søke om tilskudd til er reise og opphold for gjester, honorarer, leie av visningsteknisk utstyr, markedsføringstiltak osv.

Vi gir ikke tilskudd til ordinære driftsutgifter eller til investeringer.

Vi anbefaler at du søker om tilskudd til flere tiltak samtidig, som samlet bidrar til en felles målsetning.

Vilkår for tilskudd

  • Du må levere fullstendig søknad innen søknadsfristens utløp.
  • Tiltakets startdato må være minst to måneder etter søknadsfrist.

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Kort informasjon om kinovirksomheten, samt opplysninger om kvalifikasjon og kompetanse om nøkkelpersoner i prosjektet.
  • Prosjektbeskrivelse (se «Slik saksbehandler vi»).
  • Budsjett, der alle kostnader knyttet til tiltaket fremkommer, og hvor det tydelig kommer frem hvilke kostnader du søker NFI om tilskudd til å dekke.
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert. Dette inkluderer billettinntekter og andre salgsinntekter direkte knyttet til tiltaket.

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver tilskudd arrangement/visning/Cinematek/filmklubb
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken