Norsk filminstitutt

Retningslinjene gjelder for innkjøpsordningen for spill i perioden 2016-2018. Vi vil etter denne perioden gjennomgå ordningen og eventuelt justere retningslinjene.

Del 1 Bakgrunn for ordningen

1.1

NFI administrerer innkjøpsordningen for spill. Ordningen gjelder innkjøp av nye norske spill for barn, ungdom og voksne.

1.2

Etter oppdrag fra Kulturdepartementet skal NFI kjøpe inn spill innenfor en kostnadsramme som fastsettes hvert år. Etter innkjøp stilles spillene til rådighet for bruk i norske bibliotek.

1.3

Ordningen er forbeholdt norske spill i originalutgave der språket er norsk eller samisk. Det settes ingen begrensninger på plattform eller kategori. 

Del 2 Utvelging av spill

2.1

NFI oppnevner et utvalg til å vurdere hvilke spill som skal kjøpes inn. Utvalget består av 3-4 personer som har kjennskap til spillbransjen. Minst ett av utvalgsmedlemmene er ansatt ved et bibliotek. 

Utvalget behandler søknadene. På bakgrunn av deres anbefaling vil saksbehandler hos NFI lage innstilling for innkjøp. Behandlingstiden kan vare opp til seks uker.

2.2

Spillet må kunne kjøpes inn i sin helhet. Det vil si at det ikke kan være kjøp i spillet i såkalt «in app purchases»-modeller eller lignende. Det vil bli kjøpt inn spill som hovedsakelig gjelder for målgruppen barn og unge, men utelukker ikke spill for voksne. Ordningen gjelder normalt bare enkelttitler, men disse kan inngå i en spillserie.

Del 3 Søknad om innkjøp

3.1

Det er rettighetshaver selv som kan søke om innkjøp. Det er én søknadsfrist i året: 1.september.

3.2

For å kunne vurdere søknaden må rettighetshaver fylle ut søknadsskjema som ligger på NFIs nettsider innen fristen. En eventuell søknad må oppfylle disse kriteriene:

  • Kun spillets rettighetshaver kan søke om innkjøp
  • Spillets produksjonsår må kunne dateres til de to siste årene
  • Spillet må være ferdig produsert og utgitt

Søknad om å bli tatt med i innkjøpsordningen skal fylles ut på eget skjema for hver tittel, og følges av dokumentasjon om utsalgspris. Produsenten skal for egen regning legge ved fire vurderingseksemplarer (via link, testflight, kode eller annet).

Del 4 Innkjøp av spill og vederlag

4.1

Ved vedtak om innkjøp vil NFI følge opp innhenting av materiale, metadata og avtaleinngåelse. Rettighetshaver må levere informasjon om hvordan spillet skal gjøres tilgjengelig for bibliotekene. Dersom framskaffelse av materiale tar for lang tid, må man regne med at innkjøpet ikke blir foretatt likevel.

Ved et eventuelt avslag vil rettighetshaver få dette skriftlig. En begrunnelse for avslag vil ikke bli gitt.

4.2

Innkjøpsprisen baserer seg på spillets faktiske utsalgspris ved lanseringstidspunkt, og utregnes etter priskategorier.

Eksempel på priskategorier:

  • Spill under 50 kroner: 100 kr 
  • Spill mellom 51-100 kroner: 150 kr
  • Spill mellom 101-200 kroner: 250 kr
  • Spill mellom 201-250 kroner: 300 kr
  • Spill over 251 kroner: 350 kr

Prisen er eksklusive merverdiavgift. Antall eksemplarer som kjøpes inn varierer på bakgrunn av spillets plattform.

4.3

Spillprodusenten vil selv stå ansvarlig for at eventuelle avtaler med tredjepart ikke strider med avtaler som inngås med NFI. Ethvert krav fra tredjepart henvises til spillprodusent som rettighetshaver, og er NFI uvedkommende.

5 Tilgjengeliggjøring av spillene

5.1

Alle spillene som blir kjøpt inn gjennom ordningen blir lagt tilgjengelig for alle norske bibliotek slik at låntakerne kan benytte seg av spillene.

Bibliotekene eller låntakerne kan kun bruke spillene i bibliotek, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Rettighetshaver godkjenner ved innkjøp at spillet kan benyttes i små og store sammenhenger i bibliotekregi. Det betyr at spillet kan eksponeres for flere brukere samtidig på storskjerm eller i sosiale samlinger.