Du kan søke om tilskudd til å utvikle et prosjekt av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Ordningen fokuserer på talentutvikling. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Ved utfylling av søknadsskjemaet

Under felt om konsulent velger du Nye Veier. Dokumenter som er «Viktige krav til søknaden» og som ikke spesifiseres i søknadsskjemaet legges i feltet «Andre eventuelle vedlegg».

Søknadsfrister

Utvikling av kortfilm og kort dokumentarfilm: 16. april 2020

I Nye veier er prosjektutvikling obligatorisk og danner grunnlag for en senere beslutning om eventuelt tilskudd til produksjon. Ved tilskudd til prosjektutvikling i Nye veier vil det bli gitt intensjonsbrev for produksjonen.

Søknad om produksjonstilskudd gjøres etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid innenfor Nye veier og har ikke søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Format

Kortfilm, kort dokumentarfilm, spillefilm, lang dokumentarfilm og dramaserier (episode/pilot).

Dette kan du søke om

Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning.
Du kan søke om at en betydelig andel av totalbudsjettet planlegges brukt i utviklingsfasen med begrunnelse i den kunstneriske prosessen og de produksjonsmessige rammene for prosjektet.

Vilkår for tilskudd

Nye veier er faseinndelt som tilskudd til henholdsvis utvikling og produksjon. Ved tilskudd (inntil 2 prosjekt i hvert format) til utvikling vil det bli gitt et intensjonsbrev med særlige vilkår for produksjonstilskuddet.

 • Maksimalt totalbudsjett for kortfilm er NOK 1 500 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 350 000)
 • Maksimalt totalbudsjett for kort dokumentarfilm er NOK 1 500 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 350 000)
 • Maksimalt totalbudsjett for spillefilm er NOK 8 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 6 400 000)
 • Maksimalt totalbudsjett for lang dokumentarfilm er NOK 3 300 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 2 640 000)
 • Maksimalt totalbudsjett for episode/pilot dramaserie er NOK 2 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 600 000)
 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt
 • Søker må være registrert som aksjeselskap
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha relevant erfaring innen sitt fagfelt
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke
 • Planlagt ferdigstilling skal ikke være senere enn ett år etter produksjonstilskudd
 • I henhold til NFI sin handlingsplan for bedre kjønnsbalanse har vi et definert mål om 50% kvinneandel i talentutvikling/Nye veier

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 • Beskrivelse av prosjektet, handlingsbeskrivelse/synopsis og begrunnelsen for å søke Nye veier (2-3 sider)
 • Beskrivelse av prosess, mål og plan for arbeidet i Nye veier. (2-3 sider)
 • Manus eller utfyllende synopsis/treatment.
 • Linker til 1-2 relevante tidligere arbeider, som regissøren/serieskaperen mener dokumenterer hennes eller hans talent.
 • Regissør/serieskaper, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Kalkyle for utviklingsfasen og estimert kalkyle for hele prosjektet.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 22 47 80 49
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen

Hanne Myren

Rådgiver talentprogram
+47 22 47 88 61
hanne.myren@nfi.no

Hanne Myren
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper