Norsk filminstitutt

Nye veier er Norsk filminstitutts talentprogram og retter seg særlig mot utvikling av regissører som gjennom tidligere arbeider har utmerket seg nasjonalt eller internasjonalt og som sammen med en erfaren produsent ønsker å utvikle talentet videre. I ordningen kan du søke om tilskudd til et prosjekt av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Tilskuddene blir gitt i to faser, utvikling og produksjon.

Dette er Nye veier

Nye veier er en del av NFI sitt talentprogram og skal stimulere til personlig fortellerevne, nyskaping og kunstnerisk vågemot.

I Nye veier skal prosjektene ha tydelige rammer både kunstnerisk og produksjonsmessig. Innenfor disse skal regissør og produsent ha tid til fordypning og forskning, mer rom for utforskning og eksperimentering når det gjelder form og innhold.

I Nye veier er prosjektutvikling obligatorisk og danner grunnlag for en senere beslutning om eventuelt tilskudd til produksjon. Ved tilskudd til prosjektutvikling i Nye veier vil det bli gitt intensjonsbrev for produksjonstilskudd. Søknad om produksjonstilskudd gjøres etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid innenfor Nye veier og har ikke søknadsfrist.

Prosjektene i ordningen blir fulgt opp av en av instituttets konsulenter og deltar på obligatoriske samlinger og arrangementer sammen med de andre prosjektene i ordningen.

Formatene det gis tilskudd til i Nye veier er kortfilm, kort dokumentar, spillefilm, dramaserier og lang dokumentar. Det gis tilskudd til inntil to prosjekter i hvert format i hver søknadsrunde. Co-produksjoner godtas ikke.

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper.

§ 3-6. Tilskudd etter kunstnerisk vurdering

Søknadsfrister

Søknader om tilskudd har én frist årlig: Utvikling av kortfilm og kort dokumentarfilm: 16. april 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Søker skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land og som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Foretaket skal være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Format

Kortfilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning.
 • Du kan søke om at en betydelig andel av totalbudsjettet planlegges brukt i utviklingsfasen med begrunnelse i den kunstneriske prosessen og de produksjonsmessige rammene for prosjektet.

Søknad om produksjonstilskudd gjøres etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid innenfor Nye veier og har ikke søknadsfrist.

Nye veier er faseinndelt som tilskudd til henholdsvis utvikling og produksjon. Ved tilskudd til utvikling vil det bli gitt et intensjonsbrev med særlige vilkår for produksjonstilskuddet.

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Produsenten må ha bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet, jf. § 3-3 a).
 • Maksimalt totalbudsjett for kortfilm er NOK 1 500 000 (maks tilskudd fra NFI er NOK 1 350 000, tilsvarende 90 % av budsjettet).
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha relevant erfaring innen hvert sitt fagfelt.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke.
 • Planlagt ferdigstilling skal normalt ikke være senere enn ett år etter produksjonstilskudd.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd

 • Beskrivelse av prosjektet, handlingsbeskrivelse/synopsis og begrunnelsen for å søke Nye veier.
 • Beskrivelse av prosess, mål og plan for arbeidet i Nye veier.
 • Manus eller utfyllende synopsis/treatment.
 • Linker til 1-2 relevante tidligere arbeider, som regissøren mener dokumenterer hennes eller hans talent.
 • Regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.
 • Kalkyle for utviklingsfasen og estimert kalkyle for hele prosjektet. I kalkylen skal det inkluderes en deltakeravgift på kr. 15 000 for Nye veier. Dette inkluderer alle samlinger og arrangementer, samt eventuelle reiser til dette.
 • For kortfilmer er maksimal offentlig tilskudd 100%
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet. Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får god tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Dokumenter og maler som benyttes for denne ordningen

Prioritering og vekting av søknader

Vurdering av og prioritering mellom søknader baserer seg på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske og tekniske forhold og hvordan prosjektet kan bidra til utvikling av talentfulle regissører.

Nye veier skal bidra til nyskapning, variasjon og kvalitet i filmtilbudet.

Det vil bli lagt særlig vekt på:

 • Tidligere arbeider som regissøren kan vise til
 • Egendefinerte rammer for prosjektet, kunstneriske så vel som produksjonsmessige.
 • Konstellasjonen regissør og produsent

Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til bedre kjønnsbalanse.

Regissører som allerede er i ordningen vil ikke bli prioritert.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 4-8 uker.
 • Søknadene vurderes av filmkonsulenter i samråd med rådgiver talentutvikling og produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 918 30 890
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper