Norsk filminstitutt

I forbindelse med koronasituasjonen har NFI opprettet en ny garantiordning. Ordningen henvender seg til produsenter av prosjekter som kan dokumentere stans i produksjon grunnet nylig oppståtte myndighetsrestriksjoner. Søker må tidligere ha fått og utløst tilskudd gjennom NFIs Produksjon 2-ordning.

Bakgrunn

NFI setter av inntil 20 millioner kroner til en produksjonsgaranti som har som formål å sikre at norske produksjoner kan gjennomføres med redusert risiko i tilfelle stans forårsaket av myndighetsrestriksjoner som blir vedtatt på grunn av korona-pandemien og mutasjoner av viruset.

Dette grepet vil sikre aktivitet og omsetning i en hardt rammet bransje, og sørge for at filmproduksjoner som allerede har tatt produksjonsbeslutning med NFI-tilskudd fra Produksjon 2 ikke likevel må avbrytes. Med mulig effekt at produksjonsforetaket likevel vil risikere konkurs og at produksjonen ikke kan sluttføres. NFI har gjennom tidligere korona-relaterte tilskuddsordninger bidratt til at disse prosjektene fremdeles er aktive, men i innretningen av disse ordningene er det ikke tatt høyde for siste utvikling av pandemien der muligheten for reise på tvers av landegrenser er blitt sterkt redusert. NFI ser nå behovet for ytterligere en garantiordning for å redusere produsentenes risiko og se prosjektene det allerede er gitt Produksjon 2 bli realisert.

Andre finansiører forventes også å bidra i finansieringen av produksjonsgarantien om denne utløses. NFI gir tilskudd andelsvis av overskridelser som beskrevet nedenfor.

Siden dette er et tiltak for å unngå foretakenes konkurs ved kritisk stans i produksjoner begrenses garantien til kun andelsmessig dekning av de eksterne kostnadene produksjonen pådrar seg på grunn av myndighetsrestriksjonene.

Les mer

Søknadsfrist

Det søkes samme dag som konkret avbrudd oppstår.

Hvem kan søke

Denne garantiordningen kan kun søkes for prosjekter som har fått Produksjon 2-tilskudd fra NFI, og som samtidig har utløst dette.

Søker må kunne dokumentere stans i produksjon grunnet nylig oppståtte myndighetsrestriksjoner.

Slik søker du

Det søkes i eget søknadsskjema for Garantiordning for myndighetsrestriksjoner i søknadsportalen.

Det søkes ved oppstått konkret avbrudd i produksjonen. Deretter oppdateres søknaden ved avleggelse av regnskap for produksjonen, inkludert produksjon 2.

Søknad må inneholde beskrivelse av avbruddet og dokumentasjon av den myndighetsrestriksjonen som forårsaker avbruddet. Årsaken til avbruddet må beskrives inngående, og produsenten må greie ut hvorfor avbruddet er å kategorisere som uunngåelig.

Dette varsler NFI om grantitilfellet. Ved eventuelt flere avbrudd varsles dette med meldinger på saken.

Foreløpig estimat sendes inn på saken så snart dette foreligger. Det vil ikke bli godkjent kostnader ut fra foreløpig estimat.

Før regnskapslevering gjenåpnes søknaden slik at den kan kompletteres med regnskapet for garantitilfellet samt annen dokumentasjon

Det er regnskapet som utgjør den endelige søknaden.

Vilkår for tilskudd

Produsent for prosjektet må ha fått og utløst tilskudd gjennom NFIs Produksjon 2-ordning.

I tillegg må følgende tilfredsstilles:

 • Garantien dekker Covid19-relaterte eksterne kostnader forårsaket av myndighetsrestriksjoner hvor et uunngåelig avbrudd oppstår.
 • Produksjonen må oppleve helt eller delvis avbrudd forårsaket av plutselig oppståtte myndighetsrestriksjoner. F.eks. innreiseforbud eller portforbud.
 • Myndighetsrestriksjonene må være innstrammende. De kan være nasjonale, regionale eller lokale, og må gjelde for det området produksjonen har beviselig planlagt innspilling.
 • Restriksjonene må ha oppstått plutselig - altså tidligst 3 måneder før planlagt innspilling.
 • Restriksjonene må være relevante og inngripende for den konkrete planlagte produksjonsaktiviteten.
 • Det kan søkes om andelsmessig dekning av overskridelser av kostnad ut over godkjent produksjonsbudsjett og Produksjon 2 budsjett i produksjonen.
 • Det godkjennes kun eksterne kostnader som direkte og indirekte kommer som følge av restriksjonene

I tillegg gjelder:

 • Det dekkes ikke Covid19-ekstrakostnader for andre produksjoner enn de som allerede har vedtatt produksjon2 og utløst denne før avbruddet oppstår.
 • Garantien dekker kun kostnader forårsaket av myndighetsrestriksjoner i Europa
 • Helt eller delvis avbrudd er i denne sammenheng definert som brudd i opprinnelige planer hvor det er overhengende fare for at produksjonen må stanse, og dokumenterbar konsekvens av dette. Det kan gjelde forarbeid, produksjon eller postproduksjon.

Kostnader som ikke godkjennes

 • Produksjonsforetakets interne kostnader, produsentrelaterte ekstrakostnader, administrasjonskostnader da dette er nødhjelp for å unngå konkurs og nedleggelse av produksjonen. Produsent må derfor selv bidra med dekning av disse utenfor garantiregnskapet.
 • Covid19-relaterte kostnader forårsaket ved bortfall eller økt behov for finansiering, investeringer eller forhåndssalg som følge av myndighetsrestriksjoner eller annet.
 • Økte kostnader hos eksisterende finansiører ved eventuelt forsinket leveranse av produksjon
 • Renter på lån som inngår i prosjektets dokumenterte fullfinansiering
 • Merkostnad relatert til valuta
 • Merkostnader som ikke kan tydelig begrunnes med myndighetsrestriksjoner på grunn av Covid19, som forårsaker uungåelig avbrudd i produksjonen i et eller flere land
 • Co-produksjonsfee, interne kostnader eller administrasjonskostnad hos co-produsenter
 • Kostnader helt eller delvis påløpt før 1.2.2021 eller kostnader påløpt helt eller delvis etter 31.12.2021

Ekstrakostnader som godkjennes

 • Bare del av merkostnad som ikke kan dekkes innenfor godkjent budsjett for produksjon eller Produksjon 2 er gyldig kostnad.
 • Garantikostnaden begrenses til maksimalt 10% av summen av godkjent produksjonsbudsjett og Produksjon 2- budsjett – og NFIs andel beregnes ut fra dette

Av disse godkjennes:

 • Kostnader for reetablering av opptak eller andre deler av produksjonen
 • Reisekostnader for planlagte reiser i filmens bemanning som ikke kunne gjennomføres på grunn av de plutselige oppståtte restriksjonene.
 • Kostnader for arbeidsgiverperioden til personer begrunnet i restriksjoner og karantene på grunn av nye myndighetsrestriksjoner etter 1.2.2021
 • Kostnader for kompensasjon av ventetid for avbrutt produksjon for å beholde inngåtte avtaler eller opptatt/produsert materiale
 • Kostnader ved forlengelse eller omorganisering av produksjon eller etterarbeid pga avbrudd i et eller flere konkrete land
 • Rentekostnad for ekstraordinært likviditetslån relatert til avbruddet

Relasjon til andre Covid19 ordninger

Produsenten må oppgi hva som eventuelt dekkes av andre forsikringsordninger produsenten har inngått. Eventuelle andre forsikringer som dekker samme avbrudd vil komme til fratrekk i kostnad før NFIs andel beregnes av resterende kostnad.

NFIs andel av garantiordningen

Det vil være en lik og streng tolkning av hva som vurderes som avbrudd, og hva som godkjennes som relevant kostnad. Samme tolkning vil ligge til grunn for kortfilm, spillefilm, dramaserie og dokumentar.

Garanti-regnskapet må anerkjennes av alle finansiører, inkludert eventuelle co-produsenter - som et tillegg til det tidligere godkjente produksjonskostnaden og produksjon2.

 Garantien søkes på grunnlag av regnskapsførte kostnader for covid19-kostnader relatert til myndighetsrestriksjoner. Ved mindreforbruk i forhold til godkjent budsjett i produksjon og eventuelt produksjon2, vil garanti-grunnlaget reduseres tilsvarende som mindreforbruket før tilskuddstildeling.

Garantikostnad eller finansiering av denne adderes ikke til EHT-grunnlaget om produksjonen har/får EHT.

Maksimal offentlig andel gitt i forskriftens §3-13 gjelder også i forhold til garantiregnskapet alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-13 vil NFI tilbaketrekke overskytende.

Garantien ansees likevel ikke som et nytt produksjonstilskudd for samme prosjekt – og selv om det forutsettes at eventuelt tilgjengelig mindreforbruk i produksjon og Produksjon 2 utnyttes, vil ikke garantien regnes inn under maksimum totalt tilskudd fra NFI ihht §3-14.

Dette kan du få i tilskudd

NFI vil gi tilskuddsandel til de ulike formater som følger:

 • For dramaserier og dokumentarserier gis lik tilskuddsandel på 50% av godkjent garantiregnskap.
 • For enkeltsående prosjekter gis 75 % tilskuddsandel av godkjent garantiregnskap.

 Søknadsdokumenter

 • Første søknadsoppdatering: Varsel om avbrudd og dokumentasjon av myndighetsrestriksjon som forårsaker avbruddet
 • Estimat for kostnad i garantien (det forhåndsgodkjennes ikke kostnader) sendes som melding på saken
 • Endelig søknadsinnsendelse: Regnskap og revisjon for garantikostnadene - samtidig med regnskap for produksjon og Produksjon 2
 • Tydelig beskrivelse av hver enkelt post i garantiregnskapet og hvordan denne var relatert til den dokumenterte myndighetsrestriksjon
 • Finansieringsoversikt/balanse for garantikostnaden

Utbetaling

For de prosjekter som har tilfredsstilt krav til garantiordningen vil NFIs andel utbetales sammen med siste rate for produksjonen. Man kan ikke få forskudd på garantiordningen.

Maksimal offentlig andel i forskriftens §3-13 gjelder også i forhold til garantiordningen alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-13 vil NFI avkorte ned til maksimal offentlig andel.

Det leveres regnskap sammen med det generelle regnskapet for prosjektet. Det leveres et regnskap for produksjonen ekskludert eventuell Produksjon 2, et tilleggsregnskap for Produksjon 2, og et tilleggsregnskap for garantiordningen.

Ved mindreforbruk i forhold til godkjente budsjetter for produksjon og/eller Produksjon 2 fylles disse opp med kostnader fra garantiordningen om ikke produsent selv har gjort dette i regnskapet. Og kun gjenværende del av garantiordningen vil gis andelsmessig tilskudd.

Det er kun kostnader innen det normale produksjonsbudsjettet som legges til grunn for eventuelt beregning av maksimal EHT. Offentlige tilskudd til Produksjon 2 og garantiordningen påvirker ikke beregningen av etterhåndstilskudd.

Særattestasjon skal foreligge både for produksjon, Produksjon 2 og garantiordningen for den av disse eller begge som overstiger 200.000 kroner i tilskudd fra NFI. For garantiordningen skal revisor spesielt bekrefte at regnskapet er i overensstemmelse med begrensingene for garantiordningen angitt her.

Saksbehandling

 • Vedtak for garantisøknader blir gjort løpende.
 • Innlevering av regnskap må senest foreligge den 1.12.2022 kl 1200.
 • Produksjonsrådgiver kan gi utsettelse der sluttføring av regnskapet for produksjon og Produksjon 2 ikke kan avleveres før denne dato.

Rammer og forbehold

Ved et totalt garantibehov større enn tilgjengelig ramme på 20 millioner, vil NFI måtte avslutte garantiordningen. Produksjoner som allerede har meldt inn aktuelt avbrudd før sordningen stenger vil være inkludert.

Vi ber om samarbeid, soberhet, transparens og forståelse for at dette er et felles løft i krisetid, der alle agerer samvittighetsfullt når vi nå tar grep for å sikre fortsatt aktivitet i norsk film. Finnes mulighet til omskrivning, omorganisering eller andre mindre kostbare løsninger for å unngå avbrudd, bes produsentene om at man aktivt undersøker og velger slike løsninger. Midlene til denne produksjonsgarantien kan komme til å redusere framtidige produksjonstilskudd til norsk film.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Mina Holdhus

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm og NEO
+ 47 976 89 877
mina.holdhus[@]nfi.no

Mina Holdhus

Isak Eymundsson

Seksjonsleder produksjonsfaglig rådgivning
0047 984 92 059
isak.eymundsson[@]nfi.no

Isak Eymundsson