Norsk filminstitutt

Koronarelatert produksjonsgaranti – tilskudd til prosjekter som kan dokumentere avbrudd pga Covid-19.

NFI setter av inntil 25 millioner kroner til en produksjonsgaranti som har som formål å sikre at norske produksjoner kan igangsettes med redusert risiko i tilfelle avbrudd pga covid19

Dette grepet vil sikre aktivitet og omsetning i en hardt rammet bransje, og sørge for at filmproduksjoner kan igangsettes med redusert risiko. Forutsetningen for en fungerende bransje er at produksjon og aktivitet holdes på så nært nivå som før pandemien som mulig. NFI vil også se prosjektene det allerede er gitt produksjonstilskudd til realisert.

Andre finansiører forventes også å bidra i finansieringen av ordningen. NFI gir tilskudd andelsvis av overskridelser som beskrevet nedenfor. Kostnader forventes å skrives i forsvarlige og realistiske størrelser.

Siden dette er et nytt tiltak, må det forventes at NFI utviser skjønn, at vi går i dialog med søkerne om kostnadene omsøkt og rapportert. Hver produksjon blir truffet på ulike nivå.

Vi ber om samarbeid, soberhet, transparens og forståelse for at dette er et felles løft i krisetid, der alle agerer samvittighetsfullt når vi nå tar grep for å sikre fortsatt aktivitet i norsk film. Midlene til Koronarelatert produksjonsgaranti kan komme til å redusere framtidige produksjonstilskudd til norsk film.

Det må søkes samme dag som smittetilfellet oppstår. Se under søknadsfrist og vedtak.

Krav til søknad

Koronarelatert produksjonsgaranti kan søkes for prosjekter som har fått produksjonstilskudd fra NFI, regionale filmsentre og regionale fond i Norge samt de prosjekter som har søkt om forhåndsgodkjenning av etterhåndstilskudd og fått denne akseptert som gyldig før 1.7.2021. Regnskap må samtidig kunne avlegges før 1.12.2022.

I tillegg må følgende tilfredsstilles:

-For å kunne søke må produksjonen ha dokumentert avbrudd i produksjonsfasen i perioden 1.7.2020 til og med 31.12.2021, grunnet covid19 smitte i prosjektets bemanning foran eller bak kamera, inkludert etterarbeid.

-Det kan søkes om andelsmessig dekning av overskridelser i forhold til godkjent budsjett i produksjon - og eventuelt produksjon2 for de som har slikt tilskudd.

- Det er kun utgifter relatert til - eller som direkte følge av - konkrete ekstrakostnader ved nedstengning og oppstart av produksjonen pga påvist smitte i produksjonens bemanning som kan godkjennes som garantiordning-kostnad.

-Produksjonen må følge gjeldende smittevernregler der opptak foregår. Om det stadfestes brudd på smittevarnregler som årsak til avbruddet/kostnadene, vil garantiordningstilskuddet kunne kreves tilbake helt eller delvis eller ikke bli utbetalt.

I tillegg gjelder:

 • Det dekkes ikke Covid-19-ekstrakostnader i norske minoritets samproduksjoner.
 • Det dekkes ikke Covid-19-ekstrakostnader for produksjoner med tilskudd fra insentivordningen.
 • Det dekkes ikke Covid19-estrakostnader i utviklingsprosjekter.

Relasjon til andre Covid-19-ordninger

Produsenten må oppgi hva som eventuelt dekkes av andre forsikringsordninger. Eventuelle andre forsikringer som dekker samme avbrudd vil komme til fratrekk i NFIs utbetaling til garantiordningen.

Ikke godkjente kostnader i garantiordningen

 • Kostnader som ikke klart er relatert til utbrudd av Covid-19-smitte blant produksjonens bemanning
 • Generelt dekkes ikke Covid-19-relaterte kostnader forårsaket av andre eller utenforliggende parter, slikt som nedstengning av andre land eller planlagte opptaksområder, myndighetsrestriksjoner, bortfall eller økt behov for finansiering, investeringer eller forhåndssalg.
 • Kostnader pga Covid-19-smitte hos tjeneste- og utstyrsleverandører og andre som ikke direkte deltar i produksjonen
 • Økte kostnader hos eksisterende finansiører ved eventuelt forsinket leveranse av produksjon
 • Renter på lån som inngår i prosjektets dokumenterte fullfinansiering
 • Merkostnad relatert til valuta
 • Merkostnader som ikke kan tydelig begrunnes i Covid19-påviste smittetilfeller i produksjonen.
 • Samproduksjonsfee eller administrasjonskostnad hos co-produsenter
 • Kostnader helt eller delvis påløpt før 1.7.2020 eller kostnader påløpt helt eller delvis etter 31.12.2021

Ekstrakostnader som godkjennes lagt i regnskap for garantiordningen

 • Bare del av merkostnad som ikke kan dekkes innenfor godkjent budsjett for produksjon eller produksjon 2 er gyldig kostnad.
 • Andelene nedenfor regnes av Garantiordning-kostnader begrenset til maksimalt 10% av godkjent produksjonsbudsjett i produksjonen.

Av disse godkjennes:

 • Kostnader for reetablering av opptak eller andre deler av produksjonen
 • Reisekostnader for planlagte reiser som ikke kunne gjennomføres pga påvist smittetilfelle i produksjonens bemanning
 • Kostnader for arbeidsgiverperioden til personer ansatt i produksjonen ved smitte eller karantene på grunn av påvist smittetilfelle i produksjonens bemanning
 • Kostnader for kompensasjon av ventetid for avbrutt produksjon for å beholde inngåtte avtaler eller opptatt/produsert materiale
 • Kostnader ved forlengelse eller omorganisering av produksjon eller etterarbeid pga påvist smittetilfelle og karantene.
 • Rentekostnad for ekstraordinært likviditetslån relatert til påvist smittetilfelle i produksjonens bemanning.
 • Merkostnad for produsent, administrasjon og juridisk hjelp for å administrere prosjektrelaterte utfordringer relatert til påviste smittetilfeller i produksjonens bemanning og omorganisering av ferdiggjørelse av prosjektet.

Rammer og forbehold

Ved et totalt tilskuddsbehov i garantiordningen større enn tilgjengelig ramme på 25 millioner, vil NFI måtte avslutte garantiordningen. Produksjoner som allered har meldt inn smittetilfelle for slik eventuell stengning, vil være inkludert.

NFIs andel av garantiordningen

Det vil være en lik og streng tolkning av hva som godkjennes som relevant kostnad i garantiordningen. Samme tolkning vil ligge til grunn for kortfilm, spillefilm, dramaserie og dokumentar.

Garantiordningsregnskapet må anerkjennes av alle finansiører, royaltyinnehavere og eventuelle co-produsenter - som et tillegg til det tidligere godkjente produksjonskostnaden og eventuelt produksjon2.

Garantiordningen søkes på grunnlag av regnskapsførte kostnader for covid19-kostnader relatert til konkrete smittetilfeller i produksjonens bemanning. Ved mindreforbruk i forhold til godkjent budsjett i produksjon og eventuelt produksjon2, vil grunnlaget for garantiordningen reduseres tilsvarende som mindreforbruket før tilskuddstildeling.

Det søkes i eget søknadsskjema for garantiordningen som opprettes i søknadssystemet. Det søkes ved første påviste smittetilfelle med tom søknad – og deretter oppdateres søknaden ved avleggelse av regnskap for produksjonen inkludert eventuelt produksjon 2.

Garantiordningskostnad eller finansiering adderes ikke til EHT-grunnlaget om produksjonen har/får EHT.

Maksimal offentlig andel gitt i forskriftens §3-14 gjelder også i forhold til garantiordningen alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-14 vil NFI tilbaketrekke overskytende.

Garantiordningen ansees likevel ikke som en ny produksjonssøknad for samme prosjekt – og selv om det forutsettes at eventuelt tilgjengelig mindreforbruk i produksjon og produksjon 2 utnyttes vil ikke garantiordningen regnes inn under maksimum totalt tilskudd fra NFI ihht §3-15.

NFIs andel av budsjett og inkludering av regional tilskuddsandel

NFI vil gi tilskuddsandel til de ulike produksjontyper som følger:

 • For dramaserier og dokumentarserier gis lik tilskuddsandel på 20% av garantiordningen. Dette er tilnærmet likt gjennomsnitt av offentlig tilskuddandel til drama- og dokumentarserier de siste 3 år.
 • For kinofilm gis lik tilskuddsandel på 65% av garantiordningen. Dette er tilnærmet likt gjennomsnitt av offentlig tilskuddandel til denne kategorien kinofilm de siste 3 år.
 • For kinofilm med tilsagn om etterhåndstilskudd (uten produksjonstilskudd fra NFI) gis lik tilskuddsandel på 45% av garantiordningen. Dette er tilnærmet likt gjennomsnitt av offentlig tilskuddandel til denne kategorien kinofilm de siste 3 år.
 • For dokumentar gis tilskuddsandel på 70% av garantiordningen. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig tilskuddsandel til produksjon fra alle offentlige kilder i disse produksjonene siste 3 år.
 • For kortfilm gis tilskuddsandel på 85% av garantiordningen. Dette er tilnærmet likt gjennomsnitt av tilskuddsandel for produksjon fra alle offentlige kilder til disse produksjonene siste 3 år.

Søknadsfrist og vedtak

Det søkes samme dag som smittetilfellet oppstår. Melding om avbrudd sendes via epost til post[@]nfi.no, merket garantiordning. Eposten må minimum inneholde tittel på prosjektet, format og produksjonsselskap. Dette er for å varsle at det er et pågående smittetilfelle. Ved eventuelt flere avbrudd varsles dette til post@nfi.no.

Foreløpig estimat sendes inn på eget søknadsskjema så snart estimatet foreligger. Det vil ikke bli godkjent kostnader ut fra foreløpig estimat. Eget skjema til være tilgjengelig fra januar 2021.

Før regnskapslevering gjenåpnes søknaden slik at den kan kompletteres med regnskapet for garantiordningen og annen dokumentasjon.

Det er regnskapet som utgjør den endelige søknaden. Vedtak for garantiordnings-søknader blir gjort løpende. Innlevering av regnskap må senest foreligge den 1.12.2022 kl 1200.

Søknadsdokumenter

 • Første søknadsoppdatering: Varsel om smittetilfelle
 • Estimat for kostnad i garantiordningen (det forhåndsgodkjennes ikke kostnader) sendes som melding på saken
 • Endelig søknadsinnsendelse: Regnskap for garantiordningen - samtidig med regnskap for produksjon og Produksjon2
 • Dokumentasjon av smittetilfeller i produksjonens bemaning som forårsaket merkostnader
 • Tydelig beskrivelse av hver enkelt post i garantiordningsregnskapet og hvordan denne var relatert til de dokumenterte smittetilfellene og eventuelle karanteneperioder i sammenheng med disse.
 • Finansieringsoversikt/balanse for garantiordningen.

Utbetaling

For de prosjekter som har tilfredsstilt krav til garantiordningen vil NFIs andel utbetales sammen med siste rate for produksjonen. Man kan ikke få forskudd på garantiordningen.

Maksimal offentlig andel i forskriftens §3-14 gjelder også i forhold til garantiordningen alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-14 vil NFI avkorte ned til maksimal offentlig andel.

Det leveres regnskap sammen med det generelle regnskapet for prosjektet. Det leveres et regnskap for produksjonen ekskludert eventuell Produksjon2, et tilleggsregnskap for eventuell Produksjon2 og et tilleggsregnskap for garantiordningen.

Ved mindreforbruk i forhold til godkjente budsjetter for produksjon og eventuelt produksjon2 fylles disse opp med kostnader fra garantiordningen om ikke produsent selv har gjort dette i regnskapet. Og kun gjenværende del av garantiordningen vil gis andelsmessig tilskudd.

Det er kun kostnader innen det normale produksjonsbudsjettet som legges til grunn for eventuelt beregning av maksimal EHT. Offentlige tilskudd til produksjon2 og garantiordningen påvirker ikke EHT-beregningen.

Særattestasjon skal foreligge både for produksjon, eventuell produksjon2 og garantiordningen for den av disse eller begge som overstiger NOK 200 000 i tilskudd fra NFI. For garantiordningen skal revisor spesielt bekrefte at regnskapet er i overensstemmelse med begrensingene for garantiordningen angitt her.

Kontakt

Kaja Hench Dyrlie

Seksjonsleder spill
+47 951 46 912
kaja.hench.dyrlie[@]nfi.no

Kaja Hench Dyrlie