Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til prosjekter som kan dokumentere avbrudd eller stans grunnet covid-19-situasjonen. For dokumentar gjelder ordningen også for større utviklingsprosjekter. Ordningen henvender seg til norske produksjonsselskaper med produksjoner som er rammet av covid-19.

Søknadsfrist

Det er løpende behandling av søknader.

Det må meldes inn garantisak innen to dager fra det konkrete avbruddet oppstår. Dette gjøres ved å levere en forenklet søknad i NFIs søknadsportal.

På et senere tidspunkt skal søknaden oppdateres med estimat og regnskap for ekstrakostnader forårsaket av avbruddet.

Bakgrunn

NFI viderefører en justert versjon av garantiordningen fra 1. januar 2022 som har som formål å sikre at norske produksjoner kan gjennomføres med redusert risiko i tilfelle avbrudd eller stans forårsaket av covid-19-situasjonen. Ordningens funksjon er å dekke opp for den manglende tilgangen i markedet på produksjonsforsikring som inkluderer covid-19-relatert avbrudd.

Dette grepet vil sikre aktivitet og omsetning i bransjen, og sørge for at film- og serieproduksjoner kan igangsettes med redusert risiko. Forutsetningen for en fungerende bransje er at produksjon og aktivitet holdes på stabilt nivå. NFI ønsker også å se at prosjekter det allerede er gitt produksjonstilskudd til - eller dokumentarer som i realiteten har mye av opptak i utviklingsfaser - skal blir realisert.

Andre finansiører forventes også å bidra i finansieringen av produksjonsgarantien om denne utløses. NFI gir tilskudd andelsvis av overskridelser som beskrevet nedenfor. Kostnader forventes å skrives i forsvarlige og realistiske størrelser.

Siden dette er et midlertidig tiltak for å unngå konkurs eller kritisk stans i en periode markedet ikke tilbyr tilstrekkelige forsikringstjenester, må det forventes at NFI utviser skjønn, at vi går i dialog med søkerne om kostnadene omsøkt og rapportert. Hver produksjon blir truffet på ulike nivå.

Hvem kan søke

Koronarelatert produksjonsgaranti kan søkes for prosjekter som har fått produksjonstilskudd fra NFI, regionale filmsentre og regionale fond i Norge, samt prosjekter som har forhåndsgodkjenning for etterhåndstilskudd (EHT) fra NFI. Produksjonen må samtidig være fullfinansiert og ha tatt ut første rate av tilskudd fra filmforvalterne involvert.

For dokumentarprosjekter kan i tillegg utviklingsprosjekter med godkjent og samlet fullfinansiert budsjett over 800.000 kroner dersom de også har tilskudd fra NFI eller annen norsk filmforvalter.

Regnskap for overskridelsen må samtidig kunne avlegges før 20.12.2022.

Vilkår for tilskudd

For å kunne søke må ett av følgende kriterier være oppfylt:

 • Produksjonen må ha dokumentert avbrudd i produksjonsfasen i perioden 30.09.2022 til og med 20.12.2022, grunnet covid-19-smitte eller forskriftspålagt karantene i prosjektets bemanning foran eller bak kamera, inkludert etterarbeid.
 • Produksjonen må ha dokumentert avbrudd i produksjonsfasen i perioden 30.09.2022 til og med 20.12.2022, grunnet nylig oppståtte myndighetsrestriksjoner.
 • For dokumentarer med godkjent budsjett over 800.000 kroner gjelder det samme som i punktene over.

Ordningens tidsramme kan utvides hvis situasjonen med manglende tilgang i markedet på produksjonsforsikring som inkluderer covid-19-relatert avbrudd vedvarer, og ordningens økonomiske rammer tillater det.

Produksjonen må i alle tilfeller følge gjeldende smittevernregler der aktiviteten foregår. Om det stadfestes brudd på smittevernregler som årsak til avbruddet/kostnadene, vil garantiordningstilskuddet kunne kreves tilbake helt eller delvis, eller ikke bli utbetalt.

I tillegg må følge tilfredsstilles:

Det er kun utgifter relatert til - eller som direkte følge av - konkrete ekstrakostnader ved nedstengning/oppstart/omstrukturering av produksjonen på grunn av påvist smitte/karantene i produksjonens bemanning, eller myndighetsrestriksjoner, som godkjennes som kostnad i ordningen.

Ved avbrudd grunnet myndighetsrestriksjoner må disse være innstrammende, og ha oppstått plutselig. Eksempler på myndighetsrestriksjoner kan være innreiseforbud eller portforbud. Med at de oppstår plutselig menes tidligst tre måneder før planlagt innspilling.

Ved avbrudd grunnet myndighetsrestriksjoner må disse være relevante og inngripende for den konkrete planlagte produksjonsaktiviteten.

Det søkes om andelsmessig dekning av overskridelser av garanti-kostnad ut over godkjent produksjonsbudsjett, og eventuelt Produksjon 2-budsjett, for de som har slikt tilskudd.

I tillegg gjelder:

 • Det dekkes ikke covid-19-ekstrakostnader i norske minoritets co-produksjoner.
 • Det dekkes ikke covid-19-ekstrakostnader for produksjoner med tilskudd fra insentivordningen.
 • Det dekkes ikke covid-19-estrakostnader i utviklingsprosjekter utenom for dokumentarprosjekter med godkjent samlet budsjett større enn 800.000 kroner, og som samtidig har fått tilskudd fra NFI eller annen norsk filmforvalter.

Helt eller delvis avbrudd er i denne sammenheng er definert som brudd i opprinnelige planer hvor det er overhengende fare for at produksjonen må stanse, og dokumenterbar konsekvens av dette. Det kan gjelde forarbeid, produksjon eller postproduksjon.  

Relasjon til andre covid-19 ordninger

Produsenten må oppgi hva som eventuelt dekkes av andre forsikringsordninger. Eventuelle andre forsikringer som dekker samme avbrudd vil komme til fratrekk i NFIs utbetaling til garantiordningen.

Ikke godkjente kostnader i garantiordningen:

 • Kostnader som ikke klart er relatert til covid-19-avbruddet i produksjonen som er godkjent i ordningen.
 • Generelt dekkes ikke covid-19-relaterte bortfall av finansiering, eller økt behov for finansiering, investeringer eller forhåndssalg.
 • Økte kostnader hos eksisterende finansiører ved eventuelt forsinket leveranse av produksjonen.
 • Renter på lån som inngår i prosjektets dokumenterte fullfinansiering.
 • Merkostnad relatert til valuta.
 • Samproduksjonshonorar eller administrasjonskostnad hos samprodusenter.
 • Kostnader helt eller delvis påløpt før 30.09.2022 eller kostnader påløpt helt eller delvis etter 20.12.2022

Ekstrakostnader som godkjennes lagt i regnskap for garantiordningen:

 • Bare den delen av merkostnaden som ikke kan dekkes innenfor godkjent budsjett for produksjonen eller produksjon 2 er gyldig kostnad.
 • Kostnader for produsent, administrasjon og juridisk hjelp for å administrere prosjektrelaterte utfordringer relatert til tilfellene som utløser muligheten til å søke ordningen er begrenset til å kunne være maksimalt 15% av de totale garantikostnadene.
 • Tilskuddsandelen regnes av totale garantikostnader. Tilskudd i ordningen er begrenset til maksimalt 10% av godkjent opprinnelig produksjonsbudsjett (eller for dokumentar; godkjent opprinnelig utviklingsbudsjett).

Av disse godkjennes:

 • Kostnader for reetablering av opptak eller andre deler av produksjonen.
 • Reisekostnader for planlagte reiser som ikke kunne gjennomføres grunnet godkjente covid-19-relaterte årsaker.
 • Kostnader for kompensasjon av ventetid for avbrutt produksjon for å beholde inngåtte avtaler eller produsert materiale.
 • Kostnader ved forlengelse eller omorganisering av produksjon eller etterarbeid.
 • Rentekostnad for ekstraordinært likviditetslån relatert til godkjente kostnader i ordningen.

Rammer og forbehold

NFI har en samlet tilgjengelig ramme for garantiordningen og produksjon 2-ordningen på 65 millioner kroner. Dersom det totale tilskuddsbehovet i de to ordningene er større enn tilgjengelig ramme, vil NFI måtte avslutte garantiordningen. Produksjoner som allerede har meldt inn garantiordnings-saker før en slik eventuell stengning, vil være inkludert.

NFIs andel av garantiordningen

Det vil være en lik og streng tolkning av hva som godkjennes som relevant kostnad i garantiordningen. Samme tolkning vil ligge til grunn for kortfilm, spillefilm, dramaserie og dokumentar.

Garantiordningsregnskapet må anerkjennes av alle finansiører, royaltyinnehavere og eventuelle samprodusenter - som et tillegg til det tidligere godkjente produksjonsbudsjettet, og eventuelt produksjon 2-budsjettet.

Vedtak i garantiordningen gis på grunnlag av regnskapsførte kostnader for det covid-19-relaterte avbruddet. Ved mindreforbruk i godkjent budsjett i produksjon, og eventuelt produksjon 2, vil grunnlaget for garantiordningen reduseres tilsvarende som mindreforbruket før tildeling av tilskudd.

Garanti-kostnaden og finansieringen av denne adderes ikke til EHT-grunnlaget om det er relevant for produksjonen.

Maksimal offentlig andel gitt i forskriftens §3-13 gjelder også for garantiordningen alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-13 vil NFI trekke tilbake overskytende.

Garantiordningen ansees ikke som en ny produksjonssøknad for samme prosjekt – og selv om det forutsettes at eventuelt tilgjengelig mindreforbruk i produksjon og produksjon 2 utnyttes, vil ikke garantiordningen regnes inn under absolutt tak på totalt tilskudd fra NFI iht. §3-14.

Dette kan du få i tilskudd

NFI vil gi tilskuddsandel til de ulike formater som følger: 

 • 50% av godkjent garantiregnskap for dramaserier og dokumentarserier.
 • 75% av godkjent garantiregnskap for enkeltstående prosjekter.  

Søknad og vedtak

Det må meldes inn garantisak innen to dager fra det konkrete avbruddet oppstår. Dette gjøres ved å levere en forenklet søknad i NFIs søknadsportal. Den forenklede søknaden skal i første omgang inneholde:

 • Redegjørelse for bakgrunn og konsekvenser av avbrukket
 • Foreløpig estimat (kun sum) av de totale garantikostnadene

Søknaden skal senere oppdateres med revisorbekreftet regnskap og særattestasjon for alle godkjente garantikostnader.

Vedtak vil først skje når revisorbekreftet regnskap og særattestasjon er levert og godkjent av NFI.

Søknadsdokumenter:

 • Første søknadsinnsending: Redegjørelse for bakgrunn og konsekvenser av avbrudd, samt estimert garantikostnadssum sendes fem dager etter avbruddet oppstår.
 • Detaljert estimat for kostnad i garantiordningen (det forhåndsgodkjennes ikke kostnader) sendes som melding på saken når det er klart.
 • Dokumentasjon på gyldig avbruddsbegrunnelse for garantiordningen sendes som melding på saken.
 • Endelig søknadsinnsendelse: Revisorbekreftet regnskap og særattestasjon for garantiordningen. Skal også inkludere tydelig beskrivelse av hver enkelt post i garantiordningsregnskapet og hvordan denne var relatert til de dokumenterte avbruddsbegrunnelsene. I tillegg til finansieringsoversikt/balanse for garantiordningen.

Revisorbekreftet regnskap for produksjonen og eventuell produksjon 2 må være innsendt og godkjent for utbetaling av siste rate av garanti-tilskuddet.

Utbetaling

For at garantiordningen også skal kunne bidra til å håndtere likviditetsbehovet som oppstår i produksjonene ved garantitilfeller vil NFI kunne utbetale hovedtyngden av tilskuddet rett etter vedtak. Tilskuddet utbetales i en rate som følger:

 • Rate 1: 100% av tilskudd. Kan anmodes etter vedtak.

Maksimal offentlig andel i forskriftens §3-13 gjelder også i forhold til garantiordningen alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-13 vil NFI avkorte ned til maksimal offentlig andel.

Det leveres regnskap sammen med det generelle regnskapet for prosjektet. Det leveres et regnskap for produksjonen ekskludert eventuell produksjon 2, et tilleggsregnskap for eventuell produksjon 2 og et tilleggsregnskap for garantiordningen.

Ved mindreforbruk i forhold til godkjente budsjetter for produksjon og eventuelt produksjon 2 fylles disse opp med kostnader fra garantiordningen om ikke produsent selv har gjort dette i regnskapet. Kun gjenværende del av garantiordningen vil gis andelsmessig tilskudd.

Det er kun kostnader innen det normale produksjonsbudsjettet som legges til grunn for eventuelt beregning av maksimalt etterhåndstilskudd (EHT). Offentlige tilskudd til produksjon 2 og garantiordningen påvirker ikke EHT-beregningen.

Særattestasjon skal foreligge både for produksjon, eventuell produksjon 2 og garantiordningen for den av disse som overstiger 200.000 kroner i tilskudd fra NFI. For garantiordningen skal revisor spesielt bekrefte at regnskapet er i overensstemmelse med begrensningene for garantiordningen angitt her. En særattestasjon skal godkjenne de totale kostnadene av produksjonen, garantiordningen og eventuelt produksjon 2 samlet.

Kontakt

Ola Hunnes

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 480 57 570
ola.hunnes[@]nfi.no

Ola Hunnes

Mina Holdhus

Production Adviser Feature Films
+47 976 89 877
mina.holdhus[@]nfi.no

Mina Holdhus