Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til en andre runde av Produksjon 2. Ordningen henvender seg til produsenter av prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til Covid-19. Tilskuddsordningen gjelder alle formater, det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier.

Søknadsfrist

03. feb. 2021 kl. 12.00

Bakgrunn

Forutsetningen for en fungerende norsk filmbransje er at produksjon og aktivitet holdes på så nært nivå som før pandemien som mulig. Også for NFI er det viktig å se de prosjektene vi allerede har gitt produksjonstilskudd realisert. Derfor åpner vi altså nå for en andre runde produksjonstilskudd som skal gjøre det mulig å fullføre allerede eksisterende produksjoner, med siste søknadsfrist 29. januar 2021.

NFI vil bevilge inntil 40 millioner kroner for å videreføre koronatiltaket Produksjon 2.

Ordningen skal sikre aktivitet og omsetning i en hardt rammet norsk filmbransje. Tiltaket skal også sørge for at filmer raskere når sitt marked, for eksempel på kino.

Nytt i Produksjon 2 er også en egen bonus på 15% høyere tilskuddsprosent til produksjoner som kan vise at de flytter betydelige opptak hjem til Norge i forhold til hva som var planlagt.

Produksjoner som allerede har mottatt Produksjon 2 i 2020 kan ikke søke – men gyldighetsperioden for regnskapsføres kostnader forlenges for alle disse til og med 31.12.2021.

Om ordningen

Nytt i Produksjon 2 er en egen bonus på 15% høyere tilskuddsprosent til produksjoner som kan vise at de flytter betydelige opptak hjem til Norge i forhold til hva som var planlagt.

Produksjoner som allerede har mottatt Produksjon 2 i 2020 kan ikke søke – men gyldighetsperioden for regnskapsføres kostnader forlenges for alle disse til og med 31.12.2021.

Hvem kan søke

Produksjon 2 kan søkes for filmer og serier som har fått produksjonstilskudd fra NFI og som ikke allerede har mottatt Produksjon 2. Produksjonen må ikke ha hatt ferdigstilt første master før 1.1.2021 - og må ha planlagt opptak/animasjon/etterarbeid i 2021 fram til 31.12.2021.

I tillegg må følgende tilfredsstilles:

Produksjonen har hatt eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til Covid-19-situasjonen påløpt fra og med den 10.3.2020 til og med 31.12.2021.

Produksjonen må kunne dokumentere fullfinansiering før 15.6.2021.

Disse produksjonene kan ikke søke Produksjon 2:

 • Minoritets co-produksjoner
 • Produksjoner som har fått tilskudd fra den norske insentivordningen
 • Produksjoner som allerede har mottatt Produksjon 2

Hvilke kostnader kan legges i Produksjon 2 budsjettet?

 • Bare del av merkostnad som ikke kan dekkes innenfor godkjent budsjett etter replanlegging er gyldig kostnad i Produksjon 2 budsjettet.
 • Allerede påløpte Covid-19-relaterte ekstrakostnader etter 10.3.2020
 • Budsjettert Covid-19-relaterte ekstrakostnader som vil påløpe fram til og med 31.12.2021.
 • Uforutsettposten i Produksjon 2 kan maksimalt utgjøre 5 % av totalt godkjent budsjett for Produksjon 2.

Hva som ikke kan legges i Produksjon 2 budsjett

 • Generelt dekkes ikke bortfall eller økt behov for finansiering, co-produksjon, insentivordninger, investeringer eller forhåndssalg
 • Renter på lån som inngår i prosjektets dokumenterte fullfinansiering
 • Merkostnad relatert til valuta for finansieringsbidrag

Kriterier for søknad

Produksjon 2 kan søkes for prosjekter som har fått produksjonstilskudd fra NFI

I tillegg må følgende tilfredsstilles:

 • Produksjonen skal ikke være ferdigstilt (første master produsert) tidligere enn den 1.1.2021
 • Produksjoner som har planlagt opptak/animasjon/etterarbeid i 2021 fram til 31.12.2021.
 • Produksjonen har hatt eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til Covid-19-situasjonen påløpt fra og med den 10.3.2020 til og med 31.12.2021 – som ikke allerede i godkjent budsjett
 • Produksjonen kan ikke omstrukturere planlagte opptak/animasjon og etterarbeid innenfor allerede godkjent budsjett

Relasjon til andre Covid-19 ordninger

 • Produsenten må vise at forsikringsordning er forsøkt benyttet
 • Produsenten må vise hva som er søkt og dekket hos andre koronatiltak (kompensasjon for omsetningsfall eller annet).
 • Prosjektrelaterte kostnader kompensert fra forsikring eller andre kompensasjonsordninger skal inngå i finansieringen av Produksjon 2
 • Eventuelle uavklarte forsikrings- eller kompensasjonssaker rapporteres så snart de er avgjort og senest innen regnskapsavleggelse for Produksjon 2.

Ikke godkjente kostnader

Ekstrakostnader som godkjennes

 • Bare del av merkostnad som ikke kan dekkes innenfor godkjent budsjett etter replanlegging er gyldig kostnad.
 • Allerede påløpte ekstrakostnader ut over eksisterende godkjent budsjett etter 10.3.2020 og budsjettert at vil påløpe fra 1.1.2021 til og med 31.12.2021.

Rammer og forbehold

 • Produksjon 2-budsjettet må godkjennes av alle finansiører, royaltyinnehavere og eventuelle co-produsenter - som et tillegg til det tidligere godkjente produksjonsbudsjettet.
 • Produksjon 2 er en ny produksjonssøknad for samme prosjekt – og søkes i eget søknadsskjema for Produksjon 2 som opprettes i søknadssystemet.
 • Produksjon 2 adderes ikke til EHT-grunnlaget om filmen har/får EHT.
 • For produksjoner som ikke har utløst 1. rate inkluderes ikke Produksjon 2-budsjettet i grunnlaget for EHT som fastsettes ved dokumentasjon til 1. rate.

Gjennomførbarhet

Prosjektet må kunne gjennomføres etter at Produksjon 2 er bevilget. Det vil si at finansieringen til opprinnelig produksjon må fortsatt finnes, og for Produksjon 2 må denne være sannsynlig. For prosjekter foreløpig uten fullfinansiering må finansieringsplanen fortsatt være sannsynlig innen gitt tilbudsfrist for opprinnelig produksjonstilskudd. Det må også kunne godtgjøres at prosjektet fortsatt kan gjennomføres i praksis. Dette gjøres ved at ny og sannsynlig framdriftsplan foreligger eller blir godkjent i løpet av Produksjon 2-søknadsbehandlingen.

Produksjoner som ikke ansees å kunne gjennomføres enten på grunn av finansieringsbortfall, manglende alternativ finansiering eller manglende realistisk framdriftsplan - vil få avslag.

NFIs andel av budsjett og inkludering av regional tilskuddsandel

NFI vil gi tilskuddsandel til de ulike produksjonstyper som følger:

For dramaserier og dokumentarserier gis lik tilskuddsandel på 35% av Produksjon 2. Dette er 15% over gjennomsnittlig offentlig tilskuddandel til drama- og dokumentarserier de siste tre år, men nødvendig da det har vist seg vanskelig å finansiere restoverskridelsen utenom NFI.

For kinofilm gis lik tilskuddsandel på 65% av Produksjon 2. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig offentlig tilskuddandel til kinofilm de siste tre år.

For dokumentar gis tilskuddsandel på 70% av produksjon 2. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig offentlig tilskuddandel til dokumentar siste tre år.

For kortfilm gis tilskuddsandel på 85% av produksjon 2. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig offentlig tilskuddandel til kortfilm siste tre år.

For Nye veier-filmer gis en tilskuddsandel slik NFIs andel var ved tilskudd.

For produksjoner som kan vise at de flytter vesentlig del av produksjonen fra utlandet til Norge – vil prosentsatsene over økes med 15 prosentpoeng – (forutsatt at dette er mulig innenfor §3-14).

Forbehold om tak på omfordelt pott

Ved total Produksjon 2-tilskuddsbehov større enn tilgjengelig omdisponert fondspott, vil NFI måtte redusere sin andel proporsjonalt i alle Produksjon 2-tildelinger.

Det vil være en lik og streng tolkning av hva som godkjennes som relevant kostnad i Produksjon 2. Samme tolkning vil ligge til grunn for kortfilm, kinofilm, dramaserie og dokumentar.

Søknadsfrist og vedtak

Søknadsfrist for alle formater: kan søkes fortløpende – men senest innen 29. januar 2021 kl 12.00
Varighet av tilbud om Produksjon 2 -tilskudd settes til 15.6.2021 for alle. Etter denne dato bortfaller tilbudet om Produksjon 2 til prosjektet uten videre beskjed.

Søknadsdokumenter

 • Omdisponert produksjonsbudsjett etter replanlegging av produksjonen
 • Produksjon 2-budsjett med beregning av overskridelser i eget excelark – filmkontoplanen skal benyttes
 • Tydelig beskrivelse av hver enkelt post i Produksjon 2-budsjettet med utregningsdetaljer (notat)
 • Finansieringsplan for produksjon2
 • Opprinnelig framdriftsplan
 • Endret framdriftsplan
 • Endringer i crew/cast notat
 • Endringer i opptaksland/sted
 • Beskrivelse av andre større endringer
 • Produsenten må vise at forsikringsordning er forsøkt benyttet
 • For de prosjekter uten utløst 1. rate i opprinnelig produksjonstilskudd skal det leveres finansieringsstatus
 • Produsents bekreftelse på at alle finansieringsbekreftelser for produksjonen fortsatt er gyldige for de som har utløst 1. rate.

Utbetaling

 • For de prosjekter som har tilfredsstilt 1. rate: Produksjon 2 utbetales som egen rate etter at denne delen er dokumentert fullfinansiert og bekreftet av alle finansiører, royaltyinnehavere og co-produsenter. Det må dokumenteres at produksjonen også fortsatt er realistisk gjennomførbar innenfor nye godkjente frister.
 • For de prosjekter som ikke ennå har utløst 1. rate i opprinnelig tilskuddsbrev, utløses produksjon2 som egen rate samtidig med at både opprinnelig produksjonstilskudd blir akseptert og dokumentert fullt ut for 1. rate.


Om disponering i Produksjon 2-budsjett og regnskap


Omdisponeringer mellom budsjettkonti i Produksjon 2 må forhåndsgodkjennes av produksjonsrådgiver før kostnaden oppstår. Det vil følges en restriktiv linje mht. godkjenning av overføring av ubenyttede midler fra en filmkonto til en annen.

Forskiften (FOR -2016-10-31-1264) §3-15 om maksimalt tilskudd fra NFI til ett audiovisuelt verk vil gjelde for totalt tilskudd til produksjon og Produksjon 2, samt til lansering i Norge. Avkortning i forhold til denne reglen vil i så fall inntreffe i prosjektets etterhåndstilskudd (EHT) og vil være avhengig av konsumprisjustert maksimum for det året prosjektet får tilskuddsbrev for EHT.

Maksimal offentlig andel gitt i forskriftens §3-14 gjelder også i forhold til Produksjon 2 alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-14 vil NFI tilbaketrekke overskytende.

Det leveres regnskap sammen med det generelle regnskapet for prosjektet. Det leveres et regnskap for produksjonen ekskludert Produksjon 2 og et tilleggsregnskap for Produksjon 2.

Det er kun kostnader innen det normale produksjonsbudsjettet som legges til grunn for eventuelt beregning av maksimal EHT. Offentlige tilskudd til Produksjon 2 påvirker ikke EHT-beregningen.

Ved mindreforbruk i forhold til godkjente budsjetter - for produksjon og Produksjon 2 sett især for hver av tilskuddene/regnskapene, vil NFI opprettholde tilskuddsandel i godkjente kostnader og tilbaketrekke det overskytende fra gjenværende ordinær produksjonsrate eller ved innbetalingskrav.

Særattestasjon skal foreligge både for produksjon og Produksjon 2 for den av disse eller begge som overstiger 200.000 kroner i tilskudd fra NFI. For Produksjon 2 skal revisor spesielt bekrefte at regnskapet er i overensstemmelse med begrensingene for Produksjon 2 angitt her.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Isak Eymundsson

Produksjonsfaglig rådgiver
0047 984 92 059
isak.eymundsson[@]nfi.no

Isak Eymundsson

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 918 30 890
ingrid.festoy.ottesen[@]nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen

Ola Hunnes

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 480 57 570
ola.hunnes[@]nfi.no

Ola Hunnes

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver
047 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug