Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til en tredje runde av Produksjon 2. Ordningen henvender seg til produsenter av prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd fra regional tilskuddsforvalter eller NFI, eller som har forhåndsgodkjenning for etterhåndstilskudd (EHT) fra NFI, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til covid-19.

NB: Godkjent periode for kostnader har blitt utvidet siden denne ordningen først ble publisert. Opprinnelig var godkjent periode for kostnader mellom 08.12.2021 og 30.06.2022. Godkjent periode for kostnader er nå mellom 15.06.2021 og 30.06.2022.

Tilskuddsordningen gjelder alle formater, det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier. 

Søknadsfrist

Det er løpende behandling av søknader.

Det kan søkes etter produksjonen er fullfinansiert og 1. rate utløst, og ikke tidligere enn seks uker før planlagt hovedopptak igangsettes. Søknadsskjema for denne runden stenges 01.06.22. Saksbehandlingstiden vil være på om lag to uker fra fullstendig søknadsinformasjon foreligger.

Bakgrunn

Forutsetningen for en fungerende norsk filmbransje er at produksjon og aktivitet holdes på så nært nivå som før pandemien som mulig. Også for NFI er det viktig å se de prosjektene norske filmforvaltere allerede har gitt produksjonstilskudd realisert. Derfor åpner vi nå for en tredje runde produksjon 2-tilskudd som skal gjøre det mulig å fullføre allerede eksisterende produksjoner. Ordningen gjelder i denne omgang for produksjoner med produksjonsfase eller etterarbeidsfase som var i gang fra og med 15.06.2021 til og med produksjon/etterarbeid inntil 30.6.2022. 

Ordningen skal sikre aktivitet og omsetning i en hardt rammet norsk filmbransje. Tiltaket skal også sørge for at filmer raskere når sitt marked, for eksempel på kino.

Hvem kan søke 

Produksjon 2 kan søkes for filmer og serier som har fått produksjonstilskudd fra NFI eller regionalt filmfond eller filmsenter, som er fullfinansierte og har tatt ut 1. rate produksjon. Det kan ikke søkes tidligere enn seks uker før planlagt opptaksstart. Produksjonen må ha utført eller planlagt opptak/animasjon/etterarbeid i perioden mellom 15.06.2021 fram til 30.6.2022. Produksjonen må ha hatt eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til covid-19-situasjonen påløpt fra og med den 15.06.2021 til og med 30.6.2022. Det dekkes kun kostnader oppstått etter at 1. rate er tatt ut.

Disse produksjonene kan ikke søke Produksjon 2:

 • Minoritets samproduksjoner 
 • Produksjoner som har fått tilskudd fra den norske insentivordningen

Kriterier for søknad 

Produksjon 2 kan søkes for prosjekter som har fått produksjonstilskudd fra regional filmforvalter eller NFI, eller som har fått forhåndsgodkjenning for EHT fra NFI, og som samtidig er fullfinansiert og har tatt ut 1. rate av produksjon fra filmforvalterne involvert.

I tillegg må følgende tilfredsstilles: 

 • Produksjonen skal ikke være ferdigstilt (første master produsert) tidligere enn den 15.06.2021.
 • Produksjoner som har planlagt eller utført opptak/animasjon/etterarbeid fra 15.06.2021 fram til 30.6.2022.
 • Produksjonen har hatt eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til covid-19-situasjonen påløpt fra og med den 15.06.2021 til og med 30.6.2022 – som ikke allerede finnes i godkjent produksjonsbudsjett eller i tidligere produksjon 2 budsjett(er).
 • Produksjonen kan ikke omstrukturere planlagte opptak/animasjon og etterarbeid innenfor allerede godkjent budsjett.

Relasjon til andre covid-19 ordninger 

Prosjektrelaterte kostnader kompensert fra forsikring eller andre kompensasjonsordninger skal inngå i finansieringen av produksjon 2.

Eventuelle uavklarte forsikrings- eller kompensasjonssaker rapporteres så snart de er avgjort, og senest innen regnskapsavleggelse for produksjon 2. 

Ikke godkjente kostnader :

 • Kostnader som ikke direkte er knyttet til prosjektet godkjennes ikke, slik som for eksempel karantenekostnader til familiemedlemmer hos medvirkende i produksjonen. Barnepass ved smitte kan imidlertid etter konkret vurdering godkjennes som gyldig kostnad.
 • Generelt dekkes ikke bortfall eller økt behov for finansiering, investeringer eller forhåndssalg.
 • Bortfall av planlagt eller avtalt finansieringsordning (insentiv, samproduksjon eller annet).
 • Økte kostnader hos eksisterende finansiører ved eventuelt forsinket leveranse av produksjon.
 • Renter på lån som inngår i prosjektets dokumenterte fullfinansiering. 
 • Merkostnad relatert til valuta for finansieringsbidrag.
 • Merkostnader ved produksjon som ikke kan tydelig begrunnes i covid-19-situasjonen. 
 • Merkostnad for interne tjenester og honorarer hos utenlandsk minoritets samprodusent dekkes ikke (samprodusentens egenkostnad/fee og administrasjon).
 • Merkostnader i forhold til valuta.
 • Kostnader påløpt før 15.06.2021 eller kostnader påløpt etter 30.6.2022

Godkjente kostnader

Bare del av merkostnad som ikke kan dekkes innenfor godkjent budsjett etter replanlegging er gyldig kostnad. 

Allerede påløpte ekstrakostnader ut over eksisterende godkjent budsjett etter 15.06.2021 eller budsjettert at vil påløpe til og med 30.6.2022. 

Av disse godkjennes:

 • Kostnader for reetablering av opptak eller andre deler av produksjonen.
 • Reisekostnader for planlagte reiser som ikke kunne gjennomføres.
 • Kostnader for arbeidsgiverperioden til personer ansatt i produksjonen.
 • Karantenekostnader til personer i produksjonen.
 • Kostnader for kompensasjon av ventetid for avbrutt produksjon for å beholde inngåtte avtaler eller opptatt/produsert materiale.
 • Kostnader ved avbrutt opptak og produksjon på grunn av offentlige restriksjoner i utland eller innland.
 • Kostnader ved forlenget produksjon eller etterarbeid eller omorganisert etterarbeid pga utstrakt hjemmearbeid og karantenetider.
 • Rentekostnad for ekstraordinært likviditetslån tatt opp etter 15.06.2021 for å dekke løpende ekstra likviditetsutfordring på grunn av utsatt produksjon. 
 • Merkostnad til smittevernleder eller tilsvarende.
 • Merkostnad for produsent, administrasjon og juridisk hjelp for å administrere prosjektrelaterte utfordringer relatert til covid-19 - maksimalt begrenset til 15% av denne rundes produksjon 2 budsjett.
 • Uforutsettposten i produksjon 2 kan maksimalt utgjøre 5 % av totalt godkjent budsjett for produksjon 2. Bruk av midler fra uforutsettposten kan ikke benyttes på merkostnader til produsent, administrasjon og juridisk hjelp.

Rammer og forbehold 

Produksjon 2-budsjettet må godkjennes av alle finansiører, royaltyinnehavere og eventuelle co-produsenter - som et tillegg til det tidligere godkjente produksjonsbudsjettet.  

Produksjon 2 er en ny produksjonssøknad for samme prosjekt – og søkes i eget søknadsskjema for Produksjon 2 som opprettes i søknadssystemet. 

Produksjon 2 adderes ikke til EHT-grunnlaget om filmen har/får etterhåndstilskudd. 

NFI har en samlet tilgjengelig ramme for produksjon 2 og garantiordningen på 65 millioner kroner. Dersom totalt tilskuddsbehov i disse ordningene blir større enn tilgjengelig ramme, vil NFI måtte avslutte ordningene. NFI vil også fortløpende vurdere produksjon 2-ordningens funksjon sett opp mot de til enhver tid gjeldende myndighetspålagte koronarestriksjoner i samfunnet. Ordningen vil avsluttes ved bortfall av samtlige restriksjoner.

Gjennomførbarhet

Det må kunne sannsynliggjøres at prosjektet fortsatt kan gjennomføres i praksis. Dette gjøres ved at ny og sannsynlig framdriftsplan foreligger eller blir godkjent i løpet av produksjon 2-søknadsbehandlingen.

Produksjon 2 må også kunne fullfinansieres før utbetaling av 1. rate produksjon 2 – og senest innen tre måneder etter vedtak om tilskudd.

Produksjoner som ikke ansees å kunne gjennomføres enten på grunn av finansieringsbortfall, manglende alternativ finansiering eller manglende realistisk framdriftsplan, vil få avslag.

NFIs andel av budsjett og inkludering av regional tilskuddsandel 

NFI vil gi tilskuddsandel til de ulike produksjonstyper som følger:

 • For dramaserier og dokumentarserier gis lik tilskuddsandel på 35% av produksjon 2. Dette er 15% over gjennomsnittlig offentlig tilskuddsandel til drama- og dokumentarserier de siste tre år, men nødvendig da det har vist seg vanskelig å finansiere restoverskridelsen utenom NFI.
 • For kinofilm gis lik tilskuddsandel på 65% av Produksjon 2. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig offentlig tilskuddsandel til kinofilm de siste tre år. 
 • For kinofilm uten produksjonstilskudd fra regional filmforvalter men med forhåndsgodkjennelse for EHT fra NFI gis lik tilskuddsandel på 45% av Produksjon2. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig offentlig tilskuddsandel til denne kategori kinofilm de siste tre år. 
 • For dokumentar utenom kinofilm og serier gis tilskuddsandel på 70% av produksjon 2. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig offentlig tilskuddsandel til dokumentar siste tre år.
 • For kortfilm gis tilskuddsandel på 85% av produksjon 2. Dette er tilnærmet lik gjennomsnittlig offentlig tilskuddsandel til kortfilm siste tre år. 
 • Det vil være en lik og streng tolkning av hva som godkjennes som relevant kostnad i produksjon 2. Samme tolkning vil ligge til grunn for kortfilm, kinofilm, dramaserie og dokumentar. 

Søknadsfrist og vedtak

Det er løpende behandling av søknader. Det kan søkes etter produksjonen er fullfinansiert og 1. rate utløst, og ikke tidligere enn seks uker før planlagt hovedopptak igangsettes. Saksbehandlingstiden vil være på om lag 2 uker fra fullstendig søknadsinformasjon foreligger.

Søknadsdokumenter

 • Omdisponert produksjonsbudsjett etter replanlegging av produksjonen.
 • Produksjon 2-budsjett - med beregning av overskridelser i eget excelark – filmkontoplanen skal benyttes..
 • Tydelig beskrivelse av hver enkelt post i produksjon 2-budsjettet med utregningsdetaljer (notat).
 • Opprinnelig finansieringsplan for hele produksjonen – med dokumentasjon på fullfinansiering.
 • Dokumentasjon på at 1. rate er utøst om produksjonen har tilskudd kun fra regional filmforvalter.
 • Finansieringsplan for produksjon 2
 • Opprinnelig framdriftsplan
 • Endret framdriftsplan
 • Endringer i crew/cast notat
 • Endringer i opptaksland/sted
 • Beskrivelse av andre større endringer
 • Produsents bekreftelse på at alle finansieringsbekreftelser for produksjonen fortsatt er gyldige for de som har utløst 1. rate.

Utbetaling

Produksjon 2 utbetales i to rater, 80% og 20%.

Det må dokumenteres fullfinansiering av produksjon 2 før 1. rate kan utløses.

Siste rate anmodes sammen med avlagt sluttregnskap for produksjonen.

Om disponering i Produksjon 2-budsjett og regnskap

Omdisponeringer mellom budsjettkonti i roduksjon 2 må forhåndsgodkjennes av produksjonsrådgiver før kostnaden oppstår. Det vil følges en restriktiv linje mht. godkjenning av overføring av ubenyttede midler fra en filmkonto til en annen.  

Forskiften (FOR -2016-10-31-1264) §3-14 om maksimalt tilskudd fra NFI til ett audiovisuelt verk vil gjelde for totalt tilskudd til produksjon og produksjon 2.

Maksimal offentlig andel gitt i forskriftens §3-13 gjelder også i forhold til produksjon 2 alene. Der det er høyere offentlig andel enn angitt i §3-13 vil NFI tilbaketrekke overskytende. 

Det leveres regnskap sammen med det generelle regnskapet for prosjektet. Det leveres et regnskap for produksjonen ekskludert produksjon 2 og et tilleggsregnskap for produksjon 2. 

Det er kun kostnader innen det normale produksjonsbudsjettet som legges til grunn for eventuelt beregning av maksimalt etterhåndstilskudd. Offentlige tilskudd til produksjon 2 påvirker ikke EHT-beregningen. 

Ved mindreforbruk i forhold til godkjente budsjetter for produksjon og produksjon 2, sett især for hver av tilskuddene/regnskapene, vil NFI opprettholde tilskuddsandel i godkjente kostnader og tilbaketrekke det overskytende fra gjenværende ordinær produksjonsrate eller ved innbetalingskrav. 

Særattestasjon skal foreligge både for produksjon og produksjon 2 for den av disse eller begge som overstiger 200.000 kroner i tilskudd fra NFI. For produksjon 2 skal revisor spesielt bekrefte at regnskapet er i overensstemmelse med begrensingene for produksjon 2 angitt her. Den siste særattestasjonen som leveres skal også bekrefte den samlede totale kostnaden for produksjon og produksjon 2, og eventuelt garantikostnad.

Kontakt

Ola Hunnes

Produksjonsfaglig rådgiver - Dokumentar
+47 480 57 570
ola.hunnes[@]nfi.no

Ola Hunnes

Mina Holdhus

Produksjonsfaglig rådgiver - Spillefilm og NEO
+ 47 976 89 877
mina.holdhus[@]nfi.no

Mina Holdhus

Isak Eymundsson

Seksjonsleder produksjonsfaglig rådgivning
0047 984 92 059
isak.eymundsson[@]nfi.no

Isak Eymundsson