Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til å skape dokumentarfilm av høy kunstnerisk kvalitet og med stor kulturell og samfunnsmessig verdi. Ordningen henvender seg til deg som er norsk produsent av dokumentarfilm.

Søknadsfrister

Søknader til denne ordningen behandles fortløpende.

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker. (lenke)

Ordningen skal bidra til å frambringe dokumentarfilm av høy kunstnerisk kvalitet og med stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Dette kan du søke om

Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt.

Etterhåndstilskudd

For dokumentarfilm der primærplattformen er norsk kino kan søker velge om det søkes tilskudd med eller uten mulighet for etterhåndstilskudd.

Du skal samtidig med søknad om produksjonstilskudd avgjøre om du søker om etterhåndstilskudd jf. §3-9 i forskrift. Søknadene om produksjonstilskudd og etterhåndstilskudd vil bli vurdert samlet, og vedtak i begge sakene fattet samtidig.

Dersom du søker om produksjonstilskudd uten etterhåndstilskudd kan det forventes et noe høyere tilskuddsbeløp.

Etterhåndstilskudd utgjør 75 prosent av filmens dokumenterte inntekter (eks. mva.), fra distribusjon og salg av visningsrett de tre første årene etter filmens første offentlige primærvisning på kino i Norge. For filmer som retter seg primært mot barn eller ungdom utgjør etterhåndstilskuddet 150% av de dokumenterte inntektene.

Etterhåndstilskuddet kan utgjøre:

 • Maksimalt 8.000.000 kroner
 • Maksimalt 20% av godkjent utviklings- og produksjonsbudsjett.

Filmen må selge minimum 15.000 billetter gjennom ordinær kinodistribusjon i Norge for å utløse utbetaling av etterhåndstilskuddet.

Det er en forutsetning for utbetaling av etterhåndstilskuddet at filmen kan vise til ordinær kinodistribusjon med primærlansering på norsk kino jf. forskriftens § 3-9.

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt, og før produksjonsbeslutning er tatt.

Søker skal dokumentere å ha inngått avtaler med rettighetshavere etter åndsverkloven som sikrer at søker besitter eller kan erverve alle nødvendige rettigheter for å realisere det audiovisuelle verket, og at søker kan inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av det ferdige audiovisuelle verket. Ved engasjement av slike rettighetshavere kreves at søker ved ethvert tilfelle følger de gjeldende kollektive avtalene med bransjens organisasjoner.

Tilskuddsmottaker skal besitte og alene ha den nødvendige rett til å råde over slike rettigheter når tilbud om tilskudd aksepteres.

Tilskuddsmottaker skal også uten begrensninger ha de nødvendige rettigheter for den eksklusive forvaltning av rettigheter i det audiovisuelle verket, samt den økonomiske forvaltning av det audiovisuelle verket.

Tilskuddsmottaker kan inngå avtaler som gir tredjepart utnyttelsesrett (lisens) til salg, distribusjon og visning av det audiovisuelle verket forutsatt at avtalene er tidsavgrensede og geografisk avgrensede, men kan ikke overdra eierskap til immaterielle rettigheter til eller i det audiovisuelle verket.

Investorers krav i prosjektets inntektsstrøm er ikke avgrenset av definisjonene over.

Søker skal dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

For produksjonstilskudd til dokumentar for kino må du ha avtale med distributør.

Produksjonsforetaket, utøvende produsent eller regissør må ha produsert eller regissert en film eller serie som har blitt solgt/kringkastet av en nasjonal eller internasjonal tv-kanal, vært i normal kinodistribusjon eller blitt vist i et selektert program i en internasjonal filmfestival.

Søknaden må gjelde et norsk kulturprodukt oppfylle minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse med tydelig beskrivelse av plan for utvikling av prosjektets kunstneriske og finansieringsmessige sider.
 • Regissørs intensjon
 • Synopsis, treatment eller manus avhengig hvor langt man har kommet i utviklingen.
 • Kalkyle og finansieringsplan med alle tidligere faser inkludert.
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 • For filmer med primærvisning på norske kinoer skal det foreligge intensjonsavtale (LOI) med kinodistributør i produksjonssøknaden.
 • Om filmen skal ha primærvisning på kino må det velges om det søkes med eller uten etterhåndstilskudd
 • Både regissør, produsent og selskap må dokumentere tidligere resultater.
 • Hvis man har fått avslag fra en konsulent kan man først søke til samme konsulent hvis prosjektet har konkrete endringer/forbedringer. Endringene skal tydelig angis i søknaden.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Her finner du maler som er relevante for denne ordningen

Kalkyleskjema

Egenmelding mangfold/inkludering

Alle søkere må levere en egenmelding om inkludering. Formålet med egenmeldingen er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen slik at det blir skapt prosjekter som tar flere stemmer i bruk, og som totalt sett oppleves som relevante for alle lag av befolkningen.

Egenmeldingen skal redegjøre for inkludering og representativitet i skaper-, innholds-, og brukerleddet. Søker skal vise hvordan inkludering og representativitet er ivaretatt med hensyn til diversitet i form av enten kjønn, alder (barn, unge, seniorer), funksjonsevne, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Måling av mangfold

NFI har som mål å bidra til økt mangfold og diversitet i norsk filmproduksjon. For å kunne følge utviklingen over tid ønsker vi derfor å samle inn opplysninger om demografisk bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelser hos nøkkelpersonell (regissør, manusforfatter og produsent) i prosjekter som søker om utviklings- og produksjonstilskudd fra NFI. Disse opplysningene vil kun brukes til statistikkformål, og alle data blir anonymisert. Saksbehandler vil ikke ha tilgang til opplysningene.

Det er frivillig å svare på spørsmålene. Om dere velger å ikke svare vil det ikke ha betydning for saksbehandlingen. Vi oppfordrer likevel alle til å svare – dette for å bidra til økt kunnskap om et viktig tema. Jo flere som svarer, jo bedre vil vårt datagrunnlag på feltet bli.

Les mer her.

Grønn filmproduksjon

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi nå krav om at alle som søker produksjonstilskudd fra NFI må levere selskapets miljøprofil. I tillegg må man fortsatt levere en plan for miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Det innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 5-6 uker.
 • Dokumentarfilmkonsulent vurderer søknaden i samråd med produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

I konsulentvurderte ordninger brukes NFIs kunstneriske kvalitetskriterier som et verktøy i utvelgelsen av hvilke filmer som skal prioriteres for tilskudd.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Ola Hunnes

Produksjonsfaglig rådgiver
+47 480 57 570
ola.hunnes[@]nfi.no

Ola Hunnes

Ravn Wikhaug

Produksjonsfaglig rådgiver - Kortfilm og NEO
047 458 05 229
ravn.wikhaug[@]nfi.no

Ravn Wikhaug