Norsk filminstitutt

Ordningen skal bidra til å frembringe nyskapende spillefilmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Ordningen skal styrke lønnsomhet og bærekraft i bransjen.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Produksjon: 31. august klokka 12:00. Søknader om utvikling behandles fortløpende.

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. Du kan søke om flere utviklingsfaser.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt og før produksjonsbeslutning er tatt.

 • Produsenten må ha filmrett eller opsjon på filmrett, jf. § 3-3 a). Med filmrett menes enerett til å kunne benytte rettighetshaveres verk som grunnlag for dramaproduksjonen etter avtale mellom produsenten og rettighetshavere. Produsenten må selv ha filmretten under hele produksjonsfasen og frem til ferdigstillelse. Dersom filmretten overføres til et annet foretak før ferdigstillelse, er dette vilkåret ikke lenger oppfylt.

 • Produsenten må selv eie prosjektet og i kraft av produsentrollen ha kompetanse til å inngå avtaler om salg, distribusjon og visning av filmverket gjennom hele produksjonsfasen og også etter at verket er ferdigstilt, jf. § 3-3 b). Med kompetanse menes her myndighet til å råde over verket ved avtale. Produsenten kan under produksjonsfasen utelukkende inngå tids- og territoriumsbegrensede avtaler som er godkjent som en del av finansieringen. Dersom nevnte eierskap og kompetanse til å inngå avtaler om salg, distribusjon og visning overføres til et annet foretak under produksjonen, er dette vilkåret ikke lenger oppfylt.

 • Produsenten må ha inngått en forpliktende avtale med en visningsplattform om vesentlig finansiering av fasen det søkes om. Visningsplattformen vil inneha en rett til å vise produksjonen i et avgrenset tidsrom og i et avgrenset territorium.

 • Visningsplattformen må være tilgjengelig for alle i Norge og ha en bred markedsandel i Norge.

 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke.

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt.

 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten.

 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan.
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 • For produksjonstilskudd må du ha avtale med distributør.
 • Tidligere resultater: Både regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.

Dokumenter og maler som benyttes for denne ordningen

Prioritering og vekting av søknaden

 • Vi vurderer prosjektet ut fra fortellertekniske, produksjons- og markedsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten.
 • Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.
 • Utviklingsprosjekter uten tilknyttet regissør prioriteres ikke.

Saksbehandling

 • Spillefilmkonsulent vurderer søknaden i samråd med produksjonsrådgiver.
 • Saksbehandlingstid er 6-8 uker.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Mina Holdhus

Produksjonsrådgiver spillefilm
+ 47 976 89 877
mina.holdhus@nfi.no

Mina Holdhus

Isak Eymundsson

Produksjonsrådgiver spillefilm
0047 984 92 059
isak.eymundsson@nfi.no

Isak Eymundsson
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

 • Filmrett

  En opphaver/rettighetshaver kan overdra til en produsent eneretten til å filmatisere vedkommendes verk. Hovedprodusent skal ha filmretten.

Alle nøkkelbegreper