Du kan søke om tilskudd til første lansering av et audiovisuelt verk på kino og andre dokumenterbare plattformer. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrist

Søknad må være sendt inn senest 12 uker før offisiell norsk premiere.
For lansering av spill er det ingen søknadsfrister.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i primær lanseringsfase.
 • For film på kino er dette et nytt verks første lansering for et norsk publikum.
 • For spill er det perioden fra "soft launch/early access" til full lansering.

Formater

Spillefilm, kortfilm, dokumentar, serier, spill.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd for å dekke kostnader knyttet til lansering av verk i ordinær distribusjon, maksimalt 400.000 kr for spill og 2 millioner for kinolansering.

Filmer som har mottatt tilskudd i markedsordningen og har et forventet publikumsestimat på minimum 200.000 kan forvente maksimalt lanseringstilskudd.

Relevante lanseringstiltak

 • Mediekjøp
 • Markedsføring og PR
 • Nyskapende lanseringstiltak
 • Outreach-kampanjer: lansering mot et marked via samarbeid med tredjepart (f.eks ideelle organisasjoner)
 • Markedsanalyse og testing av målgruppe og/eller markedsmateriell gjennomført av analysebyrå
 • Synstolking og teksting (for film på kino)

NFI prioriterer å gi tilskudd til norske minoritetssamproduksjoner som har mottatt produksjonstilskudd fra NFI. Vi har fastsatt satser for disse prosjektene.

Lansering på digitale plattformer i Norge

 • Det kan gis tilskudd til lansering av audiovisuelle verk på dokumenterbare, digitale plattformer rettet mot et norsk publikum.
 • For spill: Inntil kroner 400 000. Det kan i tillegg gis tilskudd til lansering på SpillExpo én gang pr prosjekt.
 • For andre formater: Ta kontakt med lanseringsrådgiver for Norge.

Vilkår for tilskudd

 • Verket må ha ordinær distribusjon. For ordinær kinodistribusjon betyr dette at NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoen sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge i tillegg til en tilnærmet nasjonal distribusjon.
 • For ordinær digital distribusjon: Den digitale strategien skal være godt beskrevet og begrunnet og gi ny og relevant erfaring for produsent. Strategien skal være kjent for NFI på et tidlig tidspunkt. For filmer med forhåndstilskudd vil det si forbindelse med søknad om produksjonstilskudd. For filmer uten forhåndstilskudd må de informere NFI om prioritert distribusjon ved innspillingsstart.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 50% av godkjente regnskapsførte kostnader
 • Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase
 • Det må foreligge signert kontrakt med norsk distributør og/eller visningsplattform.
 • Du må ha rettighetene til å lansere prosjektet.
 • Alle prosjekter må gjøres tilgjengelige med teksting i Norge
 • Kinofilmer skal distribueres både med teksting og synstolkning
 • NFI kan kreve at produsentene som skal lansere film på kino underbygger søknaden med uttalelser fra tre av de seks største kinoene, der Oslo Kino er en av dem eller der spillefilmkonsulentene i NFI gjør en kvalifisert vurdering.

Viktige krav til søknad

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Distribusjonsavtale (gjelder ikke spill)
 • Lanseringsplan etter mal
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektets inntjeningspotensial.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.
 • For prosjekter uten forhåndstilskudd fra NFI må det leveres skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).

Krav til rapportering

Det skal føres eget regnskap for hvert audiovisuelle verk som mottar tilskudd etter kapittel 3 i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Regnskapet skal føres i henhold til disse retningslinjer, gjeldende forskrift, lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk.

Regnskapet skal føres i henhold til kontoplan i godkjent kalkyleskjema.
Utgifter som dekkes over budsjettposten uforutsette utgifter skal konteres på den relevante post.

Alle som får tilskudd må rapportere på bruken av midlene. Informasjon om hva som gjelder for din ordning finner du i tilskuddsbrevet.

Dokumenter og maler som benyttes etter at du har mottatt tilskudd

Alt som er utgitt eller «gjort allment tilgjengelig» i Norge skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette inkluderer, film, digitale utgivelser, musikk og reklamemateriell.

I tillegg skal det leveres en kort evalueringsrapport av hele prosjektet (maks 1 side, prosatekst)

Kontakt

Rådgiver for spørsmål om kriterier og faglig innhold

Marianne Hjerpseth

Lanseringsrådgiver Norge
+47 22 47 45 16
marianne.hjerpseth@nfi.no

Marianne Hjerpseth
 • Audiovisuelt verk

  En fiksjonsbasert eller dokumentarisk fremstilling gjennom lyd og bilder i form av film, serier eller spill produsert for offentlig visning eller omsetning.

 • Uforutsette utgifter

  Kostnader som ikke kan forutsees på det tidspunkt man kalkulerer et prosjekt. De uforutsette utgifter regnes ut fra netto produksjonskostnader, og for spillefilm er den veiledende satsen 10%. Kostnadene beregnes ut fra netto produksjonskostnader.

 • Ordinær kinodistribusjon i Norge

  NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoene, sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge, men dette alene er ikke tilstrekkelig. Normal oppsetning vil si kvelds- og helgevisninger i løpet av en uke, og forretningsmessig avregning av minsteleie.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Primær lanseringsfase

  • For Norge: Et nytt verks første lansering for det norske publikum.
  • For utlandet: Normalt fra produksjonsbeslutning er tatt til 12 måneder etter norsk eller internasjonal premiere.
  • For spill: Perioden fra soft launch/early access til full lansering
Alle nøkkelbegreper