Du kan søke om tilskudd til å lansere et audiovisuelt verk i utlandet. Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd.

Søknadsfrister

Det er ingen søknadsfrister, men du må søke i god tid, og senest kl. 24.00 europeisk sentraltid dagen før festivalen/salgsmarkedet/messen starter.

For langsiktig lansering på flere salgsmarkeder gjelder egne regler, se nedenfor.

Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsselskaper med prosjekter i primær lanseringsfase. Norske minoritetsprodusenter kan søke om reisestipend deltakelse på festival eller prisutdeling i utlandet for å delta på internasjonal premiere med en minoritetsproduksjon.

Formater

Spillefilm, kortfilm, dokumentar, serier, spill

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til lanseringen, som for eksempel:

 • Deltakelse på prioriterte festivaler, salgsmarkeder og messer i utlandet.
 • Oscar-kampanje
 • Mediekjøp
 • Markedsføring og PR
 • Honorar til innleid lanseringsrådgiver (maksimalt 10% av budsjett)

Du kan også søke tilskudd til:

 • Nyskapende lanseringstiltak
 • Outreach-kampanjer, det vil si lansering mot et marked via samarbeid med tredjepart (f.eks. ideelle organisasjoner)

Så mye tilskudd kan du få

Det er en begrensing på hvor mye tilskudd du kan få, avhengig av type festival/salgsmarked. Vi prioriterer tilskudd til to, maksimum tre festivaler pr film.

 • Oscarkampanje: Offisiell norsk kandidat til Academy Awards Best Foreign Language Film

Vilkår for tilskudd

 • Lanseringsarenaen må være på vår liste over prioriterte festivaler eller salgsmarkeder
 • Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase
 • For spill (lansering utland) og lansering på alle formater på salgsmarkeder, er det tilstrekkelig at det er tatt produksjonsbeslutning
 • Du må ha rettighetene til å lansere prosjektet
 • Det forutsettes at produsenten er til stede på salgsmarkedene/messene.

Viktige krav til søknad

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Lanseringsplan etter mal
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektets internasjonale potensial
 • Invitasjon fra festival
 • Eventuell avtale med salgsagent
 • For prosjekter uten forhåndstilskudd fra NFI må det leveres skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Krav til rapportering

Det skal føres eget regnskap for hvert audiovisuelle verk som mottar tilskudd etter kapittel 3 i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Regnskapet skal føres i henhold til disse retningslinjer, gjeldende forskrift, lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk.

Regnskapet skal føres i henhold til kontoplan i godkjent kalkyleskjema.
Utgifter som dekkes over budsjettposten uforutsette utgifter skal konteres på den relevante post.

Alle som får tilskudd må rapportere på bruken av midlene. Informasjon om hva som gjelder for din ordning finner du i tilskuddsbrevet.

Dokumenter og maler som benyttes etter at du har mottatt tilskudd

Alt som er utgitt eller «gjort allment tilgjengelig» i Norge skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette inkluderer, film, digitale utgivelser, musikk og reklamemateriell.

I tillegg skal det leveres en kort evalueringsrapport av hele prosjektet (maks 1 side, prosatekst)

Kontakt

Koordinator for spørsmål om saksgang og formalia

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

Rådgiver for spørsmål om kriterier og faglig innhold

Marianne Hjerpseth

Lanseringsrådgiver Norge
+47 22 47 45 16
marianne.hjerpseth@nfi.no

Marianne Hjerpseth
 • Audiovisuelt verk

  En fiksjonsbasert eller dokumentarisk fremstilling gjennom lyd og bilder i form av film, serier eller spill produsert for offentlig visning eller omsetning.

 • Uforutsette utgifter

  Kostnader som ikke kan forutsees på det tidspunkt man kalkulerer et prosjekt. De uforutsette utgifter regnes ut fra netto produksjonskostnader, og for spillefilm er den veiledende satsen 10%. Kostnadene beregnes ut fra netto produksjonskostnader.

 • Internasjonalt potensial

  Det gjøres en totalvurdering av disse punktene:

  • Unik historie med universell appell
  • Internasjonalt anerkjent og profilert regissør
  • Produksjonsselskapets erfaringer og tidligere resultater
  • Internasjonalt kjente skuespillere
  • Høy produksjonsverdi
  • Etterspurt sjanger (attraktiv på sjangerfestivaler)
  • Internasjonalt samfunnsaktuelt tema (primært dokumentarer)
  • Handlingen bygger på et internasjonalt kjent konsept eller litterært forelegg
  • For TV-serier også flere sesonger
  • At verket har avtale med en anerkjent salgsagent
  • Et verk kan vurderes til å ha høyt internasjonalt potensial basert på inntektsestimat og/eller kunstnerisk anerkjennelse.
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Primær lanseringsfase

  • For Norge: Et nytt verks første lansering for det norske publikum.
  • For utlandet: Normalt fra produksjonsbeslutning er tatt til 12 måneder etter norsk eller internasjonal premiere.
  • For spill: Perioden fra soft launch/early access til full lansering
 • Prioriterte festivaler

Alle nøkkelbegreper