Norsk filminstitutt

NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.
Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.
Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre nå selv om ikke selve søknaden kan leveres før vi åpner søknadsmodulen 14. januar.

Dette er Nye veier

Du kan søke om tilskudd til et prosjekt av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Nye veier er spesielt rettet mot regissører som har utmerket seg gjennom sine tidligere arbeider. Ordningen fokuserer på talentutvikling.

Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Søknader om tilskudd til spillefilm, lang dokumentarfilm og dramaserie har én frist årlig: 14. sep. 2020 kl. 12.00

Søknader om tilskudd til kortfilm og kort dokumentarfilm har én frist årlig: 16. april 2020.

I Nye veier er prosjektutvikling obligatorisk, og danner grunnlag for beslutning om produksjonstilskudd. Ved tilskudd til prosjektutvikling i Nye veier blir det gitt et intensjonsbrev for produksjonstilskudd.

Søknad om produksjonstilskudd leveres etter gjennomført og godkjent utviklingsarbeid, og har ikke søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter.

Format

Spillefilm, lang dokumentarfilm og dramaserier (episode/pilot) kortfilm og kort dokumentarfilm.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om tilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning.
 • Du kan søke om at en betydelig andel av totalbudsjettet brukes til utvikling med begrunnelse i den kunstneriske prosessen og de produksjonsmessige rammene for prosjektet.

Vilkår for tilskudd

Ved tilskudd til utvikling vil det bli gitt et intensjonsbrev med særlige vilkår for produksjonstilskuddet. Det kan gis inntil to tilskudd i hvert format.

 • Maksimalt totalbudsjett for spillefilm er NOK 8 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 6 400 000).
 • Maksimalt totalbudsjett for lang dokumentarfilm er NOK 3 300 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 2 640 000).
 • Maksimalt totalbudsjett for episode/pilot dramaserie er NOK 2 000 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 600 000).
 • Maksimalt totalbudsjett for kortfilm er NOK 1 500 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 350 000).
 • Maksimalt totalbudsjett for kort dokumentarfilm er NOK 1 500 000 (maks offentlig tilskudd er NOK 1 350 000).
 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Søker må være registrert som aksjeselskap.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha relevant erfaring innen sitt fagfelt.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke.
 • Planlagt ferdigstilling skal ikke være senere enn ett år etter produksjonstilskudd.
 • I henhold til NFI sin handlingsplan for bedre kjønnsbalanse har vi et definert mål om 50% kvinneandel i talentutvikling/Nye veier.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 • Beskrivelse av prosjektet, handlingsbeskrivelse/synopsis og begrunnelsen for å søke Nye veier (2-3 sider).
 • Beskrivelse av prosess, mål og plan for arbeidet i Nye veier (2-3 sider).
 • Manus eller utfyllende synopsis/treatment.
 • Linker til 1 - 2 relevante tidligere arbeider, som regissøren/serieskaperen mener dokumenterer hennes eller hans talent.
 • Regissør/serieskaper, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • Kalkyle for utviklingsfasen og estimert kalkyle for hele prosjektet.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Hanne Myren

Rådgiver talentprogram
+47 476 95 712
hanne.myren@nfi.no

Hanne Myren

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 918 30 890
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper