Er du norsk minoritetsprodusent og har samproduksjonsavtale med en utenlandsk hovedprodusent kan du søke produksjonstilskudd til samproduksjon. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Spillefilm: 30. jan. 2020, 07. sep. 2020

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og serie-produsenter. Søker må være prosjektets minoritetsprodusent og produksjonsforetaket må være registrert som aksjeselskap i Brønnøysundregistrene.

Tall og fakta

I 2018 kom det inn 20 søknader, det ble tildelt 5 tilskudd i ordningen. Budsjettrammen for 2018 er ca. 10 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Spillefilm, dokumentar (alle formater, lengder og til alle plattformer), kortfilm og dramaserie.

Dette kan du søke om

Du kan normalt søke om tilskudd på inntil 50% av norsk budsjett. Det vil variere for de ulike formatene.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere
 • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • For spillefilm må prosjektet oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk.
 • Samproduksjonsavtale
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel
 • Intensjonsavtale om distribusjon i Norge (gjelder spillefilm, dokumentarserier og kinodokumentar, ikke enkelstående dokumentar og kortfilm).
 • Bekreftelse på eventuell MG fra distributør
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet
 • Tidligere resultater: Både regissør/serieskaper og hoved- og minoritetsprodusent skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet).
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (spillefilm)

Anne Frilseth

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 63
anne.frilseth@nfi.no

Anne Frilseth
 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper