Norsk filminstitutt

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke spillefilmers muligheter for internasjonal finansiering og potensial for å nå ut til publikumsgrupper og markeder i andre land. Samproduksjoner skal også bidra til kvalitet og mangfold i tilbudet til publikum i Norge, og stimulere til profesjonalisering av bransjen gjennom økt internasjonalt samarbeid.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Spillefilm: 30. jan. 2020 kl. 12.00, 07. sep. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
 • Søker må være prosjektets minoritetsprodusent.

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

Du kan normalt søke om tilskudd på inntil 50% av norsk budsjett.

Norsk budsjett kan inkludere følgende kostnader:

 • Kostnader produksjonen har i Norge (også utgifter til hotell og reiser, med mer)
 • Honorarer til norske filmarbeidere og/eller skuespillere. Gjelder også for arbeid utenfor Norge.
 • Kostnader tilknyttet honorarene til norske filmarbeidere, som eksempelvis forsikring, reise og opphold.
 • Alle norske leverandørtjenester, også utenfor Norge, og eventuell transport, forsikring, toll og avgifter i forbindelse med dette.
 • Honorar til samprodusent som kan være inntil 5% av norsk budsjett.
 • Administrasjonsgodtgjørelse som kan være inntil 7% av netto norsk budsjett (eks. uforutsette utgifter og adm.godtgjørelse).
 • Uforutsette utgifter kan være inntil 5% av netto norsk budsjett. Forutsetningen er at opptakene gjøres i Norge og at det står spesifisert i samproduksjonsavtalen mellom partene.

Kostnader som ikke godkjennes:

 • Honorarer til utenlandske filmarbeidere.
 • Dietter / Per Diem til utenlandsk stab, skuespillere eller reisekostnader for disse til og fra Norge.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • For spillefilm må prosjektet oppnå minimumskravet i poengskjema for samproduksjoner.
 • Prosjektet må være godkjent som kulturprodukt i hjemlandet eller av NFI.
 • Du må ha eierandel i prosjektet.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsportalen.

 • Manus eller prosjektbeskrivelse på engelsk eller skandinavisk.
 • Samproduksjonsavtale.
 • Totalbudsjett og budsjett for norsk andel.
 • Intensjonsavtale om distribusjon i Norge.
 • Bekreftelse på eventuell MG fra distributør.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i hjemlandet.
 • Tidligere resultater: Både regissør og hoved- og minoritetsprodusent skal levere skjema med tidligere resultater.
 • At du har satt deg inn i hvordan NFI jobber med samproduksjon og den europeiske samproduksjonsavtalen.

Dokumenter og maler som benyttes for denne ordningen

Prioritering og vekting av søknader

Prosjekter under denne ordningen vurderes på bakgrunn av:

 • Nasjonalt tilskudd fra hovedprodusent.
 • Om prosjektet har opprinnelse i et land NFI har samproduksjonsavtale med (inkludert i den europeiske konvensjonen).
 • Det norske bidragets kreative, tekniske og økonomiske andel.
 • Konsulentens vurdering.
 • Tilskudd til utvikling prioriteres ikke.
 • Regissørens og begge produsentenes tidligere resultater vektlegges.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-8 uker.
 • Prosjektet vurderes av konsulent og produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (spillefilm)

Mina Holdhus

Produksjonsrådgiver spillefilm
+ 47 976 89 877
mina.holdhus@nfi.no

Mina Holdhus
 • Uforutsette utgifter

  Kostnader som ikke kan forutsees på det tidspunkt man kalkulerer et prosjekt. De uforutsette utgifter regnes ut fra netto produksjonskostnader, og for spillefilm er den veiledende satsen 10%. Kostnadene beregnes ut fra netto produksjonskostnader.

 • Samproduksjon

  Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Administrasjonsgodtgjørelse

  For administrasjonsgodtgjørelse godkjennes maksimalt 7% av produksjonsbudsjett eks uforutsett- og administrasjonsgodtgjørelse (gjelder dokumentar, kortfilm, kinofilm).  Det tidligere nominelle taket bortfaller.

  For produsenthonorar for filmer med produksjonsbudsjett over 10 mill NOK skal normalt ikke den norske hovedprodusentens honorar utgjøre mer enn 5 % av budsjettet. For lavere produksjonsbudsjetter kan høyere andel godkjennes etter individuell vurdering.

Alle nøkkelbegreper