Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningen skal bidra til å skape internasjonal oppmerksomhet om norske audiovisuelle verk.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Denne ordningen er hjemlet i en samarbeidsavtale mellom Utenriksdepartementet og NFI. Les avtalen før du søker
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

02. nov. 2020 kl. 12.00, 01. april 2021 kl. 12.00, 01. nov. 2021 kl. 12.00


Hvem kan søke?

Norske filmfestivaler og filmkulturelle arrangementer med fokus på norsk film som ønsker å invitere eksperter og presse til sitt arrangement.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til å dekke reise og opphold for:

 • Internasjonale eksperter som er invitert til Norge, primært distributører, innkjøpere, salgsagenter og festivalprogrammerere
 • Internasjonal presse som er invitert til Norge

Ordningen dekker ikke administrative kostnader i forbindelse med organiseringen av besøket, eller generelle kostnader i forbindelse med gjennomføringen av festivalen eller det filmkulturelle arrangementet

Viktige krav til søknaden

 • Mål for besøket og målgrupper
 • Beskrivelse av hvorfor tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres
 • Beskrivelse av tiltak/programskisse
 • Antall inviterte
 • Oversikt over inviterte eksperter/presse og hvilke fagområde/medium de representerer
 • Samarbeidspartnere
 • Budsjett og finansiering
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Prioritering og vekting av søknader

 • Om tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres og at kvaliteten på tiltaket styrkes
 • Prosjekter som har bred representasjon fra bransjen og/ eller som på sikt vil bidra til å styrke profesjonalisering, internasjonalisering og kompetanseheving av den norske audiovisuelle bransjen skal prioriteres.
 • Tiltak som finner sted på en profesjonell og anerkjent arena vil bli prioritert.
 • Den forventede samlede effekten av tiltaket og søkers gjennomføringsevne samt dokumentert erfaring fra gjennomføring av tilsvarende tiltak, egeninnsats og annen finansiering vil bli vektlagt.
 • Tilskudd vil også bli vurdert i forhold til mål om kjønnsbalanse.
 • Satsingsområder fastsatt av departement/tilskuddsforvalter kan prioriteres.
 • Festivalens/den filmkulturelle arenaens program må inneholde et relevant utvalg av norske filmer.
 • Festivaler/filmkulturelle arenaer som har et eget program for internasjonale bransjedeltakere som går parallelt med festivalens øvrige program vil bli prioritert.
 • Festivalens/den filmkulturelle arenaens internasjonale program må være profesjonelt lagt opp og være spesielt rettet mot utenlandske delegater (festivalprogrammerere, distributører, filmjournalister og andre bransjefolk) som kan bidra til å fremme norsk film på sikt.
 • Festivalens/den filmkulturelle arenaen skal innhente forslag til delegater som bør inviteres fra den norske bransjen og Norsk filminstitutt, i tillegg til aktuelle utenriksstasjoner.

Saksbehandling

Kontakt

Adrian Ophus

Lanseringsrådgiver kort- og dokumentarfilm, dramaserier
+47 474 58 031
adrian.ophus@nfi.no

Adrian Ophus