Norsk filminstitutt

Profesjonelle fagarbeidere innen den norske film-, serie- og spillbransjen kan søke om støtte til å delta på kurs, festivaler og filmkulturelle arrangement. Målet med tilskuddsordningen er å styrke kompetansen til norske fagarbeidere og øke oppmerksomheten rundt norsk film. Les mer for å finne ut hva du kan søke om og hvordan du går frem.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon.
  Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende. Det er ingen søknadsfrister, men du må søke i god tid, og senest kl. 12.00 (norsk tid) dagen før arrangementet starter.

I enkelte tilfeller utlyses stipend med søknadsfrist.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er enkeltpersoner; profesjonelle fagarbeidere innenfor den norske audiovisuelle bransjen.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om stipend til deltakelse på kurs, finansieringsforum, festivaler, prisutdelinger eller filmkulturelle arrangement med eget prosjekt.

Dette kan du søke tilskudd til:

 • Deltakeravgift
 • Reise på billigste måte
 • Overnatting (som ikke dekkes av arrangør) med inntil 1500 kroner pr. natt

Du må regne med å betale en egenandel – vanligvis er det dietten du må dekke selv. Legg inn dine utgifter i søknadsportalen, så gjør saksbehandler en helhetsvurdering og beregner eventuell egenandel.

Dersom du mottar tilskudd fra andre offentlige instanser til samme tiltak, vil dette komme til fratrekk om du får tilskudd fra NFI.

Det vil fra tid til annen utlyses reisestipend til spesifikke arrangementer, som kurs, seminarer og nettverksarrangementer i utlandet.

Vilkår for tilskudd

 • Det skal foreligge en invitasjon fra arrangør.
 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring.

Deltakelse på kurs i utlandet

 • Kurset må være på etter- eller videreutdanningsnivå og være relevant for søkers fagfelt, jfr. tidligere utdanning og erfaring.

Kurset/finansieringsforumet må være prioritert for reisestipend, (hovedsakelig Kreativt Europa-støttede kurs) jfr. liste som er publisert på Kreativt Europa MEDIAs https://mediadesk.no/ eller utlyst av NFI. Fullstendig liste over prioriterte kurs finner du i søknadsportalen.

Deltakelse på digitale kurs/finansieringsforum

Vi åpner nå opp for å gi stipend til deltakeravgift på internasjonale digitale kurs/finaniseringsforum med bakgrunn i Covid 19/korona-situasjonen:

Digitale kurs følger samme vilkår til stipend som deltagelse på kurs i utland, men her vil kurs som ikke allerede er listet opp som godkjente i søknadsportalen under «kurs» vil bli vurdert forløpende. Ved innlevering av søknad benytt boksen «utlyst av NFI» og skriv inn navnet på kurset der. Følg ellers samme prosedyre som for andre søknader i denne ordningen.

Representasjon av produksjon på arrangement i utlandet - Deltakelse på festivaler eller prisutdelinger

 • Arrangementet må være prioritert for reisestipend, jfr. våre lister


Representasjon av produksjon på arrangement i utlandet - Deltakelse på filmkulturelle arrangementer

 • Arrangementet må ha en filmkulturell begrunnelse, og må foregå på en anerkjent kulturell arena, ha et tematisk fokus relatert til Norge eller være en retrospektiv serie.
 • Ved deltakelse ved norske/nordiske/europeiske filmuker e.l. må disse være arrangert i samarbeide med en norsk utenriksstasjon.

Vi gir ikke tilskudd til

 • Utdanningsforløp eller til personer under utdanning.
 • Generell deltagelse på kurs, finansieringsforum, filmfestivaler, filmkulturelle arrangementer, prisutdelinger.
 • Reisestipend gis ikke til salgsmarkeder.
 • Oversettelse av manus for deltakelse på kurs eller verksteder.
 • Deltakelse på finansieringsforum med et prosjekt som har mottatt utviklingstilskudd fra NFI der finansieringsarbeid er inkludert.
 • Fagpersoner på verk der produsenten får tilskudd til lansering av verket på samme arena.
 • Fagpersoner på utenlandske produksjoner, selv om det er en norsk minoritetsproduksjon. (Unntak for norsk minoritetsprodusent på verkets internasjonale premiere.)

Viktige krav til søknaden

Alle detaljerte krav til søknaden ligger i søknadsportalen.

 • Din CV
 • Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen.
 • Beskrivelse av arrangementet (kurset, festivalen, e.l.) fra arrangør.
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for å delta.
 • Invitasjon fra arrangør med opplysninger om kostnader som dekkes av arrangør.
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.
 • For festivaler: Dokumentasjon fra rettighetshaver på at du kan representere verket på gjeldende arrangement.

Prioritering og vekting av søknader

 • Dersom valget står mellom flere søkere vil søknadene bli prioritert ut fra ordningens formål og målet om en likestilt og mangfoldig audiovisuell bransje.
 • Som hovedregel prioriteres de mest sentrale fagfunksjonene (evt. hovedkarakterer), og inntil to personer pr. produksjon.

Saksbehandling

Kontakt

Anna Kristina Knaevelsrud

Rådgiver stipend og kompetansehevende tiltak
+47 958 98 411
anna.kristina.knaevelsrud@nfi.no

Anna Kristina Knaevelsrud