Norsk filminstitutt

Norske minoritetsprodusenter kan motta tilskudd til lansering av filmer med utenlandsk hovedprodusent så fremt søknaden gjelder et kulturprodukt.

Lansering av film i Norge med utenlandsk hovedprodusent

Samproduksjoner som har mottatt forhåndstilskudd til samproduksjon fra NFI, og/ eller er godkjent under den europeiske samproduksjonskonvensjonen kan søke lanseringstilskudd etter følgende veiledende maksimumssatser:

Norsk andel av produksjonsbudsjettet

Veiledende maksiumssats

Under 10% 200.000 kroner
Mellom 10 og 20% 500.000 kroner
Over 20% 800.000 kroner

Det er en forutsetning at filmen får ordinær distribusjon på en dokumenterbar plattform i Norge.

Norge godkjenner ikke rene finansielle samproduksjoner.