Norsk filminstitutt

Norske minoritetsprodusenter kan motta tilskudd til lansering av filmer med utenlandsk hovedprodusent så fremt søknaden gjelder et kulturprodukt.

Samproduksjoner som har mottatt forhåndstilskudd til samproduksjon fra NFI, og/eller er godkjent under den europeiske samproduksjonskonvensjonen kan søke lanseringstilskudd etter følgende veiledende maksimumssatser:

Norsk andel av produksjonsbudsjettet

Veiledende maksiumssats

Under 10% 200.000 kroner
Mellom 10 og 20% 500.000 kroner
Over 20% 800.000 kroner

Det er et vilkår at verket gjøres allment tilgjengelig for et bredt norsk publikum.

Vi prioriterer å gi lanseringstilskudd til norske minoritetssamproduksjoner som har mottatt produksjonstilskudd fra NFI.

Norge godkjenner ikke rene finansielle samproduksjoner.