Norsk filminstitutt

Utarbeidet av Norsk filminstitutt, godkjent av Utenriksdepartementet 23. januar 2020.

Film er et viktig kulturuttrykk i vår samtid. Film handler om identitet og tilhørighet, og filmen evner på ulike måter å speile et samfunn og behandle forhold som gjelder både fellesskap og det personlige. Film er en sentral del av ytringsmangfoldet som danner grunnlag for dialog og diskusjon. 

Sørfond ble opprettet i 2011 som en tilskuddsordning for produksjon av film i land der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Tilskuddsordningen er finansiert av Utenriksdepartementet.

Norsk filminstitutt (NFI) forvalter tilskuddsordningen i henhold til en avtale inngått med Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Enkeltvedtak fattet i henhold til retningslinjene kan påklages til Utenriksdepartementet. 

Sørfond er et samarbeid mellom Norsk filminstitutt og Stiftelsen Festivalkontoret/Film fra Sør.

§ 1 Definisjoner

a) Film: en fiksjonsfilm eller en dokumentarfilm med visningstid på minimum 50 minutter som er produsert for visning på kino, tv, eller andre audiovisuelle plattformer.

b) Hovedprodusent: et privat produksjonsforetak etablert i et land på listen over land som kvalifiserer for tilskudd fra Sørfond (jfr. vedlegg 1), og som er hovedansvarlig for den finansielle og den praktiske gjennomføringen av prosjektet og innehar filmretten til verket.

c) Minoritetsprodusent: et privat og uavhengig aksjeselskap etablert i Norge som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål. Med uavhengig foretak menes her et foretak som ikke har det offentlig som hovedeier eller som i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsforetak.

§ 2 Overordnet målsetting

Den overordnede målsettingen for Sørfond er å bidra til å styrke filmproduksjon i land der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Sørfond skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet, samt styrke ytringsfriheten i utviklingsland.

Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje. 

§ 3 Virkeområde

Retningslinjene gjelder tilskudd til produksjon av film med hovedprodusent fra et land på Sørfonds gjeldende liste over land som kvalifiserer for tilskudd (jfr. vedlegg 1) og minoritetsprodusent etablert i Norge. Prosjekter med hovedprodusent etablert i et av Regjeringens partnerland i utviklingspolitikken (jfr. vedlegg 1) vil bli prioritert.

§ 4 Krav produksjonen

Søknaden må gjelde en film med hovedprodusent etablert i et land på Sørfonds landliste. I tillegg må regissøren være statsborger av, eller være bosatt i, et av disse landene. Filmen må i hovedsak spilles inn i land på landlisten.

Nøkkelpersoner både hos majoritet- og minoritetsprodusent må ha dokumentert profesjonell erfaring på sitt område.

§ 5 Søknad om tilskudd til produksjon

Minoritetsprodusenten fremmer på vegne av produksjonen søknad om tilskudd til
produksjon av film som definert i §1 a).

Søknaden skal leveres innen kunngjorte frister og inneholde:

 • Hovedproduksjonsselskapets og ansvarlig hovedprodusents CV
 • Minoritetsproduksjonsselskapets og ansvarlig minoritetsprodusents CV
 • Signert intensjonsavtale om samproduksjon mellom hoved- og minoritetsprodusent. Retningslinjene for tilskudd fra Sørfond skal vedlegges avtalen.
 • Manusforfatterens CV
 • Regissørens CV
 • Utfylt skjema over tidligere resultater for hovedprodusent, norsk minoritetsprodusent
 • og regissør som skal inneholde oversikt over to filmer med best resultat gjennom de
 • siste sju årene, inkludert track record over festivaluttak, priser og liknende.
 • Eksemplar av inntil tre av regissørens siste verk
 • Regissørens notat
 • Produsentnotat fra den norske minoritetsprodusenten som redegjør for hvordan
 • prosjektet tilfredsstiller formålet med Sørfond.
 • Manuskript eller prosjektbeskrivelse dersom søknaden gjelder dokumentarfilm
 • Dokumentasjon på at hovedprodusenten har filmretten. Originaldokumentasjon på
 • annet språk enn engelsk må følges av en kortfattet engelsk oversettelse.
 • Fremdriftsplan, opptaksplan og antatt premieredato
 • Totalkalkyle for prosjektet i NOK eller EUR. Som omregningskurs benyttes EUs
 • offisielle månedskurs for den måneden søknaden sendes inn.
 • Finansieringsplan i NOK med spesifikasjon av finansieringen
 • Dokumentasjon på at minimum 50 prosent av finansieringen er bekreftet. Originaldokumentasjon på annet språk enn engelsk må følges av en kortfattet
 • engelsk oversettelse som minimum må inneholde navn på parter i avtalen, tittel på
 • prosjektet, beløp i original valuta i samsvar med originaldokumentasjon samt 
 • valutakonvertering til NOK med angitt valutakurs som samsvarer med
 • finansieringsplanen. Kun dokumentasjon som følges av en kortfattet engelsk
 • oversettelse vil bli vurdert som bekreftet finansiering.
 • Eventuelle avtaler med distributør, tv-kanal eller andre distribusjonsplattformer
 • Eventuell pilot

Søknaden skal i sin helhet være på engelsk. Vedlegg på annet språk enn engelsk må
følges av en kortfattet engelsk oversettelse som minimum inkluderer nøkkelinformasjon fra
det originale dokumentet for at dokumentasjonen skal bli gjenstand for vurdering i
saksbehandlingen.

§ 6 Vurdering og prioritering

Juryering

En ekstern jury bestående av tre til fem medlemmer foretar den kunstneriske evalueringen og den endelige seleksjonen av søknadene. Minst ett av juryens medlemmer må representere et land på Sørfonds landliste. Ett av jurymedlemmene kan være en representant for Sørfond (Norsk filminstitutt eller Stiftelsen Festivalkontoret). Juryen nedsettes av og innstiller til Norsk filminstitutt som er vedtaksmyndighet for Sørfond.

Juryens vurderinger og prioriteringer mellom søknadene skal baseres på en samlet evaluering av kunstneriske, produksjonsmessige og økonomiske hensyn. Særlig vekt skal legges på at utvalgte prosjekt er i samsvar med fondets overordnede målsetting i § 2. Også regissørens, hovedprodusentens og den norske minoritetsprodusentens profesjonelle erfaring teller. Videre skal geografisk balanse og representasjon av kvinner i nøkkelroller tillegges vekt. 

Pre-seleksjon

Norsk filminstitutt har anledning til å foreta en pre-seleksjon av søknadene som skal videre til juryen. Pre-seleksjonen tar utgangspunkt i Sørfonds overordnete målsetting i § 2. Søknader som av ulike årsaker ikke oppfyller de formelle kriteriene for tilskudd eller mottas etter søknadsfristen vil ikke bli videresendt til juryen for vurdering.

Ved pre-seleksjon vil DAC-listens gruppering av land (Least Developed Country – Upper Middle Income Countries and Territories) og Freedom House’s årlige Freedom in the World-rapport benyttes som grunnlag for beregning av poeng. I tillegg vektlegges regissørens og hovedprodusentens tidligere resultater og prosjektets forankring til formålet med Sørfond i § 2.

Prosjekter som har deltatt i Sørfonds Pitcheforum (jfr. § 11) vil gå direkte videre til juryering dersom de formelle kriteriene for tilskudd fra Sørfond er oppfylt.

§ 7 Beregning av tilskudd

Tilskudd gitt etter disse retningslinjene ytes som bagatellmessig støtte. Tilskuddsbeløp fastsettes av Norsk filminstitutt etter innstilling fra juryen, og skal ikke overstige 1 million NOK til det enkelte prosjekt. Dersom søker har mottatt reisetilskudd etter § 11 annet ledd, regnes dette ikke med i tilskuddsbeløpet. 

Inntil ti prosent av tilskuddsbeløpet kan beholdes av minoritetsprodusenten som coproduksjonshonorar/administrasjonstilskudd. 

Tilskuddsbeløpet fratrukket minoritetsprodusentens andel som nevnt i tredje ledd skal
overføres til hovedprodusenten i sin helhet. Det er et vilkår at minimum 70 prosent av det
samlede tilskuddet brukes i et av landene på Sørfonds landliste. 

§ 8 Utbetaling av tilskudd og aksept av vilkår

Tilskuddet utbetales i tre rater til minoritetsprodusenten etter skriftlig anmodning fra
denne.

Første rate utgjør 70 prosent av tilskuddsbeløpet og utbetales av Norsk Filminstitutt
når minoritetsprodusenten fremlegger:

 • Hovedprodusent- og minoritetsprodusentens skriftlige aksept av forutsetninger og
 • vilkår for tilskudd fastsatt i disse retningslinjene og i tilskuddsbrevet.
 • Dokumentasjon på at prosjektet er fullfinansiert og at all finansiering er bekreftet
 • Faktura fra hovedprodusenten sendt til minoritetsprodusenten tilsvarende førstnevntes andel av ratebeløpet
 • Samproduksjonsavtale dersom dette ikke er levert tidligere
 • Avtale mellom hovedprodusenten og regissør
 • Fremdriftsplan

Andre rate utgjør 20 prosent av tilskuddsbeløpet og utbetales av Norsk Filminstitutt etter
opptakslutt når minoritetsprodusenten fremlegger:

Faktura fra hovedprodusenten sendt til minoritetsprodusenten tilsvarende førstnevntes

 • Andel av ratebeløpet
 • Grovredigert versjon av filmen med lyd
 • Engelsk dialogliste dersom filmen ikke er tekstet på engelsk
 • Oppdatert fremdriftsplan
 • Hovedprodusentens rapport om prosjektet

Tredje rate utgjør 10 prosent av tilskuddsbeløpet og utbetales av Norsk Filminstitutt når
minoritetsprodusenten fremlegger:

 • Eksemplar av ferdig film med engelsk tekst
 • Faktura fra hovedprodusenten til minoritetsprodusenten tilsvarende førstnevntes andel av ratebeløpet, samt tilhørende underbilag tilsvarende hovedprodusentens andel av hele tilskuddsbeløpet
 • Revisorbekreftet og attestert regnskap fra minoritetsprodusent for hele tilskuddsbeløpet
 • Hovedprodusentens redegjørelse for bruken av tilskuddet og måloppnåelse, inkludert dokumentasjon på at minimum 70 prosent av tilskuddet er brukt i land på Sørfonds
 • landliste
 • Minoritetsprodusentens redegjørelse for bruk av coproduksjonshonorar/administrasjonstilskudd (kostnadsrapport).
 • Minoritetsprodusentens redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet sett opp mot
 • Sørfonds målsetting i § 2
 • Kvittering for at alt pliktavleveringsmaterialet er mottatt av Nasjonalbiblioteket

Dokumentene skal leveres på norsk eller engelsk.

§ 9 Informasjonsplikt

Minoritetsprodusenten plikter til enhver tid å gi Norsk filminstitutt alle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og anmodningene om utbetaling av tilskudd. Etter at tilskudd foreligger plikter minoritetsprodusenten snarest og uten opphold å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet. Det kan ikke foretas vesentlige endringer i prosjektet, herunder bytte av regissør, uten at dette er skriftlig godkjent av Norsk filminstitutt. 

Minoritetsprodusenten plikter å informere Norsk Filminstitutt om filmens videre distribusjon, festivaluttak med mer i minimum 3 år etter filmens premiere.

§ 10 Tilsagnets tidsbegrensning

Vedtak om tilskudd skal følges av et tilskuddsbrev vedlagt disse retningslinjene på engelsk. Anmodning om utbetaling av første rate må skje innen 6 måneder om ikke annet er fastsatt i tilskuddsbrevet eller senere godkjent av Norsk filminstitutt. Dersom anmodning ikke er mottatt innen tidsfristen bortfaller tilsagnet om tilskudd automatisk.

§ 11 Sørfonds pitcheforum

Stiftelsen Festivalkontoret arrangerer Sørfonds pitcheforum i forbindelse med den årlige  festivalen Film fra Sør. Formålet med Sørfonds pitcheforum er å gi utvalgte hovedprodusenter/regissører anledning til å presentere sitt prosjekt for norske potensielle minoritetsprodusenter med sikte på å inngå en samproduksjonsavtale. Deltakere på Sørfonds pitcheforum velges ut av Stiftelsen Festivalkontoret i samarbeid (satellitt-samarbeid) med filmfestivaler og markeder som fremmer filmprosjekter fra utviklingsland. Prosjektene som blir valgt ut gjennom satellitt-samarbeidet, får dekket reise og opphold til Oslo for å delta på Sørfond pitcheforum og treffe potensielle norske minoritetsprodusenter. 

Informasjon om de ulike satellitt-partnerne, og søknadsfristene til disse oppdateres løpende på nettsiden www.sorfond.com.

Prosjekter som har vært presentert på Sørfonds pitcheforum vil gå direkte til juryering uten pre-seleksjon dersom de formelle kriteriene for tilskudd fra Sørfond er oppfylt, jfr. § 2 og § 3.

Vilkår knyttet til tilskudd, sanksjoner med videre

§ 12 Visningsrett

Stiftelsen Festivalkontoret har eksklusiv rett til skandinavisk premierevisning på festivalen Film fra Sør av alle produksjoner som har mottatt tilskudd fra Sørfond. Det kan ikke kreves vederlag for slik visning eller for annen ikke-kommersiell bruk av produksjonen fra Stiftelsen Festivalkontoret. 

§ 13 Kreditering

Når en produksjon har mottatt tilskudd til produksjon fra Sørfond skal fondet krediteres med logo i kredittlisten under filmens introduksjon, på filmens sluttekst, og i øvrige profileringsaktiviteter og -materiell på lik linje med andre investorer og tilskuddsgivere. Det skal fremgå at Sørfond er finansiert av Utenriksdepartementet.

§ 14 Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd

Norsk filminstitutt skal kreve tilbakebetaling av det overskytende tilskuddet dersom regnskap for tilskuddsbeløpet viser at de faktiske utgiftene har vært lavere enn budsjettert. Tilsvarende kan Norsk filminstitutt kreve tilbakebetaling dersom prosjektet ikke gjennomføres som planlagt eller dersom prosjektet blir vesentlig redusert sammenliknet med det opprinnelige budsjettet.

§ 15 Sanksjoner

Dersom minoritetsprodusenten eller hovedprodusenten begår brudd på disse retningslinjene, vilkårene i tilskuddsbrevet eller andre forutsetninger for tilskuddet, kan Norsk filminstitutt holde tilbake tilskudd eller kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt fra den ansvarlige av produsentene.

Liste over land som kvalifiserer for støtte fra Sørfond
Fastsatt av Utenriksdepartementet 23. januar 2019