Norsk filminstitutt

Retningslinjene gjelder for innkjøpsordningen for spill fra og med 1. oktober 2020.

Del 1 Formål, virkeområde og saksgang

1.1 Formål

Formålet med ordningen er å gjøre norske dataspill tilgjengelig i bibliotek.

1.2 Virkeområde

Ordningen gjelder innkjøp av nye norske spill for barn, ungdom og voksne. Spillene gjøres tilgjengelig for bruk i, og utlån fra norske bibliotek.

Ordningen gir bibliotekene tilgang til en rekke norske dataspill. Spillene kan benyttes til utlån, eller til spilling i bibliotekets lokaler, som i sin tur skal bidra til å gjøre bibliotekene til en møteplass for barn og unge med spillinteresse, og styrke interessen for norske dataspill.

Spillene kan benyttes i større sammenhenger i bibliotekregi, og som tilbud til elever i skolebibliotekene.

Ordningen er forbeholdt norske dataspill. Spill med norsk eller samisk språk vil prioriteres. Spillet må kunne kjøpes inn i sin helhet. Det skal ikke være reklame eller kjøp i spillet, såkalte «in app purchases»-modeller eller lignende.

Det settes ingen begrensninger på plattform eller kategori. Det kan kjøpes inn samme spill til flere spillplattformer. Spill i fysisk versjon vil prioriteres.

1.3 Saksgang

NFI administrerer innkjøpsordningen for spill. Etter oppdrag fra Kulturdepartementet skal NFI kjøpe inn spill innenfor en kostnadsramme som fastsettes hvert år.

NFI oppnevner et utvalg til å vurdere hvilke spill som skal kjøpes inn. Utvalget skal bestå av 3-4 personer som har god innsikt i norske spill, og gjerne kjennskap til norsk spillbransje. Minst ett av utvalgsmedlemmene skal ha tilknytning til biblioteksektoren.

Utvalget behandler søknadene. På bakgrunn av deres anbefaling vil saksbehandler hos NFI lage innstilling for innkjøp. NFI fatter vedtak basert på innstillingen. Normal saksbehandlingstid er fire til seks uker.

Etter innkjøp skal spillene stilles til rådighet for bruk i norske bibliotek.

Del 2 Søknad om innkjøp

2.1 Søknadsfrist

NFI fastsetter én årlig søknadsfrist.

2.2 Krav til søker

Søker må være registrert i Enhetsregisteret. Søker må ha nødvendige rettigheter for å kunne søke ordningen.

Søker må kunne sørge for at spillet kan distribueres til bibliotekene (se detaljer under pkt. 5).

2.3 Krav til søknad

Rettighetshaver må fylle ut søknadsskjema på NFI sine nettsider innen oppgitt frist.

Spillet det søkes om må oppfylle følgende kriterier:

 • Spillet må oppfylle formålet for ordningen.
 • Spillet må være ferdig produsert.
 • Spillet må være utgitt inneværende år, og senest to år tilbake i tid, eller det skal utgis innen seks måneder fra søkertidspunkt.

Det kan søkes med spill som ennå ikke er utgitt i fysisk versjon. Det er da mulig å få dekket kostnader knyttet til dette. NFI vil da øke vederlaget med inntil kr 100.000,- for slike kostnader. Søker må i slike tilfeller legge ved budsjett for trykkekostnader.

Søknad om å bli tatt med i innkjøpsordningen skal fylles ut på eget skjema for hver tittel. Salgsprisen ved søknadstidspunktet, hva spillet koster til den plattformen det søkes om, skal dokumenteres. Det er salgspris uten MVA (netto-salgspris) som danner grunnlaget for NFIs beregninger.

Søker skal legge ved minimum fire eksemplarer for vurdering av spillet.

Del 3 Prioritering av søknader, vederlag og avtale

3.1 Prioritering av søknader

Utvalget skal se etter spill som har en profesjonell teknisk standard, høy kvalitet, og på annet vis oppfattes å være interessant for bibliotekets låntakere.

Norsk eller samisk bør være hovedspråk i spillet. Hvis annet språk er hovedspråk, bør spillet ha norske tekster.

Ved anbefaling om innkjøp skal utvalget legge vekt på:

 • Spillets kvalitet
 • Mangfold i tematikk, sjangre og uttrykk
 • Spill for barn og unge
 • Norsk og samisk språk
 • Spillets anvendelighet i bibliotek

Det vil bli kjøpt inn spill som hovedsakelig gjelder for målgruppen barn og unge, men det utelukker ikke spill for voksne.

Ordningen gjelder normalt bare enkelttitler, men disse kan inngå i en spillserie.

Ved et eventuelt avslag vil rettighetshaver få dette skriftlig. En begrunnelse for avslag vil ikke bli gitt.

3.2 Vederlag

Vederlaget gis som en engangssum og varierer ut ifra antall eksemplarer som kjøpes inn til de ulike plattformene. Vederlaget inkluderer alle kostnader ved opptrykk, anskaffelse av koder, forsendelser, og eventuelt andre kostnader knyttet til tilgjengeliggjøring av spillet. Unntaket er der hvor spillet i utgangspunktet ikke finnes i fysisk format, men søker vil tilgjengeliggjøre spillet fysisk dersom det blir kjøpt inn (se punkt 2.3).

Summen NFI betaler pr eksemplar tar utgangspunkt i spillets salgspris ekskl. MVA ved søknadstidspunkt:

 • Spill som koster under 50 kroner: NFI betaler 100 kroner pr eksemplar
 • Spill mellom 51-100 kroner: 150 kr
 • Spill mellom 101-200 kroner: 250 kr
 • Spill mellom 201-250 kroner: 300 kr
 • Spill mellom 251-300 kroner: 350 kr
 • Spill mellom 301-350 kroner: 400 kr
 • Spill mellom 351-400 kroner: 450 kr
 • Spill mellom 401-450 kroner: 500 kr
 • Spill mellom 451-500 kroner: 550 kr
 • Spill mellom 501-550 kroner: 600 kr
 • Spill mellom 551-600 kroner: 650 kr

Vederlag per eksemplar ganges med antall eksemplarer som kjøpes inn, og er eksklusive merverdiavgift. MVA på 25 % blir lagt til totalsummen.

Antall

Når et spill er vedtatt kjøpt inn, vil NFI, etter forslag fra utvalget, vurdere hvor mange eksemplarer som skal kjøpes inn av hver. NFI kjøper maksimalt 750 eksemplarer av hvert spill, unntakene for å kjøpe maks antall er basert på hvor anvendelig spillet, eller spillets plattform, samlet er for de norske bibliotekene. For spill i fysisk versjon, kjøper NFI alltid inn 750 eksemplarer. Mobilspill som kun er til Android, samt VR-spill, kjøpes kun i 250 eksemplarer.

Spill som det søkes med til flere plattformer i samme runde, vil kunne kjøpes inn i totalt 750 eksemplarer, utvalget vil i slike tilfeller måtte gjøre en vurdering av antall pr. plattform. Spill som er kjøpt inn tidligere, og som det søkes om til en ny plattform, kan maksimalt kjøpes inn med 250 eksemplarer. Unntak for dette er spill som søkes om i fysisk versjon, som alltid kjøpes inn i 750 eksemplarer uavhengig av tidligere innkjøp av andre versjoner.

3.3 Avtale

Ved vedtak om innkjøp vil NFI følge opp innhenting av materiale, metadata og avtaleinngåelse.

Rettighetshaver må levere spillet i henhold til de krav til innlevering som settes per plattform.

Mobilspill og konsollspill må leveres med koder til å løse inn spillet gratis. Kodene kan leveres i flere omganger.

Fysiske spill må leveres til NFI, eller annet oppgitt mottakssted, etter avtale. NFI vil sørge for videre distribusjon til fylkesbiblioteket eller det enkelte bibliotek.

Support, samt vedlikehold av lenker til å laste ned spill, skal opprettholdes av søker inntil spillet er lastet ned det antall ganger som NFI betaler for, eller i inntil to år. Det betyr at spillet må kunne gjøres tilgjengelig for bibliotek i en to-års periode etter vedtaksdato.

Support knyttet til nedlast og bruk av spillet forventes gitt slik spillutvikler normalt har tilrettelagt for spillet i salgsmarkedet.

Dersom framskaffelse av materiale overskrider seks måneder, kan NFI kansellere innkjøpet.

Spillprodusenten vil selv stå ansvarlig for at eventuelle avtaler med tredjepart ikke strider med avtaler som inngås med NFI. Ethvert krav fra tredjepart henvises til spillprodusent som rettighetshaver, og er NFI uvedkommende.

Del 4 Tilgjengeliggjøring av spillene

Alle spillene som blir kjøpt inn gjennom ordningen blir lagt tilgjengelig for norske bibliotek slik at låntakerne kan benytte seg av spillene.

Bibliotekene vil ha de samme rettigheter til utlån av spillet som for utlån av litteratur. Spill som installeres på utstyr som kun kan benyttes i bibliotekets lokaler vil benyttes til spilling i biblioteket.

For skolebibliotek kan spill installeres på skolens utstyr som disponeres av barna (f.eks ipad), men spillet skal kun benyttes til spilling i skoletiden.

Spillene skal kunne brukes i tilknytning til arrangementer i bibliotek uten ytterligere vederlag så lenge tiltakene er av ikke-kommersiell karakter, og ikke annet er avtalt mellom partene.

Rettighetshaver godkjenner ved et innkjøp at spillet kan benyttes i små og store sammenhenger i bibliotekregi. Det betyr at spillet kan eksponeres for flere brukere samtidig på storskjerm, til strømming i Twitch, og i sosiale samlinger i biblioteket.